muslimchaingmai / ประวัติและผลงานบุคคลมุสลิมในภาคเหนือ / ประวัตินายซาลามัต สหมิตร

ประวัตินายซาลามัต สหมิตร

ประวัตินายซาลามัต   สหมิตร   
 

 
ชื่อ       นายซาลามัต       สหมิตร     
วัน เดือน ปี เกิด  15 เมษายน 2504
สัญชาติ ไทย 
ที่อยู่  34 หมู่ 7 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
 
ประวัติการศึกษา
       -  มัธยมปลาย การศึกษานอกโรงเรียน โรงเรียนสารภีวิทยาคม
       -  ศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเรียนรู้เพื่อปวงชน สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (มหาวิทยาลัยชีวิต)
 
ประวัติการทำงาน
-  กรรมการชมชมมุสลิมเชียงใหม่
      -  ผู้ประสานงานศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตในชุมชนมัสยิดนูรุลหุดา
      -  รองนายกสมาคมมุสลิมเชียงใหม่
           
                                                    ปัจจุบัน
      -  คอเต็บประจำมัสยิดนูรุลหุดา
      -  ผู้ประสานงานศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตในชุมชนมัสยิดนูรุลหุดา
      -  กรรมการชมรมมุสลิมเชียงใหม่

binmusaWed Aug 25 2010 10:21:02 GMT+0700 (ICT)