muslimchaingmai / ประวัติและผลงานบุคคลมุสลิมในภาคเหนือ / ประวัติปรีดี นุกูล ครูใหญ่มัสยิดบ้านฮ่อ

ประวัติปรีดี นุกูล ครูใหญ่มัสยิดบ้านฮ่อ

ประวัติอาจารย์ปรีดี  นุกูล
 
 
ชื่อนายปรีดี    นุกูล
เกิดวันที่  11  พฤษภาคม 2502
สัญชาติ   ไทย
ที่อยู่ 191/6 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ประวัติการศึกษา
        - สายสามัญ  จบมัธยมศึกษาปีที่ 6
       - สายศาสนา จบระดับซานาวี
 
ประวัติการทำงาน
-          ครูสอนศาสนาภาคฟัรฎูอีน มาประมาณ  20 กว่าปี
-          ผู้ประกอบการนำคนไปทำฮัจย์
 
 
ปัจจุบัน
      -    ครูใหญ่โรงเรียนสอนศาสนาที่มัสยิดบ้านฮ่อ

binmusaSun Apr 11 2010 21:29:56 GMT+0700 (ICT)