mpa16 / กระทู้พูดคุย / หน้าปกรายงานอ.วิชาญ

หน้าปกรายงานอ.วิชาญ

พี่กรโทรมาฝากบอกว่า ได้คุยกับอ.วิชาญแล้ว เรื่องรูปแบบหน้าปกรายงานกลุ่มค่ะ
อจ.ฝากแจ้งว่ารูปแบบหน้าปกให้ใช้เหมือนรูปแบบรายงานทั่วๆไป อจ.ไม่ได้บังคับแบบตายตัวค่ะ
เรียนมาเพื่อทราบจ้า จะได้ไม่กังวลกัน

 
wimonratTue May 03 2011 20:39:30 GMT+0700 (ICT)