mathyorpor / วิชา ค33202 / ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. เข้าใจความหมายของการสร้างความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่ประกอบด้วยสองตัวแปร

2. สร้างความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่ประกอบด้วยสองตัวแปรที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลาโดยใช้เครื่องคำนวณ

3. ใช้ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลพยากรณ์ค่าตัวแปรตามเมื่อกำหนดตัวแปรอิสระได้

chakornFri Nov 04 2011 17:17:52 GMT+0700 (ICT)