muslimchaingmai / ประวัติและผลงานบุคคลมุสลิมในภาคเหนือ / ประวัติ นายชุมพล ศรีสมบัติ

ประวัติ นายชุมพล ศรีสมบัติ

                    

  ชื่อ นายชุมพล      นามสกุล     ศรีสมบัติ        
เกิดวันจันทร์ที่    15     เดือน    สิงหาคม    พุทธศักราช  2503
ส่วนสูง   170   เชนติเมตร    
น้ำหนัก    70    กิโลกรัม    หมู่โลหิต   A

 ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่    80/7  
ถนน    หน้าวัดเกต   ซอย 1  ต.วัดเกต   อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์บ้าน     053-248908    มือถือ      089-6363296

อีเมล์       naichumpon@gmail.com/- naichumpon@yahoo.com/-toto_053248908@hotmail.com

เว็บไซด์   http://www.oknation.net/blog/naichumpol
 
               http://fws.cc/muslimchaingmai/index.php
               http://binmusa.igetweb.com/
               http://www.oknation.net/blog/katiya
               http://muslimlanna.wordpress.com/
 
ภูมิลำเนาเดิม     อำเภอเมือง     จ.เชียงใหม่

๔.  ประวัติการ ศึกษา

                ประถม ศึกษาปี่ ที่  ๔  โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม
                ประถมศึกษาปีที่  ๗  โรงเรียนศรีวิทยาเชียงใหม่
                มัธยมศึกษาปีที่     ๓  โรงเรียนศรีวิทยาเชียงใหม่
                มัธยมศึกษาปีที่     ๕   โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่
                ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  สาขาเลขานุการ   โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่
                ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาเพื่อ  การพัฒนาท้องถิ่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร    

ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร  เกียรติบัตร 

                -ประกาศนีย บัตร การอบรมหลักสูตรการอบรมหลักสูตรวิชาการสุขาภิบาลอาหาร  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข    ( ๒๒ กันยายน  ๒๕๓๖)
                -ประกาศนียบัตรการอบรมวิชาการสุขาภิบาลอาหาร   จากเทศบาลนครเชียงใหม่(๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๔๘)
                -วุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลนครเชียงใหม่
                -วุฒิบัตรการอบรมเครือข่ายยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม
                -วุฒิบัตรการประชุมสัมมนากลุ่มผู้นำชุมชนและกลุ่มพ่อแม่ เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน  โดย การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่                   
                -วุฒิบัตร การฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตรายการวิทยุเพื่อสร้างสรรค์ค์ชุมชนมุสลิม” ณ.สื่อมวลชนเสียงสันติ หนองประทีป ต.หนองป่าครั่ง เชียงใหม่ ๘-๑๐/๑๐/๕๒
                -เกียรติบัตรเข้ารับการอบรมวิทยากรรักษาความมั่นคงแบบบูรณาการสำหรับผู้นำมุสลิม ภาคเหนือ  โดยความร่วมมือของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่และกองกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓                   
                -เกียรติบัตร กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติแสดงว่าได้รับเกียรติจากเวที ประชาคม หมู่บ้าน  ประจำชุมชน บ้านวัดเกต แขวงกาวิละ อ.เมือง   จ.เชียงใหม่
                -เกียรติบัตรการ เข้าร่วมประชุม สัมมนาผู้ประกอบการร้านอาหารมาตรฐานฮาลาลเพื่อ การท่องเที่ยว  โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับ คณะกรรมการ   อิสลามประจำ จังหวัดเชียงใหม่
                 -เกียรติบัตร การฝึกอบรมและการจัดตั้งเครือข่ายข่าวประชาชนเพื่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัด เชียงใหม่   ส่วนการข่าว สำนักเลขาธิการ  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
                -เกียรติ บัตร ร่วมโครงการ เยาวชน  ห่างไกลยาเสพติด  ของชุมชนบ้านวัดเกต  เทศบาล  นครเชียงใหม่
                -วุฒิบัตร  การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “โรงเรียนผู้นำสุขภาวะมุสลิม” แผนงานสร้าง เสริมสุขภาวะมุสลิมไทย  สนับสนุน โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุข ภาพ (สสส.) 
               -เกียรติบัตรการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสื่อสารเพื่อเสริมสร้างธรรมภิบาล
ในการปกครองท้องถิ่น”โดยได้รับการ สนับสนุนจาก โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ(UNDP) ณ.ศูนย์ทรีพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่ ฯลฯ
              
กิจกรรมทางสังคม ที่เคยร่วมหรืออยู่ร่วม รวมทั้งการเป็นสมาชิก ชมรม สมาคมมีดังนี้

     กิจกรรมส่วนร่วมในสังคมที่ผ่านมา         

                -กรรมการอิสลามประจำมัสยิดอัล-อันซอรี จังหวัดลำพูน ( ๒๕๓๘-๒๕๔๐)
                -กรรมการชุมชนบ้านวัดเกต  ต.วัดเกต อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ ( ๒๕๔๔- ๒๕๔๗)
                -รองประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านวัดเกตุ   (๒๕๔๕-๒๕๔๗)  
                -ที่ปรึกษากลุ่มออมทรัพย์มัสยิดดารุลบริ  ต.สันกลาง  อ.สันกำแพง  จ.เชียงใหม่
                -กรรมการกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนบ้านวัดเกต   
                -รองประธานกลุ่มออมทรัพย์มุสลิม เชียงใหม่ เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอำเภอเมือง  จ.เชียงใหม่
                -กรรมการกลุ่มเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่
                -คณะทำงานโครงการฟื้นฟูเมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่ ฟื้นย่านวัดเกต แต่งตั้งโดย  นายสุวัฒน์   ตันติพัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (๑๖  กันยายน ๒๕๔๗)
                -กรรมการ ที่ ปรึกษาค่ายอบรมศาสนาและจริยธรรม จัดโดย ๔ มัสยิดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่  ณ. มัสยิดเฮดายาตุ้ยอิสลาม (บ้านฮ่อ) (ปี ๒๕๕๐และปี ๒๕๕๑)
                -คณะทำงานการแก้ปัญหาน้ำท่วมทั้งระบบเมืองเชียงใหม่ ของสถาบันพัฒนาเมือง
                -คณะทำงานชาวบ้านย่านวัดเกต  “โครงการเมืองน่าอยู่” 
                -สมาชิก สมาคม มุสลิมเชียงใหม่
                -ผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่(อ.เมืองเชียงใหม่)
                -คณะทำงานชาวบ้านย่านวัดเกต  โดยการนำของผู้นำศาสนาทั้ง  ๔  พุทธ คริสต์  อิสลามซิกข์ ในการต่อสู้ เรื่องผังเมืองรวม ของกรมโยธาธิการ
                -กรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแขวงกาวิละ  2546-2552
                -ประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองชุมชนบ้านวัดเกต 2546-2552
                 -ผู้ ประสานงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตมัสยิดอัต-ตักวา
               -อดีต รองประธานกรรมการชมรมผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาลวัดเกตการามฯลฯ

กิจกรรม ที่มีส่วนร่วมในปัจจุบัน

                 -กรรมการอิสลามประจำ มัสยิดอัต-ตักวาต.วัดเกต อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
                 -ประธานสภาลานบุญลานปัญญามัสยิดอัต-ตักวา เชียงใหม่
                 -ผู้ประสานงานฝ่ายเทคโนโลยี่ สารสนเทศ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
                 -อาสา สมัครสาธารณะสุข (อสม.) ชุมชนบ้านวัดเกต
                 -กรรมการ/สมาชิก กลุ่มออมทรัพย์มุสลิมเชียงใหม่  มัสยิดดารุลบิร  เชียงใหม่
                 -ผู้ตรวจสอบบัญชีภายในกองทุนหมู่บ้านชุมชนบ้านวัดเกต ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่
                 -ผู้ประสานงานฝ่ายศาสนาอิสลามคณะทำงานชาวบ้านย่านวัดเกต ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
                 -กรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตมัสยิดอัตตักวา
                 -กรรมการประชาสัมพันธ์เครือข่ายพัฒนาชุมชนมุสลิมภาคเหนือ(องค์กรมุสลิมภาคเหนือเพื่่อการพัฒนา)
                 -กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ชมรมพัฒนาชุมชนมุสลิมเชียงใหม่ มัสยิดเฮดายาตุลอิสลาม(บ้านฮ่อ)
                 -สมาชิก เครือ ข่าย ยุติธรรมชุมชน  กระทรวงยุติธรรม
                 -คณะกรรมการ ผู้ดำเนินรายการ สถานีวิทยุ ชุมชน “มัสยิดอัต-ตักวา” คลื่น๙๐.๕๐ MHz
                 -กรรมการอพม.อาสาสมัครพัฒนาสังคมมนุษย์และความมั่นคงของมนุษย์ ตำบลวัดเกตอ.เมือง จ.เชียงใหม่
                 -อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย
                 -ผู้ช่วยผู้ประสานงานภาคเหนือแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย(สสม.)
 

binmusaSun Aug 22 2010 16:27:29 GMT+0700 (ICT)