mommamgirl / แนวข้อสอบภาค ก,ภาค ข,ภาค ค / แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์งานบุคคล

แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์งานบุคคล

1.       ข้อใดเป็นทรัพยากรการบริหาร?
ก.  คน และการจัดการ                                                        ข.  เงิน
ค.  วัสดุอุปกรณ์                                                                    ง.  ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ

 

2.       ทรัพยากรใดถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด?
ก.  วัสดุอุปกรณ์                                                                    ข.  เงิน
ค.  การจัดการ                                                                       ง.  คน
ตอบ  ง.  คน

 

3.       POSDCORB หมายถึงข้อใด?
ก.  ชื่อของปราชญ์ทางด้านการบริหาร
ข.  กระบวนการที่ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติ
ค.  วิธีการจัดการตามแนวทางของโจเซฟคิงส์เบอรี่
ง.  คำย่อของการจัดองค์การและการประสานงาน
ตอบ  ข.  กระบวนการที่ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติ

 

4.       นอกจากคำว่า Personnel Administration ซึ่งหมายถึงการบริหารบุคคลแล้วยังมรการใช้คำอื่นๆ ในความหมายเดียวกันอีก คือ?
ก. 
Labor Relations                                                              ข.  Industrial Relations
ค.  Manpower  Management                                           
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ

 

5.       เป้าหมายสำคัญของการบริการงานบุคคลคืออะไร?
ก.  แสวงหาบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถสำหรับองค์การ
ข.  เสาะหาบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถให้แก่องค์การทั่วไป
ค.  สรรหาและธำรงรักษา และพัฒนาบุคคลผู้มีความสามารถ มีความรู้เป็นคนดีให้แก่หน่วยงาน
ง.  ข้อ ก. กับข้อ ข. ถูก
ตอบ  ค.  สรรหาและธำรงรักษา และพัฒนาบุคคลผู้มีความสามารถ มีความรู้เป็นคนดีให้แก่หน่วยงาน 

6.       ผู้ใดกล่าวว่า การบริหารงานบุคคลเมื่อพิจารณาในทุกแง่ทุกมุมแล้วก็พบว่าคนเป็นส่วนสำคัญที่สุดของการบริหาร?
ก.   โจเซฟ  คิงส์เบอรี่                                                          ข.  ลอเร็นซ์   แอปปลี
ค.  ฟิลิซ์  ไนไกร                                                                  ง.  ข้อ ก. กับข้อ ข. ถูก
ตอบ  ค.  ฟิลิซ์  ไนไกร

 

7.       คำย่อข้อใดต่อไปนี้ถูกที่สุด?
ก. 
POSDCORB                                                                  ข.  PODSCORB
ค.  POSODORB                                                                  ง.  POSCORB
ตอบ  ข.  PODSCORB

 

8.       การจัดการองค์การหมายถึง ข้อใด?
ก.   การกำหนดสถานที่ อุปกรณ์ และตัวอาคารให้มีระเบียบพร้อมที่ จะดำเนินงานตามเป้าหมายได้
ข.  การจัดแบ่งสถานที่ราชการหรือเอกชนให้อยู่ในหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบไม่สับสน
ค.  การกำหนดโครงสร้างอำนาจหน้าที่การแบ่งส่วนคนและการจัดสายงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ง.  การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หน่วยงานกิจหรือเอกชนให้มีความรัดกุม และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตอบ  ก.   การกำหนดสถานที่ อุปกรณ์ และตัวอาคารให้มีระเบียบพร้อมที่ จะดำเนินงานตามเป้าหมายได้

 

9.       การบริหารงานบุคคลเกิดขึ้นในประเทศใดเป็นประเทศแรก?
ก.  สหรัฐอเมริกา                                                                 ข.  จีน
ค.  อาหรับ                                                                             ง.  อียิปต์
ตอบ  ข.  จีน

 

10.    หลักฐานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนต่อจากสมัยโบราณนั้นค้นพบในช่วงเวลาใด
ก.  ช่วงหลังปฎิวัติอุตสาหกรรม                                        ข.  ช่วงมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ค.  ช่วงมีการนำเครื่องจักรมาใช้                                       ง.  ช่วยมีการปฏิวัติเกษตรกรรม
ตอบ  ก.  ช่วงหลังปฎิวัติอุตสาหกรรม

 

11.    การปฏิวัติอุตสาหกรรมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของผู้ใด?
ก.  ลูกจ้างกับลูกจ้าง                                                             ข.  ลูกจ้างกับช่างฝึกหัด
ค.  ช่างฝีมือกับช่างฝีมือ                                                      ง.  ลูกจ้างกับนายจ้าง
ตอบ  ง.  ลูกจ้างกับนายจ้าง

 

12.    ความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นไปทางใด?
ก.  ทางบวกคือสนิทสนมกันมากขึ้น                               
ข.  ทางลบคือห่างเหินกันและเป็นที่มาของการก่อตั้งสหภาพ
ค.  ไม่ดีนัก คือผู้ประกอบการรวยขึ้นส่วนผู้ใช้ฝีมือจนลง
ง.  ทำให้คน ซึ่งเคยมีความรู้สึกกับเจ้าของงานฉันท์พี่น้องต้องออกไปทำงานในสถานที่ของโรงงานอุตสาหกรรมห่างไกลออกไปเกิดความว้าเหว่
ตอบ    ข.  ทางลบคือห่างเหินกันและเป็นที่มาของการก่อตั้งสหภาพ

 

13.    ข้อใดคือลักษณะของการบริหารงานบุคคลที่เน้นอำนาจนิยม?
ก. ผู้บริหารคำนึงถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลในระดับสูง
ข.  ผู้บริหารคำนึงถึงความสำคัญของมนุษย์ในระดับต่ำ
ค.  ผู้บริหารไม่คำนึงถึงการลงทุนด้านเครื่องจักรแต่ลงทุนด้านคน
ง.  ผู้บริหารเชื่อว่าอำนาจย่อมมาจาก ขนบธรรมเนียมประเพณี
ตอบ  ข.  ผู้บริหารคำนึงถึงความสำคัญของมนุษย์ในระดับต่ำ

 

14.    ประเทศญี่ปุ่น ใช้การบริหารงานบุคคลแบบใด?
ก.  แบบอำนาจนิยม                                                             ข.  แบบบิดาปกครองบุตร
ค.  แบบเน้นความเป็นวิชาชีพ                                           ง.  แบบเน้นระบบราชการ
ตอบ  ข.  แบบบิดาปกครองบุตร

 

15.    การบริหารงานบุคคลในระบบราชการฝ่ายพลเรือนมีจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนเมื่อใด?
ก.  เมื่อประกาศใช้  พรบ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2500
ข.  เมื่อประกาศใช้ พรบ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2475
ค.  สมัยรัชกาลที่ 6
ง.  เมื่อประกาศใช้ พรบ. ข้าราชการพลเรือนจัดตั้ง ก.ร.พ.
ตอบ  ง.  เมื่อประกาศใช้ พรบ. ข้าราชการพลเรือนจัดตั้ง ก.ร.พ.

 

16.    ข้อใดเป็นปัจจัยภายในองค์การที่มีความสำคัญต่อการบริหารงานบุคคล?
ก.  การจูงใจในรูปของทรัพย์
ข.  เทคนิควิทยาการและเทคโนโลยี
ค.  ลักษณะของการจัดการ และสายการบังคับบัญชา
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ 

17.    ข้อใดเป็นปัจจัยภายนอกองค์การที่มีความสำคัญต่อการบริหารงานบุคคล?
ก.  กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของรัฐบาล
ข.  สภาพของตลาด
ค.  แรงกดดันจากสหภาพแรงงาน
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ

 

18.    เป้าประสงค์ของการบริหาร คืออะไร?
ก.  การประสานความพยายามของคน
ข.  การประสานความหมายของงาน
ค.  การประสานความพยายามของคนเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ง.  การบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน
ตอบ  ค.  การประสานความพยายามของคนเพื่อบรรลุเป้าหมาย

 

19.    ภารกิจหลักของการบริหารงานบุคคลคืออะไร?
ก.  กำหนดความต้องการด้านบุคลากรของหน่วยงาน
ข.  การตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน
ค.  การธำรงรักษา พัฒนาและบริการ
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ

 

20.    การบริหารงานบุคคลซึ่งมีความสำคัญมากต่อการบริการ  ถูกจัดอยู่ในกระบวนการบริหารตามความนิยมในลำดับใด?
ก.  อันดับแรก                                                                       ข.  อันดับสอง
ค.  อันดับสุดท้าย                                                                  ง.  อันดับสาม
ตอบ   ง.  อันดับสาม

 

21.    การสรรหาต่างจากการเลือกสรรอย่างไร?
ก.  การสรรหาเป็นกระบวนการคัดเลือกต่างกับการเลือกสรรเป็นกระบวนการดึงให้ผู้สนใจมากรอกใบสมัครงาน
ข.  การเลือกสรรเป็นกระบวนการคัดเลือกและบรรจุคนเข้าทำงานต่างกับการสรรหาที่เป็นกระบวนการดึงให้ผู้สนใจในงานมากรอกใบสมัคร
ค.  กระบวนการสรรหามีจุดสิ้นสุดที่การบรรจุส่วนกระบวนการเลือกสรรมีจุดสิ้นสุดที่การกรอกใบสมัครงาน
ง.  ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ  ข.  การเลือกสรรเป็นกระบวนการคัดเลือกและบรรจุคนเข้าทำงานต่างกับการสรรหาที่เป็นกระบวนการดึงให้ผู้สนใจในงานมากรอกใบสมัคร

 

22.    การกำหนดความต้องการด้านบุคลากรต้องพิจารณาอะไรบ้าง?
ก.  ปริมาณ                                                                             ข.  คุณภาพ
ค.  โครงสร้างค่าตอบแทน                                                 ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ

 

23.    การตอบสนองความต้องการด้านบุคคลต้องทำอะไรบ้าง?
ก.  การสรรหา                                                                      ข.  การเลือกสรร
ค.  การเตรียมบุคลากรใหม่                                                ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ

 

24.    การธำรงรักษา พัฒนาและบริการบุคลากรต้องทำอะไรบ้าง?
ก.  การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร                                ข.  การประเมินการปฏิบัติงาน
ค.  การจัดสวัสดิการ                                                            ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ

 

25.    การเตรียมบุคลากรใหม่สำหรับหน่วยงานต้องดำเนินการอะไรบ้าง?
ก.  การปฐมนิเทศ                                                                 ข.  การมอบหมายงาน
ค.  การนิเทศงาน                                                                 ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ

 

26.    แหล่งกำเนิดของระบบอุปถัมภ์ คือข้อใด?
ก.  เอเชีย                                                                                ข.  อเมริกา
ค.  ยุโรป                                                                                ง.  จีน
ตอบ  ง.  จีน


 

27.    ได้มีการยอมรับว่า หน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านบริหารงานบุคคลมีสิทธิอำนาจ (Authority) ในแง่ใด?
ก.  ตัดสินใจสั่งการในการบริหารทั่วไป                         ข.  ให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องบุคคล
ค. เป็นหน่วยงานฝ่ายปฏิบัติ                                              ง.  ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ  ข.  ให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องบุคคล

 

28.    การมอบหมายอำนาจตามหน้าที่ (Functional Authority) โดยผู้บริหารสูงสุดต่อหน่วยงานที่ปรึกษามีข้อดีอะไร?
ก.  งานคล่องตัวรวดเร็ว                                                      ข.  มีเอกภาพภาพในการบังคับบัญชา
ค.  งานบรรลุผลเพราะปฏิบัติเป็นตัวผู้คิดและผู้ทำ       ง.  ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ  ก.  งานคล่องตัวรวดเร็ว

 

29.    ผู้บริหารบุคคลมีความจำเป็นที่จะต้องแสดงบทบาทที่สำคัญที่สุดในจุดประสงค์ขององค์การคือ?
ก.  งานและคน                                                                     ข.  งานและเงิน
ค.  คนและเงิน                                                                     ง.  งาน
ตอบ   ก.  งานและคน

 

30.    การบริหารงานบุคคลในฝ่ายราชการพลเรือนของไทยมีวิวัฒนาการตั้งแต่สมัยใด?
ก.  อาณาจักรล้านนา                                                           ข.  อาณาจักรสุวรรณภูมิ
ค.  อาณาจักรสุโขทัย                                                           ง.  อาณาจักรเม็งราย
ตอบ  ค.  อาณาจักรสุโขทัย

ronxxxxxxSun Sep 18 2011 15:38:33 GMT+0700 (ICT)