lopburisocial / ปรึกษา สอบถาม ให้คำแนะนำข้อกฏหมายต่างๆ โดยนิติกร / การทำบัตรประจำตัวคนพิการ

การทำบัตรประจำตัวคนพิการ

                                      การจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการ
             ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ..2550
1.ประเภทความพิการ

                การกำหนดประเภทความพิการแบ่งออกเป็น 6 ประเภทได้แก่

                1 ความพิการทางการมองเห็น

                2 ความพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย

                3 ความพิการทางการเคลื่อนไหว

                4 ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือ ออทิสติก

                5 ความพิการทางสติปัญญา

                6 ความพิการทางการเรียนรู้

2. ขั้นตอนและวิธีการจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการ               
                2.1คุณสมบัติของคนพิการที่ยื่นขอ

คนพิการต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้นในการยื่นขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ ในส่วนของบุคคลที่ยังมิได้มีการแจ้งเกิด หรือเป็นเด็กถูกทอดทิ้งไม่ปรากฏแน่ชัดว่ามีสัญชาติไทยต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎรก่อน

                2.2สถานที่ยื่นคำขอ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

                2.3เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำขอ

                1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาสูติบัตรของคนพิการ

                2 สำเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ

                3 รูปถ่าย1นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน 2 รูป ในกรณีที่มีการพัฒนาระบบโดยเครื่องพิมพ์บัตร และคนพิการมายื่นเองแล้ว ไม่จำต้องนำรูปถ่ายมาก็ได้

                4 หนังสือรับรองความพิการ ออกโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ

                5 กรณีบุคคลอื่นยื่นคำขอแทนคนพิการ ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มาแทน

3.อายุบัตรคนพิการ

1 บัตรประจำตัวคนพิการมีอายุหกปีนับแต่วันที่ออกบัตร

2 บัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุให้คนพิการหรือบุคคลที่ทำการแทนยื่นขอมีบัตรใหม่ก่อนวันที่หมดอายุก็ได้

nitiWed Nov 25 2009 09:23:46 GMT+0700 (ICT)