muslimchaingmai / ประวัติและผลงานบุคคลมุสลิมในภาคเหนือ / ประวัติและผลงาน นายทวี นภากรณ์

ประวัติและผลงาน นายทวี นภากรณ์

                                                               
ประวัติและผลงาน นายทวี นภากรณ์
                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                           
                                   
สำนักข่าวมุสลิมไทย ประวัติและผลงาน นายทวี นภากรณ์
                                   

                                                นายทวี นภากรณ์
                                   
ประวัติ
                                   
ชื่อ ทวี  นภากรณ์  ชื่ออาหรับ ซาฟีอี  เกิดวันที่ 1 มกราคม 2477 อายุ 75 ปี
                                   
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร  เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย
                                    ชื่อบิดา นายกอเด็ร  นภากรณ์  ชื่อมารดา นางสอางค์  นภากรณ์ (แม่ดีเด่น ปี 2545)
                                    ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 29 ซอย รามคำแหง 2 (ซอยมูลทรัพย์) ถนน รามคำแหง
                                    แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
                                   
การศึกษา
                                    พศ.2502 สายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก กรุงเทพมหานคร
                                    พ.ศ.2504 สายศาสนา เรียนภาษาอาหรับ และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ นครมักกะห์ ราชอาณาจักรซาอุดิอารเบีย
                                    พ.ศ.2506 เตรียมอุดมศึกษาที่ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์
                                    พ.ศ.2510 ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์อิสลาม และสาขาอัล-หะดีษ จากมหาวิทยาลัย อัล-อัซฮัร กรุงไคโร ประเทศอียิปต์
                                   
ผลงานในอดีต
                                    พ.ศ.2510 โฆษกภาคภาษาไทยของ สถานีวิทยุกรุงไคโร ประเทศอียิปต์
                                    พ.ศ.2513 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรโครงการธรรมจาริกอิสลาม กระทรวงมหาดไทย
                                    พ.ศ.2514 คณะกรรมการกลางอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
                                    พ.ศ.2515 ได้รับแต่งตั้งจากรัฐบาลไทยให้เป็นผู้เจรจากับขบวนการกู้ชาติปาเลสไตน์ จากเหตุการณ์ยึกสถานทูตอิสราเอลในกรุงเทพฯ และได้รับมอบหมายให้เดินทางไปส่งขบวนการดังกล่าวถึง กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ พร้อมกับคณะผู้แทนรัฐบาลไทย โดย พล.อ.ชาติชาย ชุนหะวัน
                                    พ.ศ.2516 อาจารย์ฝ่ายวิชาการโรงเรียนมุสลิมวิทยาคาร จังหวัดฉะเชิงเทรา
                                    พ.ศ.2517 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะธรรมจิริกอิสลาม กระทรวงมหาดไทย
                                    พ.ศ.2519 รับเชิญจากศูนย์วิจัยการทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุดเข้าร่วมจัดทำคู่มือ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
                                    พ.ศ.2519 รับเชิญจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการร่างหลักสูตร วิชา การศึกษาอิสลาม
                                    พ.ศ.2519 อิหม่ามประจำมัสยิดมูลนิธิเพื่อสูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
                                    พ.ศ.2520 เป็นที่ปรึกษาฝ่ายอิสลาม ของ กองบัญชาการตำรวจนครบาล
                                    พ.ศ.2520 นักศึกษาหลักสูตรความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) รุ่นที่ 27
                                    พ.ศ.2520 ผ่านการสอบเป็นผู้ประกาศจากกรมประชาสัมพันธ์
                                    พ.ศ.2520 คณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
                                    พ.ศ.2521 รับเชิญจาก เลขาธาการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ร่วมอภิปรายนำเสนอข้อมูลและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด
                                    พ.ศ.2523 คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ
                                    พ.ศ.2545 ผู้แทนรัฐบาลไทยเข้าร่วมประชุมกับผู้แทนรัฐบาลซาอุดิอารเบียในด้านการส่งเสริมกิจการศาสนา และวัฒนธรรมอิสลาม
                                    พ.ศ.2549 รองประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล (ผู้ทรงคุณวุฒิทางศาสนาอิสลาม)ของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
                                    พ.ศ.2549 ที่ปรึกษา คณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1427 (นายพิเชษฐ สถิรชวาล ประธานจัดงาน)
                                    พ.ศ.2550 ประธานคณะที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ อะมีรุ้ลฮัจย์ ประเทศไทย (นายพิเชษฐ สถิรชวาล)
                                    พ.ศ.2551 ที่ปรึกษา คณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1429 (นายสวาป เผ่าปาทาน ประธานจัดงาน)
                                    - ที่ปรึกษา  คณะกรรมาธิการ การศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ของ สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา หลายสมัย
                                    - ผลงานด้านวิชาการ  งานแปล พระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน เป็นภาษาไทย งานแปล และทำตำราทางวิชาการอิสลาม สาขาวิชา ต่างๆ ออกเผยแผ่อีกหลายเล่ม
                                   
ความสามารถพิเศษ
                                    - พูด อ่าน เขียน ภาษาอาหรับ,อัลกฤษ และมลายู (อิโดนิเซีย-มาเลเซีย)
                                    - พูด และเข้าใจ ภาษาญาวีท้องถิ่นภาคใต้
                                   
ปัจจุบัน
                                    - ประธานคณะที่ปรึกษา เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
                                    - ประธานฝ่ายวิชาการและอาจารย์พิเศษ สถาบันนักศึกษาผู้ใหญ่ธรรมอิสลาม
                                    - ประธานคณะกรรมการ มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาและจริยธรรมกรุงเทพฯ
                                    - ประธานคณะกรรมการ มูลนิธิเพื่อการศึกษาและวิชาชีพ จ.ฉะเชิงเทรา
                                    - อิหม่ามประจำมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2519 – ปัจุบัน
                                    - วิทยากรประจำรายการวิทยุภาคมุสลิม หลายรายการ
                                    - วิทยากรผู้บรรยาย และผู้ทำงานเผยแผ่อิสลาม ให้กับองค์กรสถาบันต่างๆตั้งแต่ปี 2517 – ปัจจุบัน
                                   
                       
            http://www.muslimthai.com/main/1428/content.php?page=sub&catego...

binmusaThu May 06 2010 07:56:51 GMT+0700 (ICT)