muslimchaingmai / ประวัติและผลงานบุคคลมุสลิมในภาคเหนือ / ประวัติและผลงาน นายวินัย สะมะอุน

ประวัติและผลงาน นายวินัย สะมะอุน

                                                               
Who´s who : ประวัติและผลงาน นายวินัย สะมะอุน
                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                           
                                   
สำนักข่าวมุสลิมไทย ประวัติและผลงาน นายวินัย สะมะอุน
                                   

                                    ชื่อ นายวินัย   สะมะอุน ชื่อภาษาอาหรับ มัรวาน  สะมะอุน
                                    เกิด พ.ศ. 2483  อายุ 70 ปี
                                    ที่อยู่ บ้านเลขที่ 40 ซอยประชาร่วมใจ 14 แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
                                    ติดต่อ โทร. 0-2916-8779  โทรสาร. 0-2543-7369 มือถือ. 08-3711-2263
                                   
การศึกษา - ศึกษาศาสนาจากโรงเรียนปอเนาะ มะโงว จังหวัดปัตตานี
                                    - ศึกษาสามัญนอกระบบ  และศึกษาสามัญตามอัธยาศัย  จนสอบเทียบจบชั้น ม.ปลาย
                                    - ได้รับพระราชทานปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขานิเทศน์ศาสตร์ จากสถาบันราชภัฎจันทรเกษม
                                   
ตำแหน่งปัจจุบัน
                                    - อิหม่ามมัสยิดกมาลุลอิสลาม  ตั้งแต่ 6 กันยายน พ.ศ. 2521
                                   
ประสบการณ์สำคัญในอดีต
                                    - สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ
                                    - สมาชิกวุฒิสภา 2 สมัย
                                    - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2 ครั้ง
                                    - เลขาธิการจุฬาราชมนตรี (นายประเสริฐ  มะหะหมัด)
                                    - เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
                                    - กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
                                    - กรรมการกลางอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
                                    - ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี (นายสวาสดิ์  สุมาลยศักดิ์)
                                    - เลขาธิการสมาคมคุรุสัมพันธ์
                                    - กรรมการสภาการศึกษา
                                    - ที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (พลตำรวจเอกพัชรวาท  วงษ์สุวรรณ)
                                    - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายกษิต  ภิรมย์)
                                    - ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายอารีย์  วงศ์อารยะ)
                                    - มีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับ คือปี 2543 และปี 2550
                                    - มีส่วนร่วมในการร่างจดหมายหลายฉบับ เช่น พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ,พ.ร.บ.การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม เป็นต้น
                                    - วิทยากรบรรยายให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
                                   
ผลงานสำคัญ
                                    - แปลคัมภีร์อัลกุรอาน จากภาษาอาหรับเป็นภาษาไทย
                                    - แปลอัลหะดีษ จากภาษาอาหรับเป็นภาษาไทย
                                    - เขียนบทความลงหนังสือพิมพ์,วารสาร ฯลฯ
                                    - เขียนคุตบะฮฺเพื่อสันติสุข ให้สภาความมั่นคงแห่งชาติ
                                    - เขียนคุตบะฮฺสิ่งแวกล้อม ให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
                                    - ร่วมทำคู่มือสอนอิสลามศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
                                    - เขียนตำราสอนศาสนาอิสลาม
                                   
ผลงานในการพัฒนาท้องถิ่น
                                    - พัฒนาคลองแสนแสบจากวิกฤตจนสวยใส
                                    - ส่งเสริมการพัฒนา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จนท้องถิ่นได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว
                                    - บริหารโณงเรียนสอนศาสนาประจำมัสยิด
                                    - จัดตั้งศูนย์พัฒนาก่อนวัยเรียนประจำมัสยิดกมาลุลอิสลาม
                                    - จัดตั้งโรงเรียนเอกชน สามัญ ชื่อ โรงเรียนพิทยพัฒน์ศึกษา
                                    - จัดตั้งเสียงตามสายประจำมัสยิด จนแพร่หลายในชุมชน 700 ตัว
                                   
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
                                    - 2534 เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่  3     ชื่อ ตริจาภรณ์
                                    - 2536 เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่  2      ชื่อ  ทวีติยาภรณ์
                                    - 2538 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่  2      ชื่อ  ทวีติยาภรณ์
                                    - 2540 เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่  1      ชื่อ  ประถมาภรณ์
                                    - 2542 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่  1     ชื่อ  ประถมาภรณ์
                                    - 2550 เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นสูงสุด   ชื่อ  มหาวชิรมงกุฎ
                                   
รางวัลที่ได้รับ
                                    - รางวัลเพชรกรุงเทพ จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.พิจิต  รัตกุล
                                    - ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูภูมิปัญญาไทย สาขาศาสนา จากสภาการศึกษา
                                    - รางวัลเพชรสยาม จากมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
                                    - รางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทบุคคล จากบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)
                                    - ประกาศนียบัตร ฯลฯ (ทางด้านการช่วยเหลือสังคม)
                                     
                                   
                        http://www.muslimthai.com/main/1428/content.php?page=sub&catego...
           

binmusaThu May 06 2010 08:03:17 GMT+0700 (ICT)