mpa16 / กระทู้พูดคุย / รายงานเพิ่มเติมของสมาชิก4คนที่อ.กันทิมามอบหมายให้ (แนวการตอบ)

รายงานเพิ่มเติมของสมาชิก4คนที่อ.กันทิมามอบหมายให้ (แนวการตอบ)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา อ.กันทิมาได้มอบหมายให้สมาชิกของเรา 4 คน ทำรายงานเพิ่มโดยให้เลือกคนละเรื่อง
ได้แก่
1. ทฤษฎีระบบ
2. ทฤษฎีการตัดสินใจฃ
3. ทฤษฎีการบริหารตามสถานการณ์
4. ทฤษฎีวิทยาการจัดการ
โดยให้เขียนใส่กระดาษA4 ไม่เกิน5หน้า เย็บมุม
เนื้อหาครอบคลุมดังนี้
1. ประวัติ/ความเป็นมา/อาชีพ ของนักทฤษฎีที่ศึกษานั้น
2. สังเคราะห์เฉพาะประเด็นที่สำคัญ
3. ประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน/สถานประกอบการในเมืองไทยอย่างไร

เดี๋ยวจะมาสรุปเนื้อหาแต่ละทฤษฎีให้นะคะ

wimonratMon May 30 2011 08:49:51 GMT+0700 (ICT)