mirage / อังกฤษ / กริยา3ช่อง

กริยา3ช่อง

เอากริยา3ช่องมาให้ลองศึกษาไปก่อนนะค่ะ
คำกิริยาในภาษาอังกฤษ
ตามหลักไวยากรณ์แบ่งออกเป็น 3 ช่อง เรียกว่า “กิริยา 3 ช่อง" ซึ่งแต่ละ ช่องก็บอกถึง เหตุการณ์ในแต่ละช่วงของเวลาได้อีกด้วย

             คำที่แสดงถึงอาการต่าง  ๆ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงของเวลา กล่าวอีกนัยหนึ่งก็ คือ คำพูดที่แสดง ถึงการกระทำของตัวประธานในประโยค หรือคำที่ทำหน้าที่ช่วยคำกิริยาด้วยกันนั่นเอง  กิริยาเป็นคำที่มีบทบาทที่สำคัญ ในแต่ละประโยค  ถ้าในประโยคนั้น ๆ ขาดคำกิริยา  ความหมายก็ไม่เกิด และไม่สามารถทราบถึงเหตุการณ์ต่าง ๆได้เลย หรือมีใจความที่ไม่สมบูรณ์

คำกิริยาตามหน้าที่แบ่งออกเป็น  3 ประเภท คือ

           1. สกรรมกิริยา ( Transitive  Verb ) คือ คำกิริยาที่ต้องมีตัวกรรม หรือคำอื่นเข้ามารองรับความ หมายจึง จะสมบูรณ์ เช่น The  boys  kick  football  in  the  field. หมายความว่า  พวกเด็ก ๆ เตะ ฟุตบอลอยู่ที่สนามหญ้า  คำว่า “kick “  เป็น คำกิริยา บอกให้ทราบถึงเหตุการณ์ว่าในขณะนี้หรือปัจจุบัน นี้เด็ก ๆ กำลังเล่นกันอยู่ ส่วนคำว่า “ football ” เป็นตัวกรรม หรือตัวที่ทำหน้าที่รองรับกิริยาให้มีความ หมายสมบูรณ์ขึ้น เพราะถ้าใช้คำว่า “ kick “ คำเดียวความหมายไม่สมบูรณ์ ไม่ รู้ว่าเตะอะไร นั่นเอง

           2. อกรรมกิริยา ( Intransitive  Verb )  คือ คำกิริยาที่ไม่ต้องมีตัวกรรมหรือคำอื่นมารองรับก็ได้ ความหมายสมบูรณ์ เช่น  The  dogs  run  in  the  field.  ประโยคนี้ไม่ต้องมีตัวกรรมมารองรับ ก็ได้ใจ ความสมบูรณ์ดี  ซึ่งคำว่า “run “ แปลว่า “ วิ่ง “ คงไม่ต้องถามว่าใช้อะไรวิ่ง

           3.  กิริยาช่วย (  Helping  Verb หรือ  Auxiliary  Verb ) คือ กิริยาที่มีหน้าที่ช่วยให้กิริยาด้วย กันมีความหมายดีขึ้น และ ยังมีหน้าที่ทำให้ตัวของมันเองมีความหมายที่สมบูรณ์ขึ้นได้ดีอีกด้วย  เช่น She  studies  in  Lamp – Tech  college .  Does she study in Lamp – Tech College?

             คำ กิริยาในภาษาอังกฤษตามหลักไวยากรณ์แบ่งออกเป็น 3 ช่อง เรียกว่า “กิริยา 3 ช่อง" ซึ่งแต่ละ ช่องก็บอกถึง เหตุการณ์ในแต่ละช่วงของเวลาได้อีกด้วย

กิริยาช่องที่ 1 ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
กิริยาช่องที่ 2 ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต
กิริยา ช่องที่ 3 ใช้กล่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงไปอย่างสมบูรณ์ทั้งในปัจจุบันและอดีต เรียก อีกอย่างหนึ่งว่า “ส่วนสมบูรณ์ของกิริยา หรือ Complement

Base Form(ช่อง 1)Simple Past Tense(ช่อง 2)Past Participle(ช่อง 3)Meaning (ความหมายเทียบเคียง)
awakeawokeawokenตื่น
bewas, werebeenเป็น,อยู่,คือ
bearborebornทน
beatbeatbeatตี
becomebecamebecomeกลายเป็น
beginbeganbegunเริ่ม
bendbentbentหัก, งอ
besetbesetbesetโอบล้อมรอบด้าน
betbetbetพนัน
bidbid/badebid/biddenประมูล
bindboundboundผูกติดกัน
bitebitbittenกัด
bleedbledbledเลือดออก
blowblewblownเป่า
breakbrokebrokenแตก, หัก
breedbredbredผสมพันธ์
bringbroughtbroughtนำมา
broadcastbroadcastbroadcastออกอากาศ
buildbuiltbuiltสร้าง
burnburned/burntburned/burntเผา
burstburstburstระเบิดออก
buyboughtboughtซื้อ
castcastcastหล่อ
catchcaughtcaughtจับ
choosechosechosenเลือก
clingclungclungพิง
comecamecomeมา
costcostcostมีราคา
creepcreptcreptคืบคลาน
cutcutcutตัด
dealdealtdealtจัดการ
digdugdugขุด
divedived/dovedivedกระโดดน้ำ
dodiddoneทำ
drawdrewdrawnวาด, ล่อ, ชักดาบ, ถอนเงิน
dreamdreamed/dreamtdreamed/dreamtฝัน
drivedrovedrivenขับรถ
drinkdrankdrunkดื่ม
eatateeatenกิน
fallfellfallenล้ม
feedfedfedให้อาหารสัตว์
feelfeltfeltรู้สึก
fightfoughtfoughtต่อสู้
findfoundfoundพบ
fitfitfitพอเหมาะ
fleefledfledหลบหนี
flingflungflungเขวี้ยง
flyflewflownบิน, นั่งเครื่องบิน
forbidforbadeforbiddenห้าม
forgetforgotforgottenลืม
forego (forgo)forewentforegoneยอม, ไม่เอา
forgiveforgaveforgivenให้อภัย
forsakeforsookforsakenสละ, ละทิ้ง
freezefrozefrozenหยุด, เป็นน้ำแข็ง
getgotgottenได้
givegavegivenให้
gowentgoneไป
grindgroundgroundบด
growgrewgrownเจริญงอกงาม
hanghunghungแขวน
hanghungedhangedแขวนคอ
hearheardheardได้ยิน
hidehidhiddenซ่อน
hithithitตี
holdheldheldถือ
hurthurthurtทำร้าย
keepkeptkeptเก็บรักษา
kneelkneltkneltคุกเข่า
knitknitknitถัก
knowknewknowรู้จัก
laylaidlaidวางไข่
leadledledนำ
leapleaped/leptleaped/leptกระโดด
learnlearned/learntlearned/learntเรียน
leaveleftleftออกจาก
lendlentlentให้ยืม
letletletอนุญาต
lielaylainนอนลง
lightlighted/litlightedจุดไฟ
loselostlostทำหาย
makemademadeทำ
meanmeantmeantหมายถึง
meetmetmetพบ
misspellmisspelled /misspeltmisspelled/ misspeltสะกดผิด
mistakemistookmistakenทำผิด
mowmowedmowed/mownตัดหญ้า
overcomeovercameovercomeเอาชนะ
overdooverdidoverdoneทำมากเกินไป
overtakeovertookovertakenตามทัน
overthrowoverthrewoverthrownปลดจากตำแหน่ง
paypaidpaidจ่าย
pleadpledpledอ้อนวอน, ขอโทษ
proveprovedproved/provenพิสูจน์
putputputวาง
quitquitquitเลิก
readreadreadอ่าน
ridridridขจัด
rideroderiddenขี่
ringrangrungกรดกริ่ง
riseroserisenลุกขึ้น
runranrunวิ่ง
sawsawedsawed/sawnเลื่อย
saysaidsaidพูด
seesawseenเห็น
seeksoughtsoughtค้นหา
sellsoldsoldขาย
sendsentsentส่ง
setsetsetจัดวาง
sewsewedsewed/sewnเย็บ
shakeshookshakenสั่น
shaveshavedshaved/shavenโกน
shearshoreshornตัดขนแกะ
shedshedshedเท, กันน้ำ, ทิ้ง
shineshoneshoneเปล่งแสง
shoeshoedshoed/shodซ่อมรองเท้า
shootshotshotยิง
showshowedshowed/shownแสดง
shrinkshrankshrunkหด
shutshutshutปิด
singsangsungร้องเพลง
sinksanksunkจม
sitsatsatนั่ง
sleepsleptsleptนอน
slayslewslainฆ่า
slideslidslidเลื่อน
slingslungslung 
slitslitslitสอดกรีดตามยาว
smitesmotesmittenตีอย่างแรง
sowsowedsowed/sownหว่านพืช
speakspokespokenพูด
speedspedspedเร่งความเร็ว
spendspentspentใช้จ่าย
spillspilled/spiltspilled/spiltทำหก
spinspunspunปั่น
spitspit/spatspitบ้วนน้ำลาย
splitsplitsplitแยกออกจากกัน
spreadspreadspreadแผ่
springsprang/sprungsprungกระโดด
standstoodstoodยืน
stealstolestolenขโมย
stickstuckstuckติดอยู่กับ
stingstungstungปล่อยเหล็กไน
stinkstankstunkเหม็น
stridestrodstriddenเดินก้าวยาว ๆ
strikestruckstruckตี
stringstrungstrungขึ้นสาย, ร้อยลูกปัด
strivestrovestrivenดิ้นรน ต่อสู้
swearsworeswornสาบาน
sweepsweptsweptกวาด
swellswelledswelled/swollenบวม
swimswamswumว่ายน้ำ
swingswungswungแกว่ง
taketooktakenนำไป
teachtaughttaughtสอน
teartoretornฉีก
telltoldtoldบอก
thinkthoughtthoughtคิด
thrivethrived/throvethrivedเติบโต
throwthrewthrownขว้าง
thrustthrustthrustเสือกเข้าไป
treadtrodtroddenเดิน
understandunderstoodunderstoodเข้าใจ
upholdupheldupheldยกไว้
upsetupsetupsetเสียใจ
wakewokewokenตื่น
wearworewornสวม
weaveweaved/woveweaved/wovenทอ
wedwedwedแต่งงาน
weepweptweptร้องไห้
windwoundwoundไขลาน
winwonwonชนะ
withholdwithheldwithheldเก็บไว้
withstandwithstoodwithstoodทนฟ้าทนฝน
wringwrungwrungบิด
writewrotewrittenเขียน
BoonudomThu Oct 15 2009 15:08:38 GMT+0700 (ICT)