muslimchaingmai / ประวัติและผลงานบุคคลมุสลิมในภาคเหนือ / ชื่อ นายภัทรพงศ์ อิลาชาญ

ชื่อ นายภัทรพงศ์ อิลาชาญ

 ชื่อ นายภัทรพงศ์   อิลาชาญ
 

 
       เกิดวันที่19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2519 เพศ ชาย  อายุ 33 ปี
       ที่อยู่ 30/12 ถ.สุริยวงค์3 ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
       โทร 084-6110371 E-mail ayub_bee@hotmail.com

การศึกษา
       ประกาศนียบัตรซานาวี(ศาสนาอิสลาม)จากโรงเรียนศาสนูปถัมภ์ กรุงเทพ
       ปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิชาเอก รัฐศาสตร์วิชาโท ประวัติศาสตร์
       ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการจัดการและการประเมินโครงการ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ :
       พ.ศ.2544-2545 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
       พ.ศ.2545-2546 บัณฑิตอาสากองทุนหมู่บ้านบ่อพะแวน อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
       พ.ศ.2546-2550 ครูสอนศาสนาอิสลามโรงเรียนอัลเอี๊ยะห์ซาน บ้านยาง อ.ฝางจ.เชียงใหม่
       พ.ศ.2550-2552 ผู้ประสานงานองค์กรมุสลิมภาคเหนือเพื่อการพัฒนา
ลักษณะงาน
       - บริหารงานธุรการ วิชาการและติดตามประเมินผลของโครงการการสื่อสารด้านเอชไอวีเอดส์เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอชไอวีเอดส์ในชุมชนมุสลิม  ประสานงานกับชุมชนมุสลิมเพื่อการจัดกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพให้บุคลากรในเครือข่าย องค์กรภาคี และชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
       - บรรณาธิการจดหมายข่าวองค์กรมุสลิมภาคเหนือเพื่อการพัฒนา
       - วิทยากรนำกระบวนการในการสื่อสารด้านเอชไอวีเอดส์
       - วิทยากรบรรยายศาสนธรรม
       - ผู้จัดรายการวิทยุรอมฏอนขององค์กรมุสลิมภาคเหนือเพื่อการพัฒนา

binmusaWed Aug 25 2010 10:24:11 GMT+0700 (ICT)