mba16u / การจัดการการดำเนินงาน (BM705) / รายงานวิชา BM705 อ.สุภาว์

รายงานวิชา BM705 อ.สุภาว์


รายงานของ   รศ.สุภาว์    จุลนาพันธุ์ (BM705)

เป็นรายงานเดี่ยว    20 คะแนน
๑. ความยาว  ๘-๑๐ หน้ากระดาษ A4
๒. เขียนลายมือตัวเอง
๓. ไม่ต้องมีปก   แค่เย็บมุม   แล้วเขียน ชื่อ-นามสกุล,รหัส นศ. ที่หัวมุมด้านบน รายงานนั้น
๔. ส่งวันสอบ (๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕)

ลักษณะรายงาน
เนื้อหาในรายงาน  
    ๑. บทนำ    ก่อนอื่น   ให้ลำดับ อธิบายถึงประวัติของหน่วยงานนั้น โดยสังเขปว่า   มีภาระกิจหลักอะไร ( ถ้าเป็น หน่วยงานก็อธิบายว่าทำอะไร    ถ้าเป็นบริษัทหรือร้านค้า  ก็อธิบายว่าเป็นธุรกิจอะไร )  
    ๒. กำหนด ประเด็นปัญหา  ของหน่วยงานนั้น
    ๓. คิดว่าปัญหาจริงๆของหน่วยงานนี้      จะเอาองค์ความรู้  หลักการ   หัวข้อหรือความรู้ด้านใด   เอาไปใช้หรือประยุกต์ใช้ให้มันสอดคล้องกับประเด็นปัญหานี้   เพื่อปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
    ๔. เมื่อนำความรู้ไปใช้กับหน่วยงานแล้ว     คาดว่าจะทำให้เกิดผลอย่างไร    หน่วยงานนั้นสามารถพัฒนาได้หรือไม่(เกิดผลอย่างไร)
karanWed Jan 25 2012 12:51:27 GMT+0700 (ICT)