love10254 / งานต่างๆ / รายชื่อสมาชิกนร.ชั้นม. 1/2 เทอม 2 (ปัจจุบัน)

รายชื่อสมาชิกนร.ชั้นม. 1/2 เทอม 2 (ปัจจุบัน)

      ประกาศ 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์มากมายในการใช้เว็ปบอร์ด ^^
 
นักเรียนชั้น ม.1/2 ก.และข. 


เลขที่ 1. เด็กหญิงปริยาภัทร เฟื่องสุข                          ชั้น ม.1/2 
เลขที่ 2.เด็กชายนิติภูมิ กัลยาณี                                      ชั้น ม.1/2
เลขที่ 3.เด็กหญิงกรรณิการ์ สร้อยแสง                         ชั้น ม.1/2 
เลขที่ 4.เด็กหญิงธนวรรณ จงปัตนา                             ชั้น ม.1/2 
เลขที่ 5.เด็กหญิงคณิตา ไพรสิงห์                                  ชั้น ม.1/2 
เลขที่ 6.เด็กหญิงกษมา วิทยาประโคน                         ชั้น ม.1/2 
เลขที่ 7.เด็กหญิงฐิตารีย์ บุญมาดำรงกิจ                        ชั้น ม.1/2 
เลขที่ 8.เด็กหญิงเกษราภรณ์ สุดาปัน                            ชั้น ม.1/2 
เลขที่ 9.เด็กหญิงณัชชา สายทองทิพย์                           ชั้น ม.1/2 
เลขที่ 10.เด็กหญิงกาญจนาพร ศรีศิลา                          ชั้น ม.1/2 
เลขที่ 11.เด็กหญิงอัจฉราพร สร้องแสง                        ชั้น ม.1/2 
เลขที่ 12.เด็กหญิงอภิญญา สาระศาลิน                          ชั้น ม.1/2 
เลขที่ 13.เด็กหญิงธันยพร วิโรจน์ศิริ                              ชั้น ม.1/2 
เลขที่ 14.เด็กหญิงวิชิราภรณ์ คำอินทร์                           ชั้น ม.1/2 
เลขที่ 15.เด็กหญิงพิมพกานต์ จรูญกิจพิศาล                 ชั้น ม.1/2 
เลขที่ 16.เด็กชายธนโชติ แก้วประเสริฐ                         ชั้น ม.1/2 
เลขที่ 17.เด็กหญิงฐิติยา ทับกิ่ง                                         ชั้น ม.1/2 
เลขที่ 18.เด็กหญิงนนท์นภัส ยอรัมย์                                ชั้น ม.1/2 
เลขที่ 19.เด็กหญิงณัชชา อ่อนหนองหว้า                       ชั้น ม.1/2 
เลขที่ 20.เด็กหญิงณัฎฐธิดา แก้วประเสริฐ                      ชั้น ม.1/2 
เลขที่ 21.เด็กหญิงพิชชนันท์ กันสา                                  ชั้น ม.1/2 
เลขที่ 22.เด็กหญิงณัฎญเรขา ศัพท์พันธ์                           ชั้น ม.1/2 
เลขที่ 23.เด็กหญิงศศิประภา ประวาสุข                           ชั้น ม.1/2 
เลขที่ 24.เด็กชายวีระยุทธ โพธิมาศ                                   ชั้น ม.1/2  ( ADMIN )
เลขที่ 25.เด็กหญิงกฤติยาวรรณ จุกหอม                          ชั้น ม.1/2 
เลขที่ 26.เด็กหญิงพัชราภา วิจิตขจี                                   ชั้น ม.1/2 
เลขที่ 27.เด็กหญิงวิชุดา ประทุมดี                                     ชั้น ม.1/2 
เลขที่ 28.เด็กหญิงกนกนิภา เจริญพันธ์                             ชั้น ม.1/2 
เลขที่ 29.เด็กหญิงร่มธรรม โคตรวงศ์                               ชั้น ม.1/2 
เลขที่ 30.เด็กหญิงสุภัทรา ใจปิติ                                        ชั้น ม.1/2 
เลขที่ 31.เด็กหญิงจันทวรรณ แกมอุดม                            ชั้น ม.1/2 
เลขที่ 32.เด็กหญิงสุทธิดา ลักขษร                                     ชั้น ม.1/2 
เลขที่ 33.เด็กหญิงเจนฑิฎา อารยนันทพงศ์                      ชั้น ม.1/2 
เลขที่ 34.เด็กหญิงธัญมาศ วงวิราช                                    ชั้น ม.1/2 
เลขที่ 35.เด็กหญิงอุษาวฎี วงศ์สุวรรณ                              ชั้น ม.1/2 
เลขที่ 36.เด็กหญิงเมษิณี ทับพิมาย                                     ชั้น ม.1/2

 

____________________รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1/2________________

werayutSat Oct 15 2011 02:10:49 GMT+0700 (ICT)