muslimchaingmai / ประวัติและผลงานบุคคลมุสลิมในภาคเหนือ / รายนามคณะกรรมการประจำจังหวัด แม่ฮ่องสอน

รายนามคณะกรรมการประจำจังหวัด แม่ฮ่องสอน

คณะกรรมการประจำจังหวัด แม่ฮ่องสอน 12 ท่าน
1
 
นาย สมชาย บุษกร
ประธาน กรรมการอิสลามประจำจังหวัด
 
2
นาย สุริยา อร่ามวงศ์ รองประธานฯ
3
นาย ชาติชาย น้อยสกุล กรรมการ
4
นาย วันชัย บุษกร กรรมการ
5
นาย วิโรจน์ ป้อมขุนพรหม กรรมการ
6
นาย ชาติชาย มูฮัมหมัดซอดิก กรรมการ
7
นาย ไพโรจน์ นุตโรจน์ กรรมการ
8
นาย สุริยา อร่ามวงศ์ กรรมการ
9
นาย นิมิตร หะซัน กรรมการ
10
นาย นภดล ภัทรกันยา กรรมการ
11
พ.ต. ยุทธนา เจ้าดูรี กรรมการ
12
นาย วิเชียร พูลวานิช กรรมการ


 
อีหม่ามสมชาย  บุษกร อีหม่ามประจำมัสยิด
ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  ภาพอีหม่ามยะกูปจากเว็บประชาไทย

 

binmusaThu Nov 11 2010 09:38:35 GMT+0700 (ICT)