loveenjoy / พูดคุยเรื่องทั่วไป / ดุอาอ์ต่างๆที่ควรขอ

ดุอาอ์ต่างๆที่ควรขอ

ดุอาอ์ เมื่อประสบสิ่งที่ไม่ต้องการจะให้เกิดขึ้น

คำอ่าน : ก็อดดะร็อลลอฮุ วะมา ชาอะ ฟะอะละ
ความหมาย : พระองค์อัลลอฮฺผู้ทรงกำหนด สิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ พระองค์ทรงกระทำสิ่งนั้น


ดุอาอ์ ก่อนลุกจากที่ประชุม (หรือวงสนทนา)

คำอ่าน : ซุบฮานะกัลลอฮุมมะ วะ บิฮัมดิกะ อัชฮะดุ อันลา
อิลาฮะ อิลลา อันตะ อัสตัฆฟิรุกะ วะอะตูบุ อิลัยกฺ
ความหมาย : มหาบริสุทธิ์แด่พระองค์อัลลอฮฺ และมวลการ
สรรเสริญ  เป็นสิทธิแด่พระองค์, โอ้อัลลอฮฺ ฉันขอปฏิญาณตนว่า
ไม่มีพระเจ้า อื่นใด (ที่ได้รับการอิบาดะฮฺ) ยกเว้นพระองค์เท่านั้น
ฉันขออภัยโทษยังพระองค์ และฉันขอกลับ เนื้อกลับตัวยังพระองค์

ดุอาอ์ ให้พ้นจากความชั่ว

คำอ่าน : อัลลอฮุมมะ อินนีย์ อะอูซุบิกะ มินชัรฺริมา อะมิลตุ   
วะมิน ชัรฺริมา ลัม อะลัม
ความหมาย : โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อ
พระองค์ให้พ้นจากความชั่วที่ฉันรู้ และความชั่วที่ฉันไม่รู้ด้วยเถิด

ดุอาอ์ เมื่อผู้อื่นเลี้ยงอาหารแก่เรา

คำอ่าน : อัลลอฮุมมะ บาริก ละฮุม ฟีมา เราะซักตะฮุม
วัฆฟิรฺละฮุม วัรฺฮัมฮุม
ความหมาย : โอ้อัลลอฮฺ ขอพระองค์ทรงโปรดประทาน
ความจำเริญในสิ่งที่พระองค์ทรงประทานริซกีย์ (ปัจจัยยังชีพ)
ให้แก่เขา, ขอพระองค์ทรงโปรดอภัยโทษให้แก่เขา และทรงโปรด
ให้ความเมตตาแก่เขาด้วยเถิด

ดุอาอ์ เมื่อผู้อื่นทำความดีให้แก่เรา

คำอ่าน : ญะซากัลลอฮุ ค็อยร็อน
ความหมาย : ขอพระองค์ทรงตอบแทนความดีให้แก่ท่านด้วยเถิด

ดุอาอ์ ก่อนมีเพศสัมพันธ์

คำอ่าน : บิสมิลลาฮฺ อัลลอฮุมมะ ญันนิบนัช ชัยฏอน วะญันนิบิช
ชัยฏอนะ มา เราะซักตะนา
ความหมาย : ด้วยนามของอัลลอฮฺ โอ้อัลลอฮฺ ขอพระองค์ทรง
โปรดทำให้ชัยฏอนออกห่างจากเรา และทำให้ชัยฏอนออกห่าง
จากสิ่งที่พระองค์ทรงให้ริซกีย์ (ลูก) แก่เราด้วยเถิด

ดุอาอ์ เมื่อฝนหยุดตก

คำอ่าน : มุฏิรฺนา บิฟัฎลิลลาฮิ วะ เราะมะติฮฺ
ความหมาย : (ขอให้) ฝนตกมายังเรา เป็น (ฝนแห่ง)
ความโปรดปราน และความเมตตาของพระองค์อัลลอฮฺ (ด้วยเถิด)

ดุอาอ์ ขอให้มั่นคงในศาสนา

คำอ่าน : ยามุก็อลลิบัลกุลูบ ษับบิต ก็อลบีย์ อะลา ดีนิกฺ
ความหมาย : โอ้ผู้ทรงเปลี่ยนแปลงหัวใจเอ๋ย
(หมายถึงพระองค์อัลลอฮฺ) ขอพระองค์ทรงโปรดทำให้หัวใจ
ของฉันมั่นคงในศาสนาของพระองค์ด้วยเถิด

ดุอาอ์ขอให้พ้นจากความชั่ว 5 ประการ

คำอ่าน : อัลลอฮุมมะ อินนีย์ อะอูซุบิกะ มินชัรฺริ ซัมอีย์
วะ มิน ชัรฺริ บะเศาะรีย์ วะ มิน ชัรฺริ ลิซานีย์ วะ มิน ชัรฺริ ก็อลบีย์
วะ มิน ชัรฺริ มะนียีย์
ความหมาย : โอ้อัลลอฮฺ ฉันขอความคุ้มครองจากพระองค์
ให้พ้นการฟังที่ไม่ดีของฉัน, ให้พ้นจากการเห็นที่ไม่ดีของฉัน,
ให้พ้นจากลิ้นที่ไม่ดีของฉัน, ให้พ้นจากหัวใจที่(คิด) ไม่ดีของฉัน
และให้พ้นจากน้ำมะนีย์ที่ไม่ดี (หมายถึงทำซินา) ของฉันด้วยเถิด

ดุอาอ์ที่ขอให้แก่พ่อแม่ของเรา
 

คำอ่าน
: อัลลอฮุมมัฆ ฟิรฺลีย์ วะลิวาลิดัยยะ วัรฺหัมฮุมา กะมาร็อบ
บะยานีย์เศาะฆีรอ
ความหมาย
: โอ้อัลลอฮฺ ขอพระองค์ทรงโปรดอภัยโทษให้แก่ฉัน
และบิดา มารดาของฉัน และขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาแก่ท่านทั้งสอง
เสมือนที่ท่าน ทั้งสองเคยเลี้ยงดูฉันมาตั้งแต่เยาว์วัย


ดุอาอ์ขอให้พ้นจากการลงโทษอย่างเฉียบพลันที่กล่าวตอนเช้าและตอนเย็น

คำอ่าน
:  บิสมิลลาฮิลละซี ลา ยะดุรฺรุ มะอัซมิฮี ชัยอุน ฟิลอัรฺฎิ
วะ ลา ฟิซซะมาอ์
ความหมาย : ด้วยนามของอัลลอฮฺผู้ซึ่งไม่มีสิ่งใดที่อยู่ในแผ่นดิน
และอยู่ในชั้นฟ้าทำอันตรายพร้อมกับนามของพระองค์ได้เลย

ดุอาอ์บรรเทาความเจ็บปวด 

กล่าวอ่านว่า "บิสมิลลาฮฺ" สามครั้ง และอ่านดุอาอ์บทนี้ เจ็ดครั้ง
คำอ่าน : อะอูซุ บิอิซซะติลลาฮิ วะ กุดเราะติฮี มิน ชัรฺริมา อะญิดุ วะอุฮาซิรุ
ความหมาย
: ฉันขอความคุ้มครองด้วยอำนาจ และความเดชานุภาพ
ของอัลลอฮฺ ให้พ้นจากสิ่งชั่วร้าย (ต่างๆ) ที่ฉันประสบอยู่ และสิ่งที่ฉัน
ระมัดระวังอยู่

anus2423Sun Oct 25 2009 15:55:27 GMT+0700 (ICT)