love10254 / งานต่างๆ / รายชื่อรวมๆ ทุกห้อง

รายชื่อรวมๆ ทุกห้อง

การปรับเปลี่ยนห้องเรียน ม.1 2/2554 
รายชื่อนักเรียน ชั้น ม. 1 / 1 ก 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นายวรวัฒน์ วัฒนธีรางกูร 
เลขที่ รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล 
1 02770 เด็กชายอนาวิล ประจิตร์
2 02771 เด็กชายเจนน์สฤษฎ์ ใหญ่สมพงษ์
3 02772 เด็กชายวิชญ์พล พลึกรุ่งโรจน์
4 02773 เด็กชายบดินทร์ ชินโคตร
5 02774 เด็กชายณฐพล สุนทร
6 02775 เด็กชายภูษณ ชีใหม่
7 02776 เด็กชายสุระวิทย์ จำปานิล
8 02777 เด็กชายธนเดช นพสันเทียะ
9 02778 เด็กหญิงกณิตา แฉล้มไธสง
10 02779 เด็กหญิงอภันสิตางศุ์ ปาลาศ
11 02780 เด็กหญิงวลัยลักษณ์ ภูบาลชื่น
12 02781 เด็กหญิงศศิธร เศียรกระโทก


รายชื่อนักเรียน ชั้น ม. 1 / 1 ข 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวลาวัลย์ ศิริสุข 
เลขที่ รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล 
13 02782 เด็กหญิงหทัย หล่อบรรจงสุข
14 02783 เด็กหญิงวริศรา จันทร์คง
15 02784 เด็กหญิงวริษฐา อธิคมสวัสดิ์
16 02785 เด็กหญิงชัญญานุช ปานาลาด
17 02786 เด็กหญิงชนิสรา ใจกล้า
18 02787 เด็กหญิงณัฐณิชา อัถกิจมงคล
19 02788 เด็กหญิงสุรัญญา อินทรวิเชียร
20 02789 เด็กหญิงนันทกานต์ หงษา
21 02790 เด็กหญิงโสภิดา ดีสมุทร
22 02791 เด็กหญิงวิลาสินี ประทุมดี
23 02792 เด็กหญิงภัทราภรณ์ บุ้งทอง
24 02793 เด็กหญิงทวีติยา ศรีนาเรียงรายชื่อนักเรียน ชั้น ม. 1 / 2 ก 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นางนันทวัน คำสียา 
เลขที่ รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล 
1 02826 เด็กหญิงปริยาภัทร เฟื่องสุข
2 02794 เด็กชายนิติภูมิ กัลยาณี
3 02842 เด็กหญิงกรรณิการ์ สร้อยแสง
4 02806 เด็กหญิงธนวรรณ จงปัตนา
5 02805 เด็กหญิงคณิตา ไพรสิงห์
6 02818 เด็กหญิงกษมา วิทยาประโคน
7 02858 เด็กหญิงฐิตารีย์ บุญมาดำรงกิจ
8 02825 เด็กหญิงเกษราภรณ์ สุดาปัน
9 02832 เด็กหญิงณัชชา สายทองทิพย์
10 02838 เด็กหญิงกาญจนาพร ศรีศิลา
11 02821 เด็กหญิงอัจฉราพร สร้องแสง
12 02867 เด็กหญิงอภิญญา สาระศาลิน
13 02811 เด็กหญิงธันยพร วิโรจน์ศิริ
14 02819 เด็กหญิงวิชิราภรณ์ คำอินทร์
15 02820 เด็กหญิงพิมพกานต์ จรูญกิจพิศาล
16 02798 เด็กชายธนโชติ แก้วประเสริฐ
17 02802 เด็กหญิงฐิติยา ทับกิ่ง
18 02837 เด็กหญิงนนท์นภัส ยอรัมย์

รา
ยชื่อนักเรียน ชั้น ม. 1 / 2 ข 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวเนตรลัดดา นาดอนดู่ 
เลขที่ รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล 

19 02859 เด็กหญิงณัชชา อ่อนหนองหว้า
20 02860 เด็กหญิงณัฎฐธิดา แก้วประเสริฐ
21 02795 เด็กหญิงพิชชนันท์ กันสา
22 02796 เด็กหญิงณัฎญเรขา ศัพท์พันธ์
23 02824 เด็กหญิงศศิประภา ประวาสุข

24 02797 เด็กชายวีระยุทธ โพธิมาศ
25 02800 เด็กหญิงกฤติยาวรรณ จุกหอม
26 02854 เด็กหญิงพัชราภา วิจิตขจี
27 02823 เด็กหญิงวิชุดา ประทุมดี
28 02844 เด็กหญิงกนกนิภา เจริญพันธ์
29 02813 เด็กหญิงร่มธรรม โคตรวงศ์
30 02807 เด็กหญิงสุภัทรา ใจปิติ
31 02814 เด็กหญิงจันทวรรณ แกมอุดม
32 02831 เด็กหญิงสุทธิดา ลักขษร
33 02869 เด็กหญิงเจนฑิฎา อารยนันทพงศ์
34 02810 เด็กหญิงธัญมาศ วงวิราช
35 02888 เด็กหญิงอุษาวฎี วงศ์สุวรรณ
36 02855 เด็กหญิงเมษิณี ทับพิมาย

รายชื่อนักเรียน ชั้น ม. 1 / 3 ก 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นายประกอบ พิมพ์ตะครอง 
เลขที่ รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล 1 02856 เด็กชายกิตติศักดิ์ ขจัดภัย
2 02872 เด็กหญิงศิริพรรณ ฤทธิรณ
3 02812 เด็กหญิงสุจิตราภา สุระแสน
4 02890 เด็กหญิงพรทิยา พลกลาง
5 02846 เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ ธรรมวัฒน์
6 02822 เด็กชายคริษฐ์ คุ้มแวง
7 02836 เด็กชายจตุรวิทย์ สีกาศรี
8 02840 เด็กชายธนิสร ภูชิตพัฒน์
9 02841 เด็กหญิงปัญญรัตน์ คุณแขวน
10 02879 เด็กหญิงณัฐธิดา คุณาธร
11 02833 เด็กหญิงพรสินี อินพิลึก
12 02808 เด็กญิงศรุตา ยิ่งยง
13 02828 เด็กหญิงสิริยากร ธนากุลดุษฎี
14 02799 เด็กหญิงธิติสุดา สีคง
15 02895 เด็กหญิงชนกานต์ ชมกิจ
16 02848 เด็กหญิงศศิธร คุณมณีวงศ์
17 02875 เด็กหญิงปิยรัตน์ โกษาทอง
18 02876 เด็กชายชวัลวิทย์ ทุรันไธสง

รายชื่อนักเรียน ชั้น ม. 1 / 3 ข 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวนุชจิรา ทะมานนท์ 
เลขที่ รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล 

19 02839 เด็กหญิงปิยากร กลางสวัสดิ์
20 02845 เด็กชายภราดร ศรีศิลา
21 02887 เด็กหญิงผกามาศ ศาลางาม
22 02816 เด็กชายกฤติน ตาคำ
23 02878 เด็กหญิงภัทราวดี จงอ่อนกลาง
24 02809 เด็กหญิงอภิชญา เจริญรัมย์
25 02883 เด็กหญิงลัดดา สุภาคีรีวัลย์
26 02880 เด็กหญิงวัลลิยา พันธฤทธิ์
27 02891 เด็กชายกฤษฎา เหยียดรัมย์
28 02871 เด็กชายภัทรพล สถานรัมย์
29 02862 เด็กหญิงเก็จมณี มีชัย
30 02874 เด็กชายวิศรุต สุราช
31 02892 เด็กหญิงอารียา ก้อนจันดา
32 02896 เด็กหญิงอรวรรณ สิมทอง
33 02852 เด็กหญิงพรรณวดี กุลไชย
34 02834 เด็กหญิงกิตติยา อัครพิชากุล
35 02877 เด็กชายอิทธิฤทธิ์ จงอ่อนกลาง
36 02843 เด็กชายรัฐพงษ์ นันทรัตน์

รายชื่อนักเรียน ชั้น ม. 1 / 4 ก 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นายชวภณ ละมุล 
เลขที่ รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล 
1 02902 เด็กหญิงอินทุอร อุดมพงษ์
2 02873 เด็กชายอิสระพงษ์ วิสาธร
3 02804 เด็กหญิงสุธินี บุญโสม
4 02885 เด็กหญิงสุขฤทัย สังคะโลก
5 02829 เด็กหญิงดุษฎีบันฑิต ทองบ่อ
6 02903 เด็กหญิงธนภรณ์ ไหวดี
7 02868 เด็กชายกฤษณะ แคนเสา
8 02884 เด็กชายภควัต ใสสะอาด
9 02897 เด็กหญิงนันทิกานต์ ชุมสุข
10 02849 เด็กหญิงธาลิณี ขาวผ่อง
11 02830 เด็กชายปวีณ์กร วัฒนธีรางกูร
12 02881 เด็กหญิงสิรินทรา ดีเอิบ
13 02882 เด็กชายภัคพล พิมพาหาร
14 02865 เด็กชายภูชิสส์ เรืองวิเศษ
15 02870 เด็กชายนันทภพ วงศาสนธิ์
16 02815 เด็กชายวงศกร คูตระกูล
17 02893 เด็กหญิงธีริศรา กันทะวิชัย
18 02803 เด็กชายนรินทร์ วิชิตปรีชานันท์

รายชื่อนักเรียน ชั้น ม. 1 / 4 ข 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวทัศนาวลัย ขันอาษา 
เลขที่ รหัสประจำตัว ชื่อ – สกุล 

19 02899 เด็กหญิงสุกัญญา เชยรัมย์
20 02850 เด็กชายพงศ์ปกรณ์ บำรุง
21 02801 เด็กชายธนากร สายรัตน์
22 02889 เด็กหญิงภีมรภัทร สุพรรณสาย
23 02827 เด็กชายภักดีวงศ์ มบขุนทด
24 02851 เด็กชายคณินท์ คำเพ็ง
25 02898 เด็กชายพิพัชร์ หอมหวน
26 02863 เด็กชายสุรพงษ์ บุญสด
27 02894 เด็กชายอนันต์สิทธิ์ สีดามา
28 02864 เด็กชายเธียรรัตน์ พสุธันย์ธน
29 02866 เด็กชายอรรถพล เพ็งสอน
30 02901 เด็กชายพัทรพงศ์ เหล็กพัฒนกุล
31 02861 เด็กชายวรวิทย์ สายยศ
32 02886 เด็กชายชาติสง่า ผาเจริญ
33 02857 เด็กชายชนเนษฎ์ โสภาอดุลย์สิริ
34 02847 เด็กชายอภิวัฒน์ วงศ์คำ
35 02900 เด็กชายธนาวุธ วิริยาชีวกิจ
36 02853 เด็กชายปฎิภาณ สาลี

werayutSat Oct 15 2011 21:04:28 GMT+0700 (ICT)