muslimchaingmai / ประวัติและผลงานบุคคลมุสลิมในภาคเหนือ / ประวัติและผลงาน นายอรุณ วันแอเลาะ

ประวัติและผลงาน นายอรุณ วันแอเลาะ

                                                               
                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                           
                                   

สำนักข่าวมุสลิมไทย ประวัติและผลงาน นายอรุณ   วันแอเลาะ 

                                   

 

                                   

1. ประวัติส่วนตัว

                                   

 

                                   

อรุณ วันแอเลาะ

                                   


                                     เกิดเมื่อวันที่   10  เมษายน  2491  ปัจจุบันอายุ  61  ปี
                                     บุตร  ฮัจยีซาฟีอี – ฮัจยะห์ฮาลีเมาะฮ์   วันแอเลาะ
                                     คู่สมรส  นางอรพิน  วันแอเลาะ
                                     บุตรธิดา จำนวน  6  คน  หญิง  3  คน  ชาย  3  คน  ประกอบดัวย
                                    1.4.1  นางสุรอยยา   วันแอเลาะ ปริญญาตรี  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
                                    1.4.2  นางขัตติยา วันแอเลาะ ปริญญาตรี  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                                    1.4.3  นางคันธนุช วันแอเลาะ ปริญญาโท  คณะนิเทศศาสตร์  เอกเทคโนโลยีการสื่อสาร       มหาวิทยาลัยเกริก
                                    1.4.4  นายอาชัญ วันแอเลาะ ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยลัยอัล-อัซฮัร กรุงไคโร  ประเทศอียิปต์
                                    1.4.5  นายณัฐนนท์ วันแอเลาะ ปริญญาโท  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกริก
                                    1.4.6  นายณัฐนัย วันแอเลาะ ปริญญาโท  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกริก

                                   

2. ประวัติการศึกษา
                                   
 ภาคสามัญ  สำเร็จการศึกษาจาก
                                    2.1.1  ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี
                                    2.1.2  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนนันทนวรวิทย์

                                   

 ภาคศาสนา    สำเร็จการศึกษาจาก
                                    2.1.1  ระดับฟัรดูอีน   โรงเรียนอิสลามสัมพันธ์
                                    2.1.2  ระดับเอียะดาดีย์  โรงเรียนดารุ้ลอุลูมิดดีนียะห์  เมืองมักกะฮ์  ซาอุดิอารเบีย
                                    2.2.3  ระดับซานาวีย์   โรงเรียนอินโดนีเซีย  เมืองมักกะฮ์  ซาอุดิอารเบีย
                                    2.2.4  ระดับปริญญาตรี  คณะกฎหมายอิสลาม  มหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร  กรุงไคโร  ประเทศอียิปต์

                                   

3. ประวัติการทำงาน
                                   
 พ.ศ.2521   เดินทางกลับเมื่อสำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร  กรุงไคโร  ประเทศอียิปต์
                                     พ.ศ.2521   ร่วมเป็นคณะทำงาน  “อะห์ลุ้ลฟัตวา”  ทำหน้าที่ตอบวินิจฉัยและปัญหาศาสนา 
                                     พ.ศ.2521   จวบจนถึงปัจจุบัน  เป็นกรรมการบริหารสมาคมคุรุสัมพันธ์  รวม 15 สมัยๆละ 2 ปี สมาคมที่จัดการเรียนการสอนวิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (ฟัรดูอีน) ของเยาวชนมุสลิมในประเทศไทย
                                     พ.ศ.2522 ร่วมเป็นคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดน๊ะฮ์ฎอตุ๊ลอิสลาห์ หมู่ 2 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี (จวบจนปัจจุบัน)
                                     พ.ศ.2523 มีดำริและจัดทำ  โครงการอบรมสัมมนาวิชาการศาสนาอิสลาม  หลักสูตรเร่งรัด  หลักสูตรพิเศษ  หลักสูตรพ่อบ้าน และหลักสูตรแม่บ้าน  จวบจนปี พ.ศ.2538 รวม 15 ปี  จัดอบรมได้ 12 รุ่น  รวมนักศึกษาผู้ผ่านการอบรมากกว่า 3,000 คน
                                     พ.ศ.2525 ได้รับการแต่งตั้งจากจุฬาราชมนตรี  นายประเสริฐ  มะหะหมัด  (จุฬาคนที่ 14 ของประเทศไทย และคนที่ 10  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ )  ร่วมเป็นคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย  จนถึงปี พ.ศ.2540
                                     พ.ศ.2528 วันที่ 20 ตุลาคม 2528  ตรงกับวันที่  6  มุฮัรรอม ฮ.ศ.1406  ได้รับให้สัตยาบันจาก ปวงสัปปุรุษดำรงตำแหน่งอิหม่ามประจำมัสยิดน๊ะฮ์ฎอตุ๊ลอิสลาห์  (จวบจนปัจจุบัน) 
                                     พ.ศ.2532 ได้รับแต่งตั้งจากจุฬาราชมนตรี  ให้เป็นประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย  ณ  สวนอัมพร  กรุงเทพมหานคร  ( ครั้งที่ 1 )
                                     พ.ศ.2534 เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี สมัยที่ 1
                                     พ.ศ.2536 ได้รับเลือกให้รับรางวัล  ชมเชย  สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด  ที่ปฏิบัติงานดีเด่น ขนาดเล็ก ( มีมัสยิดน้อยกว่า 50 มัสยิด )  โดยได้รับพระราชทานโล่รางวัลจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ  ตำหนักทักษิณราชนิเวศน์
                                      พ.ศ.2537 ผู้ก่อตั้ง ผู้วางระบบ และผู้บริหาร-จัดการ  วิทยาลัยอัซ-ซิกรอ  ต.บางบัวทอง
                                    อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี
                                      พ.ศ.2540 ฟื้นฟูพร้อมด้วยการยกฐานะการดำเนินงานโรงเรียนอิสลามสัมพันธ์  โดยเสนอขอและได้รับการรับรองวิทยาฐานะจากมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร  ให้นักศึกษาที่จบจากโรงเรียนฯ สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้  (จวบจนปัจจุบัน)
                                      พ.ศ.2540 ได้รับฉันทามติจากสมาชิกสมาคมคุรุสัมพันธ์  ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ จวบจน ปัจจุบัน กับหลักคิดที่เป็นอิสลาม นายกฯ คือผู้ทำงานของมวลสมาชิก หยิบยื่น ประโยชน์แก่มวลสมาชิกให้มากที่สุด
                                      พ.ศ.2541 ได้รับแต่งตั้งจากจุฬาราชมนตรี  ให้เป็นประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย  ณ  สวนอัมพร  กรุงเทพมหานคร  ( ครั้งที่ 2 )
                                      พ.ศ.2542-48  เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี สมัยที่ 2
                                      พ.ศ.2544 ได้รับเลือกให้รับรางวัล  สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด  ที่ปฏิบัติงานดีเด่น ขนาดเล็ก ( มีมัสยิดน้อยกว่า 50 มัสยิด )  โดยได้รับพระราชทานโล่รางวัลจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ  ตำหนักทักษิณราชนิเวศน์
                                      พ.ศ.2545 ได้รับเลือกให้รับรางวัล  มัสยิดดีเด่น  ของกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย
                                      พ.ศ.2548 - เป็นคณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากกรณีตากใบ  จ.นราธิวาส  เพื่อให้การช่วยเหลือ  และเยียวยาแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้สูญหาย ผู้ได้รับบาดเจ็บ รวมทั้งความเสียหายอื่นๆ ตามความ  จำเป็น  โดยมีผู้บาดเจ็บ 51 คน และผู้เสียชีวิต 294 คน
                                    - วันที่ 9 เมษายน 2548  เป็นประธานพิธีมอบเงินเยียวยาแก่ผู้บาดเจ็บและทายาทผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ตากใบ  จำนวน 51 คน และ 294 คน  ณ  สำนักห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส
                                      พ.ศ.2549-54  เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี สมัยที่ 3
                                      พ.ศ.2550 ร่วมเป็นคณะผู้บริหาร  โรงเรียนรอบิตีบริหารธุรกิจ
                                      พ.ศ.2552 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้  สมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย  อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์  ปัจจุบันอยู่ในการบริหารงาน สมัยที่ 28 ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 29 คน 9 เขตการศึกษา 80 หน่วยสอบ ครูผู้สอนมากกว่า 1,500 คน นักเรียนเข้าสอบปลายปี   ไม่น้อยกว่า 60,000 คน 
                                     ไม่มีข้อมูล เป็นคณะอมีรุ้ลฮัจย์  คณะผู้ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ไป
                                    ประกอบพิธีฮัจย์  ณ  นครมักกะฮ์  ประเทศซาอุดิอารเบีย  จำนวน  4  ครั้ง 

                                   

4. ตำแหน่งในปัจจุบัน
                                   
 -รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย  ผู้ทำหน้าที่แทนจุฬาราชมนตรี  กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
                                     -นายกสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์
                                     - ประธานกรรมการอิสลามประจังหวัดนนทบุรี  อิหม่ามประจำมัสยิดน๊ะฮ์ฎอตุ๊ลอิสลาห์
                                     - อธิการสถาบันอัร-รอบิตี  โรงเรียนอิสลามสัมพันธ์
                                     - คณะผู้บริหารโรงเรียนรอบิตีบริหารธุรกิจ
                                     - วิทยากรรับเชิญระดับประเทศ  สถานีวิทยุ  โทรทัศน์  สถาบันและองค์กรต่างๆ
                                     สถานที่ทำงาน  โรงเรียนอิสลามสัมพันธ์  หมู่ที่ 2 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
                                    โทร. 02-571-7757  โทรสาร 02-571-1796

                                   

5. คุณธรรมและการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
                                   
 5.1  พัฒนาสังคมทั้งด้านจิตใจและวัตถุ  โดยเน้นจิตใจเป็นสำคัญ  ในการให้การศึกษาแก่เยาวชนและผู้ใหญ่      ด้วยระบบการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต
                                     5.2  เป็นผู้นำทางธรรมชาติที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือ ให้ความชื่นชอบ ยกย่อง ทั้งในด้านศาสนา   การศึกษา  สังคม  เศรษฐกิจ  อาชีพ  สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
                                     5.3  รับภาระด้านการพัฒนาสังคมทั้งระดับชุมชน อำเภอ จังหวัด จนถึงระดับประเทศ  โดยอุทิศตนเพื่อ ศาสนา  ตลอดจน การกำกับตนและระมัดระวังให้ตนเองมีความบริสุทธิ์ใจในการทำงานเป็นสำคัญ
                                     5.4  มีวิสัยทัศน์ ในการเป็นผู้นำที่บูรณาการอย่างทันสมัย ก้าวหน้า ทันเหตุการณ์และสงบสันติ
                                     จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยนักศึกษา NIDA ระบุว่า เป็นผู้นำที่ประชาชนชื่นชม      ในลำดับที่ 1 ของชุมชน
                                     5.5  เป็นผู้นำศาสนาและเผยแพร่ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การจัดอบรม สัมมนา ถ่ายทอด ความรู้  สอน จัดทำเอกสาร หนังสือ  การเผยแพร่ด้วยเทป  วีดิทัศน์  วีซีดี  ดีวีดี  มัลติมีเดีย  ละคร  เพลง   การแสดงบนเวที  วิทยุชุมชน และฯลฯ
                                     5.6  ให้ความร่วมมือกับองค์กรในสังคมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เป็นสำคัญยิ่งในด้านจิตวิญญาณ   ความสันติ  ความสงบสุข  โดยภาพรวม

                                   

6. ผลงานที่ภาคภูมิใจ
                                   
 การเป็นครู  งานเขียนเอกสารทางวิชาการ  งานแปลหนังสือทางศาสนา
                                     
                                    1. ปัญหาข้อโต้แย้ง  1
                                    2. ปัญหาข้อโต้แย้ง  2
                                    3. ปัญหาข้อโต้แย้ง  3
                                    4. มรดกตามบทบัญญัติของอิสลาม
                                    5. 100 ปัญหาศาสนา
                                    6. คำสอนจากอัล-หะดิษ
                                    7. หลักการศรัทธา
                                    8. ว่าด้วยการละหมาด
                                    9. ตะเซาวุฟ
                                    10. นิติธรรมอิสลาม
                                    11. ผู้ป่วยที่รัก
                                    12. ของฝากสำหรับผู้ป่วย
                                    13. โอ้ลูกที่รัก
                                    14. เราจะต้อนรับทารกมุสลิมฯ กันอย่างไร ?
                                    15. หน้าที่ของคู่สมรสในอิสลาม
                                    16. วันเวลาของพระศาสดา ศ้อลฯ กับมารดาแห่งศรัทธาชน
                                    17. ทฤษฎีทอง
                                    18. ความหลากหลายแห่งเทคนิคการเผยแพร่
                                    19. ภรรยาที่แสนดี
                                    20. 60 คำเตือนจากพระศาสดา ศ้อลฯ
                                    21. อิสลามกับ 400 คำเตือน
                                    22. การยึดมั่นอยู่ในแนวทางของอัลลอฮ์
                                    23. ไม่รัก  ไม่ได้รัก
                                    24. ลับเฉพาะผู้ชาย
                                    25. ลับเฉพาะผู้หญิง
                                    26. การจัดแจงศพ
                                    27. พินัยกรรมตามหลักการศาสนาองข้าพเจ้า
                                    28. แด่...ทุกคนในครอบครัวมุสลิม
                                    29. การละหมาด...ไม่กี่นาทีที่มีความสำคัญ
                                    30. 40 หะดิษ กับซูร่อตุ้ลอิคลาศ
                                    31. ประวัติบุคคลสำคัญในอดีต 1
                                    32. ประวัติบุคคลสำคัญในอดีต 2
                                    33. ประวัติบุคคลสำคัญในอดีต 3
                                    34. ประวัติบุคคลสำคัญในอดีต 4
                                    35. ประวัติบุคคลสำคัญในอดีต 5
                                    36. ทำไมฉันจึงบริจาค
                                    37. สะเบียงผู้ทำอุมเราะห์
                                    38. การรักษาโรคด้วยกุรอ่าน
                                    39. ประโยชน์ซูเราะฮ์ยาซีน วากิอะห์  มุลก์
                                    40. การมีภรรยาหลายคนในอิสลาม
                                    41. 30  มั๊วะยีซาตมหาศาสดา ศ้อลฯ
                                    42. 33 ความผิดในละหมาด
                                    43. นี่คืออิสลาม
                                    44. 40 หะดิษกับอายะห์กุรซีย์
                                    45. บันทึกตอนท่านนะบีวะฝาต
                                    46. อะกีดะฮ์ของผู้ศรัทธา
                                    47. 40 หะดิษกับรอมดอน
                                    48. ฮะดียะห์แด่คู่บ่าวสาว
                                    49. 20 วิธีล้างบาป
                                    50. ความไม่โปร่งใสในหัวใจมุสลีมะฮ์
                                    51. เตรียมสรรพสำหรับวันกลับคืน
                                    และ ฯลฯ
                                     

                                   

7. คติประจำใจในการทำงาน
                                   
“จงมีความบริสุทธิ์ใจในการทำงาน  งานแม้เพียงเล็กน้อยแต่ทำเป็นประจำ  ก็ถือว่ามีค่าเกินพอแล้ว”
                                   

                                   
                        http://www.muslimthai.com/main/1428/content.php?page=sub&catego...
           

 

binmusaThu May 06 2010 07:59:37 GMT+0700 (ICT)