muslimchaingmai / ประวัติและผลงานบุคคลมุสลิมในภาคเหนือ / ประวัตินายดิน อารีย์ อดีตนายกสมาคมมุสลิมเชียงใหม่

ประวัตินายดิน อารีย์ อดีตนายกสมาคมมุสลิมเชียงใหม่

ประวัตินายดิน อารีย์


อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 82 ถ.เชียงใหม่ - ลำพูน ซ.9 ต.หนองหอย อ.เมือง

เชียงใหม่ 50000


ผลงานที่ผ่านมาในอดีต


1 เป็นคอเต็บมัสยิดช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่

2 เป็นนายกสมาคมมุสลิมเชียงใหม่ 3 สมัย

3 ประธานจัดงานกีฬามุสลิมสัมพันธ์ 17 จังหวัดภาคเหนือครั้งที่ 6 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

4 ที่ปรึกษาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่
5 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยอิสลามศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.อ.ปัตตานี 3 สมัย
6 กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
7 กรรมการบริหารโรงเรียนสันติศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
8 ที่ปรึกษาอะมีรุ้ลฮัจย์แห่งประเทศไทย
9 คณะกรรมการวิสามัญประจำสภาเทศบาลนครเชียงใหม่
10 คณะกรรมการติดตามและประสานงานกิจการศาสนาอิสลามสำนักนายกรัฐมนตรี
11 คณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1418 ปี 2540
12 คณะกรรมการสภาองค์การมุสลิมแห่งประเทศไทย
13 ที่ปรึกษาสมาคมมุสลิมจังหวัดเชียงใหม่

ปัจจุบัน
1 คณะกรรมการอำนวยการแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย (ส.ส.ม) 2
2 ที่ปรึกษาสมาคมมุสลิมเชียงใหม่
 
                                                               
           
สัมภาษณ์กับหัวหน้าเชียงใหม่ชุมชนมุสลิม
           
           
                                                                                                                       
                       
Samsudin Bin Abrahim is the Imam of Chang Klan Mosque in Chiang Mai and a vibrant personality within Chiang Mai's 20,000 Muslim community. Samsudin Bin Abrahim
                       
 
                       
เป็นอิหม่ามของมัสยิดช้างคลานเชียงใหม่และบุคลิกภาพที่สดใสในเชียงใหม่ 20,000 ชุมชนมุสลิม
                       
 
                       
On 13th March, he spoke frankly to Citylife about Islam, its place in Thai society and, of course, that impending war in the Middle East.
                       
 
                       
วันที่ 13 มีนาคม, เขาพูดตรงไปตรงมากับ CityLife เกี่ยวกับศาสนาอิสลามและเป็นสถานที่ในสังคมไทยแน่นอนว่าสงครามใกล้ในตะวันออกกลาง
                         
                       
                       

                       
                       
                        April, 2003 April, 2003
                       
                        Imam Samsudin Bin Abrahim leads the way in praying for peace. อิหม่าม Samsudin Bin Abrahim
                       
ผู้นำในการภาวนาเพื่อสันติภาพ
                       
                        Citylife: Khun Din, thank you for agreeing to meet with us.
                       
 
                       
CityLife : คุณดินขอขอบคุณที่ยอมรับเพื่อให้ตรงกับเรา
                       
 Can you first of all tell us a little about the history of the Islamic community here in Chiang Mai? คุณสามารถแรกของทุกคนบอกเราหน่อยเกี่ยวกับประวัติของชุมชนอิสลามที่เชียงใหม่หรือไม่
                       
                        Imam: About 200 years ago, traders from the Indian subcontinent first started to settle in Chiang Mai.
                       
 
                       
อิหม่าม : ประมาณ 200 ปีที่ผ่านมาผู้ค้าจากอนุทวีปอินเดียแรกเริ่มตั้งถิ่นฐานในจังหวัดเชียงใหม่
                       
 
                       
So most of the 20,000 Muslims who live in Chiang Mai today are descendents of traders from Pakistan, Burma, Bangladesh, India and even China.
                       
 
                       
 เพื่อที่สุดของชาวมุสลิม 20,000 ที่อยู่ในเชียงใหม่วันนี้ลูกหลานของผู้ค้าจากปากีสถาน, พม่า, บังคลาเทศอินเดียและจีนยังเป็น
                       
 
                       
Almost all are Sunni Muslims, but we all call ourselves khon Thai. Sunni มุสลิมเกือบทั้งหมดมี แต่พวกเราเรียกตัวเองคนไทย
                         
                       
                       

                       
                       
                        Citylife: How many mosques and Islamic schools are there in Chiang Mai?
                       
 
                       
CityLife : วิธีการหลายมัสยิดและโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามที่มีในเชียงใหม่?
                       
                        Imam: There are presently 16 mosques in the city.
                       
 
                       
อิหม่าม : ปัจจุบันมี 16 มัสยิดในเมือง You will also come across mosques in places like Pitsanulok, Tak and Mae Sot.
                       
 
                       
คุณจะเจอมัสยิดในสถานที่เช่นพิษณุโลกตากและแม่สอด
                        As for schools, there are two traditionally Muslim schools in Chiang Mai. สำหรับโรงเรียนมีสองแบบดั้งเดิมโรงเรียนมุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่มี
                       
 
                       
Children learn in Thai, but are also taught English and Arabic.
                       
 
                       
เด็กเรียนรู้ในไทย แต่ยังสอนภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ You must also remember that many of our mosques are used as schools too.
                       
 
                       
คุณต้องจำไว้ว่าหลายมัสยิดของเราถูกใช้เป็นโรงเรียนด้วย
                       
 
                        Sometimes, if a family wants their children to be given a strong Islamic education – and if they can afford it – the parents might send them to schools in Medina (Saudi Arabia) or Cairo (Egypt).
                       
 
                       
บางครั้งถ้าครอบครัวต้องการให้เด็กได้รับการศึกษาอิสลาม strong -- และถ้าพวกเขาสามารถซื้อมัน -- พ่อแม่อาจส่งไปยังโรงเรียนใน Medina (ซาอุดีอาระเบีย) หรือ Cairo (Egypt)
                       
                        Citylife: What types of social activities are organised?
                       
 
                       
CityLife : ประเภทของกิจกรรมมีการจัด?
                       
                        Imam: Oh, many things!
                       
 
                       
อิหม่าม : โอ้หลายสิ่ง!
                       
 
                       
For example, next month between 5th and 7th April we will be holding a sports gathering at the Municipal Sports Stadium.
                       
 
                       
เช่นเดือนหน้าระหว่างวันที่ 5 และ 7 เมษายนเราจะถือกีฬาชุมนุมที่สนามกีฬาเทศบาล
                       
 
                       
 It has been organised to promote an exhibition called 'Against Drugs' and Muslims from all over Thailand will be coming.
                       
 
                       
จะได้รับการจัดนิทรรศการส่งเสริมเรียกว่าต่อต้านยาเสพติดและชาวมุสลิมจากทั่วประเทศจะมา
                       
 
                       
There will be basketball, volleyball, football, ping-pong, petanque and athletics - many competitions.
                       
 
                       
จะมีบาสเกตบอลวอลเลย์บอล, ฟุตบอล, ปิงปอง, เปตองและกรีฑา -- การแข่งขันจำนวนมาก
                        Another thing is the Hajj. สิ่งหนึ่งคือ Hajj You know that many Muslims will try to visit Mecca once in their life and from Chiang Mai there are usually about 100 people a year who make the trip.
                       
 
                       
คุณรู้ไหมว่าชาวมุสลิมจำนวนมากจะพยายามเข้าเมืองเสมือนครั้งเดียวในชีวิตของพวกเขาและจากจังหวัดเชียงใหม่ว่ามักจะมีประมาณ 100 คนปีที่ทำให้การเดินทาง
                       
 
                       
The pilgrimage is organised as a group tour.
                       
 แสวงบุญจัดทัวร์เป็นกลุ่ม
                       
                        Citylife: Tell us about your responsibilities as Imam.
                       
 
                       
 CityLife : บอกเราเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคุณเป็นอิหม่าม
                       
                        Imam: Being Imam is essentially a religious teacher.
                       
 
                       
อิหม่าม : เป็นอิหม่ามเป็นครูเป็นหลักศาสนา
                       
 
                       
But it is also similar to being a village headman.
                       
 
                       
 แต่ยังคล้ายถูกกำนัน
                       
 
                       
You have the duty to resolve conflicts and offer advice.
                       
 
                       
คุณมีหน้าที่แก้ปัญหาความขัดแย้งและให้คำแนะนำ
                       
 
                       
Nowadays we must frequently offer counselling about drugs.
                       
 
                       
 ปัจจุบันเรามักจะต้องให้คำปรึกษาเกี่ยวกับยาเสพติด
                       
                        Citylife: How easy is it for Muslims to live in a Buddhist country?
                       
CityLife : วิธีง่ายมันสำหรับชาวมุสลิมอาศัยอยู่ในเมืองพุทธหรือไม่
                       
                        Imam: We are very lucky to live in Thailand.
                       
 อิหม่าม : เรามีความโชคดีที่อยู่ในประเทศไทย
                       
 
                       
The King supports all religions and often visits the Muslim villages in the south. King
                       
สนับสนุนทุกศาสนาและมักจะเข้าชมหมู่บ้านมุสลิมในภาคใต้
                       
 
                       
Of course sometimes the girls might feel a little shy when people look at them wearing traditional Muslim dress with a chador and long sleeves. แน่นอนบางครั้งผู้หญิงอาจจะรู้สึกอายเล็กน้อยเมื่อคนดูที่พวกเขาสวมชุดแบบมุสลิมกับ chador และแขนยาว
                       
 
                       
 But this is because parents are normally quite strict with their daughters, teaching them from a young age to be polite and modest.
                       
 
                       
 แต่เป็นเพราะผู้ปกครองเป็นปกติค่อนข้างเข้มงวดกับลูกสาวของตนสอนพวกเขาจากวัยเด็กเพื่อสุภาพและสงบเสงี่ยม
                       
 
                       
But really, we have no problems in this society.
                       
 แต่จริงๆเราไม่มีปัญหาในสังคมนี้
                       
                         
                       
                       

                       
                         
                       

                        Citylife: Under the present political climate, do you –the Muslim community – feel threatened or intimidated? CityLife :
                       
 
                       
 ภายใต้บรรยากาศทางการเมืองปัจจุบันคุณที่ชุมชนมุสลิม --
                       
รู้สึกถูกคุกคามหรือ intimidated?
                       
                        Imam: Speaking for myself personally - No. อิหม่าม : พูดสำหรับตัวเองส่วนตัว -- ความคิดเห็นที่
                       
                        Citylife: Have there been any changes in security since this so-called War on Terrorism began?
                       
CityLife : มีมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในการรักษาความปลอดภัยตั้งแต่นี้เรียกว่าสงครามในการก่อการร้ายเริ่ม?
                       
                        Imam: No. The police came to visit me a couple of times to make sure that everything was OK.
                       
อิหม่าม : เลขที่ตำรวจมาเยี่ยมผมสองสามครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่าง
                       
OK But that's all.
                       
แต่ที่ทั้งหมด
                       
                        Citylife: So what is your personal opinion about the possibility of war in the Middle East?
                       
CityLife : ดังนั้นสิ่งที่เป็นความเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของสงครามในตะวันออกกลางหรือไม่
                       
                        Imam: I believe that the US should not interfere with Iraq.
                       
อิหม่าม : ผมเชื่อว่าเราไม่ควรแทรกแซงอิรัก
                       
There should be peace negotiations and everyone should co-operate. ควรมีการเจรจาและทุกคนควรร่วมมือ
                       
 
                       
I also wish that the US people would elect a new president – one who loves peace, not war.
                       
ฉันยังต้องการที่คนเราจะเลือกประธานใหม่ -- คนที่รักสันติภาพไม่สงคราม
                       
 
                       
I know I speak for all Muslims in Thailand when I say I hope that war doesn't happen.
                       
ฉันรู้ว่าฉันพูดให้ชาวมุสลิมในประเทศไทยเมื่อพูดผมหวังว่าสงครามจะไม่เกิดขึ้น
                        Citylife: Insha'allah. CityLife : Insha'allah Imam, thank you for your time. อิหม่ามขอบคุณสำหรับเวลาของคุณ
                        Imam: Asalam aleikom.
                       
 
                       
อิหม่าม : aleikom Asalam
                       
                         
           
           
จากแปลโดยกูเกิ้ล
                       

binmusaSun Apr 11 2010 21:33:31 GMT+0700 (ICT)