midnightsoda / ข่าวสาร / รับสมัครสอบคัดเลือกโดยตรง รุ่นที่ 6

รับสมัครสอบคัดเลือกโดยตรง รุ่นที่ 6

รับสมัครสอบคัดเลือกโดยตรง รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2553 โครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ (1 มี.ค.-30 เม.ย.53)

ด้วย โครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2553 จานวนจากัด

Download PDF :
- ระเบียบการเข้าเรียน
- ใบสมัครสอบตรง

โดยมีรายละเอียดเงื่อนไข และข้อกาหนด ดังนี้

1. หลักสูตรที่เปิดรับ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
2.1 เป็นบุคคลที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์
2.2 สัญชาติไทย
2.3 เป็นผู้ที่มีผลการสอบ O-NET ได้แก่ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ผลการสอบ GAT (ความถนัดทั่วไป) และPAT ได้แก่วิชา PAT1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) PAT2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)
2.4 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสาคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา2.5 เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือกระทาความผิดต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ

3. หลักฐานประกอบการสมัคร
3.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์
3.2 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รูป
3.3 สาเนาวุฒิการศึกษา (ใบ รบ.) จานวน 1 ชุด
3.4 สาเนาบัตรประชาชน จานวน 1 ชุด
3.5 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ชุด
3.6 สาเนาใบแจ้งผลการสอบ O-NET และ GAT, PAT จานวน 1 ชุด
3.7 สาเนาเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จานวน 1 ชุด
หมายเหตุ : สาเนาเอกสารทุกชุด ผู้สมัครจะต้องลงลายมือชื่อรับรองว่าเป็นสาเนาถูกต้อง

4. การรับใบสมัครและการสมัครสอบสัมภาษณ์
บุคคลผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ สามารถรับใบสมัครและสอบสัมภาษณ์ได้ คือ
4.1 สมัครด้วยตนเอง ภายในวันที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 09.00-17.30 น. ในวันจันทร์-วันศุกร์โดยผู้สมัครนาใบสมัครพร้อมเอกสารมายื่นสมัครที่ โครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสนอาคาร 9 ชั้น 3 โดยเสียค่าสมัครคนละ 300 บาท สามารถดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http ://it.flas.kps.ku.ac.th หรือ http ://www.flas.ku.ac.th
4.2 สมัครทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2553 (พิจารณาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรา) โดยส่งจดหมายลงทะเบียน พร้อมเอกสารในการสมัครสอบให้เรียบร้อย และธนาณัติ ค่าสมัครจานวน 300 บาท โดยสั่งจ่ายในนาม รศ.พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์ ณ ที่ทาการไปรษณีย์ กาแพงแสน มาที่ โครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต.กาแพงแสน อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โดยให้ผู้สมัครมารับบัตรประจาตัวเข้าสอบได้ในวันสอบสัมภาษณ์ (นาบัตรประชาชนมาแสดงขอรับบัตรประจาตัวผู้สมัครสอบด้วย)

5. เกณฑ์การคัดเลือก
โครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ จะพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จาก หลักฐานเอกสารการสมัคร GPAX, GPA ของกลุ่มสาระ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ) ผลการสอบ O-NET (ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์) GAT (ความถนัดทั่วไป) และPAT PAT1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) PAT2

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2553 สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://it.flas.kps.ku.ac.th หรือ http://www.flas.ku.ac.th

7. การสอบสัมภาษณ์
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต้องมาสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคาร 9 ชั้น 4 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หากไม่เข้าสอบสัมภาษณ์จะถือว่าสละสิทธิ์

8. ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ จะแจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์ โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://it.flas.kps.ku.ac.th หรือ http ://www.flas.ku.ac.th

9. รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ มารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ จะแจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์ โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://it.flas.kps.ku.ac.th หรือ http ://www.flas.ku.ac.th

10. เงื่อนไขการเข้าศึกษา
10.1 โครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกหรือรับเข้าศึกษา หากพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ หรือแสดงข้อความในการสมัคร หรือใช้เอกสารหลักฐานที่ไม่สมบูรณ์ หรือปกปิดหรือเป็นเท็จ หรือมีการปลอมแปลงเอกสาร โครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ จะตัดสิทธิ์การสมัคร หรือเพิกถอนสภาพการเป็นนิสิตทันที
10.2 ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในโครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ จะต้องศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนสาเร็จการศึกษา

11. ระยะเวลาในการศึกษา
จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาค
วันจันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 15.00-20.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00-16.30 น.
** นิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกคน มีสิทธิ์เข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน หรือจะพักภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้**

12. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
12.1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้นและภาคปลาย ประกอบด้วย
12.1.1 ค่าธรรมเนียมพิเศษคณะภาคการศึกษาละ 7,000 บาท
12.1.2 ค่าบารุงมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาละ 3,700 บาท
12.1.3 ค่าหน่วยกิตเหมาจ่ายจัดสรรให้มหาวิทยาลัย 1,000 บาท
12.1.4 ค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 18,000 บาท
12.1.5 ค่าธรรมเนียมการศึกษาวิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการทาง เทคโนโลยีสารสนเทศ 2,000 บาท
12.1.6 ค่าบัตรประจาตัวนิสิตแรกเข้า 200 บาท
12.1.7 ค่าเอกสารชุดมอบตัวแรกเข้า 50 บาท
12.1.8 ค่ารักษาสถานภาพนิสิต ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท
12.1.9 ค่าธรรมเนียมขอสอบชดเชยหน่วยกิตละ 100 บาท
12.1.10 ค่าปรับการลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากาหนดวันละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท
การ นับจานวนวันเพื่อคานวณค่าปรับตามข้อ 1.12 ให้นับตั้งแต่วันที่พ้นกาหนดให้ดาเนินการจนถึงวันที่มาดาเนินการ โดยนับวันหยุดราชการรวมเข้าด้วย เศษของวันให้นับเป็นหนึ่งวัน
12.2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน ประกอบด้วย
12.2.1 ค่าธรรมเนียมพิเศษคณะภาคการศึกษาละ 2,500 บาท
12.2.2 ค่าบารุงมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท
12.2.3 ค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 6,000 บาท
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประมาณภาคละ 29,700 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 4 ปี ประมาณ 250,000 บาท

เงื่อนไขการศึกษา
1. นิสิตต้องเข้าศึกษาที่วิทยาเขตกาแพงแสนตลอด 4 ปี
2. นิสิตจะต้องจ่ายค่าบารุงการศึกษา ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. นิสิตควรจะต้องมีโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ใช้ในการศึกษาตั้งแต่ชั้นปีการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป

13. ปฏิทินกิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่และวันเวลาของกิจกรรมต่าง ๆ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ประจา ปีการศึกษา 2553 แสดงได้ดังต่อไปนี้ กิจกรรม สถานที่ วันเวลา


credit http://it.flas.kps.ku.ac.th/


midnightsodaThu Mar 11 2010 16:21:45 GMT+0700 (ICT)