muslimchaingmai / ประวัติและผลงานบุคคลมุสลิมในภาคเหนือ / ประวัตินายวสันต์ นิรามัย

ประวัตินายวสันต์ นิรามัย

ประวัตินายวสันต์   นิรามัย

 

 

 

186/40 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

 

โทรศัพท์  089-7562991

 

อีเมล์  san_mba@hotmail.com

 

ประวัติการศึกษา

 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ(MBA) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2546

ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป วิทยาลัยราชภัฎลำปาง 2539

 

ประสบการณ์ทำงาน

 

ปี 2539 - 2546  อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยพลศึกษาลำปาง

 

ปี 2546 - 2548  ธุรกิจส่วนตัว (รับปรึกษา/รับทำ งานวิจัย,วิทยานิพนธ์)

 

ปี 2548 - 2551  ผู้ประสานงานโครงการกองทุนโลกเครือข่ายมุสลิม

โครงการศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตในชุมชนเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเอชไอวีเอ

 

ลักษณะงาน

'- ประสานงานมัสยิดที่รับโครงการกองทุนโลกในการดูแลผู้ติดเชื้อจำนวน 15 มัสยิดทั่วประเทศ

ตามแนวนโยบายของกองทุนโลก และยุทธศาสตร์การทำงานของคณะกรรมการเครือข่ายศาสนา

 ด้านเอดส์ โครงการกองทุนโลก

 

'- บริหารจัดการโครงการทางด้านการเงิน การจัดทำบัญชีของโครงการ

 

'-จัดกระบวนการอบรมเพื่อการเรียนรู้ และเสริมสร้างศักยภาพให้แก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆในชุมชน

 

'- ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคีตามยุทธศาสตร์โครงการฯ ในระดับต่างๆ  เช่น ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น สถานพยาบาล สถานศึกษา กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์

 

ปี 2548 - 2552

 

ผู้จัดการองค์กรมุสลิมภาคเหนือเพื่อการพัฒนา

 

ลักษณะงาน

 

'- รับผิดชอบในการบริหารจัดการสำนักงานขององค์กรมุสลิมภาคเหนือเพื่อการพัฒนาภายใต้การ

กำกับดูแลของคณะกรรมการองค์กรมุสลิมภาคเหนือเพื่อการพัฒนา

 

'- บริหารจัดการโครงด้านการเงิน การจัดทำบัญชีขององค์กร

 

'- พัฒนาโครงการเพื่อเสนอต่อแหล่งทุนที่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมที่มีเป้าประสงค์ ในการพัฒนาชุมชนมุสลิม

 

'- ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรภาคีในการดำเนินโครงการต่างๆที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุน

 

- จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพให้บุคคลากรในเครือข่าย และชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

 

ปี 2552

 

คณะกรรมการเครือข่ายศาสนาทำงานด้านเอดส์ในประเทศไทย

 

ลักษณะงาน

 

'- ลงมติในการตัดสินใจที่สำคัญของโครงการ

 

'- ร่วมกิจกรรม การประชุมกับเครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

'- ให้คำปรึกษา แนะนำ

 

- ร่วมผลักดันนโยบายสู่กรมศาสนา

 

binmusaWed Aug 25 2010 10:22:42 GMT+0700 (ICT)