muslimchaingmai / ประวัติและผลงานบุคคลมุสลิมในภาคเหนือ / ประวัติผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี นักวิชาการมุสลิมเชียงใหม่

ประวัติผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี นักวิชาการมุสลิมเชียงใหม่

ประวัติผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

ที่อยู่ สถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ

        มหาวิทยาลัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทร: 053-851680

E-mail: naisuchart@yahoo.com

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก, Sociology, University of Hawai‘i at Mānoa, Honolulu, U.S.A., 2010

ปริญญาโท, Sociology, University of Hawai‘i at Mānoa, Honolulu, U.S.A., 2003                               

ปริญญาโท, วิจัยประชากรและสังคม, มหาวิทยาลัยมหิดล, (2535)

ประกาศนียบัตรระดับบัณฑิตศึกษา, International Cultural Studies, University of Hawai‘i at Mānoa and East-West Center, Honolulu, Hawai‘i, U.S.A., (2004)

ปริญญาตรี, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (เกียรตินิยมอันดับ 2 และรางวัลเรียนดีทุนภูมิพล),  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, (2531)

 

ประวัติการทำงาน

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์, สถาบันศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ, (21 .ย. 2551 – ปัจจุบัน)

- หัวหน้าสาขา, สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยพายัพ, (1 มิ.ย. 2550 –

20 .ย. 2551)

- อาจารย์ประจำ, สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยพายัพ, (2537-2550)

- ผู้ประสานงานภาคเหนือ, สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI), (2535-2537)

 

ผลงานด้านการวิจัย

นักวิจัย, เรื่อง มิติทางศาสนาและวัฒนธรรมของการสร้างสันติภาพในโครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. เรื่อง “มิติทางปรัชญาและวัฒนธรรมของการสร้างสันติภาพ โดย รศ.ดร.มารค ตามไท เป็นเมธีวิจัยอาวุโส (2551-2554)

นักวิจัย, โครงการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาชุมชนภาคเหนือที่ได้รับการสนับสนุน

จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), (2548)                                                                

นักวิจัย, “The Politics of Representation of Islamic Art in Shangri La, Hawai‘i” (2004)

นักวิจัย, “The Construction of Collective Identity of Muslims in America after September 11, 2001” (2003) 

นักวิจัย, โครงการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยพายัพ, (2544)                      

นักวิจัย, Islamic Wisdom and Response to Climate Change: A Case Study in Thailand,” (2000) 

นักวิจัย, โครงการศึกษาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์กับการปรับตัวทางวัฒนธรรมและศักยภาพในการจัดการทรัพยากรของกลุ่มของชนเผ่าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ-หัวหน้าโครงการ), (2541-2542)   

นักวิจัย, ประวัติและพัฒนาการของศาสนาอิสลามในเชียงใหม่, (2539)

ผู้ช่วยนักวิจัย, โครงการศึกษาตัวแบบในการรณรงค์ป้องกันการแพร่กระจายของโรคเอดส์ในกลุ่มคนใช้ยาเสพย์ติดชนิดฉีดเข้าเส้นในกรุงเทพมหานคร (ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ-นักวิจัย), (2533) 

ผู้ช่วยวิจัย เรื่อง แม่หญิงสิขายตัว: ชุมชนและการค้าประเวณีในสังคมไทย, (ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ-นักวิจัย), (2532) 

 

ผลงานทางวิชาการอื่น ๆ

หนังสือ

2553.  คนหนุ่มสาวมุสลิมกับอิสลามในโลกสมัยใหม่. (บรรณาธิการ), กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดพิมพ์,

2550. ความรุนแรง สันติภาพ และความหลากหลายในโลกอิสลาม.  กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ศยาม (213 หน้า)

2544. การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ

เอกสารรายงานการวิจัยหมายลำดับที่ 170, เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยพายัพ                                                        

2541.ผู้หญิงและเทคโนโลยี,” ใน กาญจนา แก้วเทพ (บรรณาธิการ), สตรีศึกษา 1: โครงการหนังสือเล่มผู้หญิงกับประเด็นต่าง ๆ กรุงเทพฯ:  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, หน้า 130-162.

2540. ประวัติและพัฒนาการของศาสนาอิสลาม,ใน คณะอนุกรรมการด้านศาสนางานสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี. มรดกศาสนาในเชียงใหม่ ภาค 2: ประวัติและพัฒนาการของศาสนาในเชียงใหม่. เชียงใหม่: นพบุรีการพิมพ์, หน้า 109-169.

 

บทความในวารสารนานาชาติ

2006. “Shangri La in Hawaii: The Politics of Representation of Islamic Art,” Journal of Muslim Minority Affairs, 26: 3, pp. 421-431.    

2006. “The Construction of Collective Identity of Muslims in America after September 11, 2001,” Prajna Vihara: Journal of Philosophy and Religion, 7:1, pp. 44-61.  

2000. Islamic Wisdom and Response to Climate Change: A Case Study in Thailand,” in The Proceeding on A Consultation on the Earth is Our Home: A Religion Response to Climate Change in Asia, pp. 71-78.

1999. “From Tourism Industry to Ecotourism: A Civil Society Movement in Northern Thailand,” A Paper Presented at The 7th International Conference on Thai Studies, 4-8 July, Amsterdam, The Netherlands.

 

บทความในวารสารภาษาไทย

2553. เรื่อง การสร้างสันติภาพจากมุมมองทางวัฒนธรรมวิภาษา. 4: 3, (16 มิ.ย. 31 ก.ค.),

หน้า 8-18.

2551. เรื่อง ศิลปะแห่งสงคราม: สื่อ และจุดจบของของเสรีนิยม (II)” วิภาษา. 2: 3, (16 มิ.ย. 31 ก.ค.),

หน้า 57-61.

2551. เรื่อง ศิลปะแห่งสงคราม: สื่อ และจุดจบของของเสรีนิยม (I)” วิภาษา. 2: 1, (16 มี.ค.   30 เม.ย.),

หน้า 51-55.

2550.  เรื่อง การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของชาวมุสลิมยูนนานในภาคเหนือของประเทศไทยวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 19: 2/ 2550, หน้า 22-58.

2550. เรื่องเหตุการณ์ 11 กันยายน 2544 กับการสร้างความทรงจำร่วมผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์,” วิภาษา, 1: 5 (16 กันยายน- 31ตุลาคม), 56-59.

2550. เรื่องแชงกรีลาในฮาวายอิ กับการเมืองเรื่องพิพิธภัณฑ์,” วิภาษา, 1: 4 (1 สิงหาคม- 15 กันยายน), 44-49. 

2550.  เรื่องวิพากษ์ปัญหาสังคมศาสตร์เอเชีย,” วิภาษา, 1: 1 (มีนาคม-เมษายน), หน้า 48-50.   

2549. เรื่องอาณาจักรโลก หรือ อารยธรรมสากล, (แปล) ปาฐกถาเสมพริ้มพวงแก้วครั้งที่ 12, โดย Dr. Chandra Muzaffar, เอกสารลำดับที่ 1008, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เชียงใหม่,

http://www.midnightuniv.org/midnight2544/0009999922.html และ

2549. เรื่อง คำประกาศดุสิต: ความร่วมมือเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม,” (แปล) เอกสารลำดับที่ 1007, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เชียงใหม่,

                http://www.midnightuniv.org/midnight2544/0009999922.html

2547. เรื่องอิสลาม, ความรุนแรง และการเมืองแห่งอภัยวิถี,ใน ฟ้าเดียวกัน, 2:3 (กรกฎาคม-กันยายน), หน้า 184-203.

 

binmusaSun Apr 11 2010 21:39:55 GMT+0700 (ICT)