mty2 / ข่าวการบรรจุ ครูผู้ช่วย / อยากทราบเหตุผลที่เขตไม่ประกาศเรียกบรรจุทางเว็บ เพราะอะไร

อยากทราบเหตุผลที่เขตไม่ประกาศเรียกบรรจุทางเว็บ เพราะอะไร

ใครทราบบอกด้วยครับ

GUNCLUBSat Jun 04 2011 13:45:34 GMT+0700 (ICT)