muslimchaingmai / ประวัติและผลงานบุคคลมุสลิมในภาคเหนือ / รายชื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 36 จังหวัด

รายชื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 36 จังหวัด

 คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540

ประกอบด้วย
1. จุฬาราชมนตรี ประธานกรรมการ
2. กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งจากกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ซึ่งเป็นผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 36 จังหวัดๆละ 1 คน มีวาระดำรงตำแหน่ง 6 ปี ดังนี้
2.1   นาย เกรียงศักดิ์ มิตรเจริญ จ.ชุมพร
2.2   นาย เกชา เปลี่ยนวิถี จ.ราชบุรี
2.3   นาย เขตรัฐ เทพรัตน์ จ.สุราษฎร์ธานี
2.4   นาย ไชยา สกุลชาห์ จ.กาญจนบุรี
2.5   นาย ณรงค์เดช สุขจันทร์ จ.อ่างทอง
2.6   นาย ดีน ยีสมัน จ.นครศรีธรรมราช
2.7   นาย ต้าเหยบ หวังดี จ.พังงา
2.8   นาย ทรงศักดิ์ หมานจิตร จ.ระนอง
2.9   นาย ประสิทธิ์ เพชรทองคำ จ.สระบุรี
2.10 นาย เบิ้ม ปาทาน จ.นครสวรรค์
2.11 นาย ประดิษฐ์ นิมา จ.พระนครศรีอยุธยา
2.12 นาย ประเสริฐ ดีเจริญ จ.ฉะเชิงเทรา
2.13 นาย ปรีชา อนุรักษ์ จ.เชียงราย
2.14 นาย พีชเรข พิริยหะพันธ์ จ.เชียงใหม่
2.15 นาย ไพศาล พรหมยงค์ จ.สมุทรปราการ
2.16 นาย ไพศาล อับดุลลอ จ.ระยอง
2.17 นาย รัศมี ดำชะไว จ.ปทุมธานี
2.18 นาย วีระ หัดหมัด จ.พัทลุง
2.19 นาย แวดือราแม มะมิงจิ จ.ปัตตานี
2.20 นาย สนิท รอมาลี จ.นครนายก
2.21 นาย สมัคร สำเภารัตน์ จ.ภูเก็ต
2.22 นาย สมัย เจริญช่าง จ.กรุงเทพฯ
2.23 นาย สมาน อาดัม จ.ตราด
2.24 นาย สวาป เผ่าปาทาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
2.25 นาย สุริยา ปันจอร์ จ.สตูล
2.26 นาย สุวัฒน์ กูบกระบี่ จ.ชลบุรี
2.27 นาย สุวิทย์ เซ็นเจริญ จ.ลพบุรี
2.28 นาย เสรี ปาทาน จ.ขอนแก่น
2.29 นาย อดิศักดิ์ อัสมิมานะ จ.ตาก
2.30 นาย อรุณ วันแอเลาะ จ.นนทบุรี
2.31 นาย อับดุลเราะแม เจ๊ะแซ จ.ยะลา
2.32 นาย นิแวอาลี หะยีนิเลาะ จ.นราธิวาส
2.33 นาย หมัด ตู้ดำ จ.ตรัง
2.34 นายวิทยากร ลูกหยี จ.กระบี่
2.35 นายเฉ็ม เหมมัน จ.สงขลา
2.36 นาย พิเชษฐ สถิรชวาล จ.เพชรบุรี
2.37 นาย วิชาญ เรืองจินดา จ.ชัยภูมิ
2.38 นาย สุริยา อร่ามวงค์ จ.แม่ฮ่องสอน
2.39 นาย เอกลักษณ์ ดุลล่า จ.เพชรบูรณ์
 
 
3. กรรมการอื่นซึ่งคัดเลือกโดยจุฬาราชมนตรี จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด มีวาระดำรงตำแหน่ง 6 ปี ดังนี้
3.1 นายการีม อับดุลเลาะห์
3.2 นายดำรงค์ สุมาลยศักดิ์
3.3 นายทินกร มีหิรัญ
3.4 นายบรรจง โซ๊ะมณี
3.5 นายประสิทธิ์ มะหะหมัด
3.6 นายปรีดา เชื้อผู้ดี
3.7 นายพัฒนา หลังปูเต๊ะ
3.8 นายสมาน มาลีพันธ์
3.9 ร.ต.อ.สันธาน สุมาลยศักดิ์
3.10 นายอับดุลเลาะ แอนดริส
3.11 นายอิมรอน มะลูลีม
3.12 นายอิสมาแอ อาลี
3.13 พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่
 
ดำเนินกิจกรรมการบริการหลักๆ ดังนี้
1) ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานราชการ
2) ออกใบรับรองผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล
3) แปลเอกสารภาษาอังกฤษและอาหรับ
4) รับรองเอกสาร
5) รับรองการสมรส
6) รับรองการเป็นมุสลิมหรือการรับอิสลาม
7) ตอบปัญหาศาสนา
8) เผยแผ่ศาสนาอิสลาม ทางวารสาร วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ ฯลฯ
9) วินิจฉัยไกล่เกลี่ย/ตัดสินข้อพิพาทระหว่างองค์กรต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
10) ดำเนินกิจการสาธารณประโยชน์ และสังคมสงเคราะห์


 http://www.cicot.or.th/2009/2009072781/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3/%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%86/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3/

binmusaThu Nov 25 2010 09:49:54 GMT+0700 (ICT)