muslimchaingmai / ประวัติและผลงานบุคคลมุสลิมในภาคเหนือ / ประวัติผลงาน นายนิเดร์ วาบา

ประวัติผลงาน นายนิเดร์ วาบา

นายนิเดร์ วาบา PDF พิมพ์ ส่งเมล

 

Home
นายนิเดร์ วาบา
นายชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ

 

 

ที่มา http://www.pattani.go.th/notable/index.php?option=com_content&t...

 

 

ตำแหน่ง นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้
เริ่มดำรงตำแหน่ง
๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗

วัน เดือน ปีเกิด  ๑  กันยายน  ๒๔๘๐  
สถานที่ทำงาน  โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา ๒๖๓ ถนนท่าเสด็จ  ตำบลตะลุบัน  
อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี  
ศาสนา   อิสลาม

ประวัติ
ชื่อ นายนิเดร์  วาบา  เป็นบุตรของ นายนิกือจิ วาบา กับ นางวาหม๊ะ  วาบา บุตรคนที่ ๕ ในจำนวนพี่น้อง ๕ คน ดังนี้
๑. นางนิแวพาตีเมาะ วาบา
๒. นายนิมะ  วาบา
๓. นายนิแย  วาบา
๔. นายนิเซ็ง  วาบา

สมรสกับ นางแวแอเสาะ วาบา ตำแหน่ง ที่ปรึกษาผู้รับใบอนุญาต สังกัด โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา        มีบุตร ๔ คน คือ
๑. นางนิไฟรูซ  นิรีย์
๒. นายนิเพาซาน  วาบา
๓. นายนิฟาววัช  วาบา
๔. นางสาวนิฟารีดะห์  วาบา

ประวัติการศึกษา 
• ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์อิสลามและกฎหมายทั่วไป มหาวิทยาลัยอัลอัซฮาร์ กรุงไคโร  ประเทศอียิปต์ (พ.ศ.๒๕๑๐)
• ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (พ.ศ.๒๕๕๑)

ประวัติการทำงาน
• ด้านการศึกษา
อดีต
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายปราโมทย์ สุขุม)
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุวิทย์ คุณกิตติ) ฝ่ายการศึกษาเอกชน    งานกิจการศาสนาอิสลาม
- ที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม   
- กรรมการร่างหลักสูตรอิสลามศึกษาและกรรมการตรวจร่างตำราเรียนอิสลามศึกษา กรมวิชาการ
- กรรมการจัดการพิมพ์หนังสือเรียนอิสลามศึกษา เขตการศึกษา ๒
- กรรมการปรับปรุงส่งเสริมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเขตการศึกษา ๒
- อนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อวิทยาคารสงเคราะห์สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิทยาลัยอิสลามศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   วิทยาเขตปัตตานี
- กรรมการบริหารหลักสูตรโครงการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
- ที่ปรึกษาสำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา ๒
- กรรมการระดับจังหวัดศูนย์การเรียนชุมชน อำเภอสายบุรี
- กรรมการระดับจังหวัดศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดจังหวัดปัตตานี
- รองประธานคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานแก้ปัญหาและพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้
- กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ปัจจุบัน
- นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้
- ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
- ประธานกรรมการมูลนิธิสายบุรีอิสลามวิทยาเพื่อการศึกษา
- ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมสถานศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้
- กรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาจังหวัดปัตตานี 
- กรรมการบริหารศูนย์พัฒนาอิสลามศึกษา ในเขตพัฒนาเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้

• ด้านศาสนา
อดีต
- ดะโต๊ะยุติธรรมประจำศาลจังหวัดปัตตานี
- รองประธานคณะกรรมอิสลามแห่งประเทศไทย
- ผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี
- เจ้าหน้าที่โครงการธรรมจารึก ปัตตานี
- รองประธานคณะกรรมการอิสลาม จังหวัดปัตตานี
- ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอิสลาม จังหวัดปัตตานีในการสัมมนาการจัดตั้งธนาคารอิสลาม
- กรรมการพิจารณาออกใบรับรองตราฮาลาล สำนักจุฬาราชมนตรี
- วิทยากรพิเศษบรรยายธรรม สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี
- ที่ปรึกษาอะมีรุ้ลฮัจย์ 
ปัจจุบัน
- กรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี
- ประธานศูนย์ประสานงานดาอี กองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
• ด้านสังคม
อดีต
- ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ คุณกิตติ) ฝ่ายสร้างกระบวนการเรียนรู้กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง 
- กรรมการจัดทำคุตบะห์  โครงการขยายผลการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จังหวัดปัตตานี
- วิทยากรพิเศษโครงการประชากรศึกษาภาคใต้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ที่ปรึกษาคณะทำงานด้านสาธารณสุขของชาวไทยมุสลิม ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
- คณะทำงานด้านการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติดจังหวัดปัตตานี
 
ปัจจุบัน
- กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
- กรรมการกีฬาจังหวัดปัตตานี
- ที่ปรึกษาสหรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จำกัด

• ด้านความมั่นคง
อดีต
- ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์)
- ที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
- วิทยากรพิเศษ กอ.รมน. จังหวัดปัตตานี
- ที่ปรึกษาคณะทำงานมุสลิมแก้ปัญหามุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้
- คณะทำงานมวลชนสัมพันธ์กองทัพภาคที่ ๔
- กรรมการแก้ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน จังหวัดปัตตานี
- กรรมการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดปัตตานี
- อนุกรรมการแก้ปัญหาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ที่ปรึกษาพิเศษหน่วยเฉพาะกิจ ๒๒
ปัจจุบัน
- ประธานศูนย์ประสานงานดาอี (คณะนักเผยแผ่ศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง) กองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ที่ปรึกษาศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า
- กรรมการที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔ ส่วนหน้า 
- คณะทำงานประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงไปสู่ประชาชนกรณีสถานการณ์การก่อความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
- ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

อุปทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยและคณะเข้าเยี่ยมและพบปะหารือและศึกษาดูงานโรงเรียนสายบุรีอิสลามิทยา

ภารกิจในขณะดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

ภารกิจในขณะดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในการให้การต้อนรับ  พลเอกวัธนชัย  ฉายเหมือนวงศ์ อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

ภารกิจในขณะดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในการให้การต้อนรับ  พลเอกวัธนชัย  ฉายเหมือนวงศ์ อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

บทบาทนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี “ฟาฏอนี” เกมส์  ร่วมกับจังหวัดปัตตานี

บทบาทนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี “ฟาฏอนี” เกมส์  ร่วมกับจังหวัดปัตตานี

บทบาทแกนนำในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารกิจการศาสนาอิสลาม

บทบาทแกนนำในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารกิจการศาสนาอิสลาม

จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ร่วมกับข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ในพื้นที่ใกล้เคียง


จัดกิจกรรมละหมาดฮายัตสร้างความสมานฉันท์และสวดดุอาวิงวอนขอความสันติสุขร่วมกับข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ในพื้นที่ใกล้เคียง

จัดกิจกรรมละหมาดฮายัตสร้างความสมานฉันท์และสวดดุอาวิงวอนขอความสันติสุขร่วมกับข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ในพื้นที่ใกล้เคียง

เข้าร่วมประชุมสัมมนา “ปัญหาโลกมุสลิมภายใต้ร่มเงาของโลภาภิวัฒน์” ณ ไคโร ประเทศอียิปต์

ร่วมเป็นเกียรติและบรรยายในงาน รายอสัมพันธ์ฮิจเราะห์ศักราช ปี 1427 จัดโดย กองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

ร่วมงาน นายกรัฐมนตรีพบปะข้าราชการ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น จังหวัดชายแดนภาคใต้  ณ โรงแรมซี เอส จังหวัดปัตตานี

ร่วมแสดงความเสียใจและปลอบขวัญ ต่อเหตุการณ์การเกิดอัคคีภัย เผาไหม้อาคารเรียน   และบ้านพัก ของผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสามารถดีวิทยา อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนสนับสนุนการทำพิธีฮัจย์ อุมเราะฮ์ และทักษิณานุปทานให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ณ โรงแรมซี เอส จังหวัดปัตตานี

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนสนับสนุนการทำพิธีฮัจย์ อุมเราะฮ์ และทักษิณานุปทานให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ณ โรงแรมซี เอส จังหวัดปัตตานี

binmusaWed Aug 25 2010 10:17:09 GMT+0700 (ICT)