muslimchaingmai / ประวัติและผลงานบุคคลมุสลิมในภาคเหนือ / ประวัติส่วนตัว นาวาอากาศโทสมคิด ลัทธิศักดิ์

ประวัติส่วนตัว นาวาอากาศโทสมคิด ลัทธิศักดิ์

ประวัติส่วนตัว
นาวาอากาศโทสมคิด    ลัทธิศักดิ์   ข้าราชการบำนาญกองทัพอากาศ
 ศาสนา                    อิสลาม
เกิด                          วันที่ 8 มกราคม 2485
ที่อยู่ปัจจุบัน          240/1  หมู่ 6 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 
ประวัติการศึกษา
การศึกษาสามัญ โรงเรียนราชการุญ  อ.บางยี่ขัน จ.ธนบุรี ,โรงเรียนเจริญราษฎร์  อ.เมือง  จ.แพร่
2503                       นักเรียนจ่าอากาศ เหล่าอากาศโยธิน  หลักสูตร 2 ปี
2505                       ประกาศนียบัตรวิชาชีพและมัธยมศึกษาตอนปลาย  รับยศเป็น จ่าอากาศโท
อันดับ 1 ชั้น 4
2513                       โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด  รุ่นที่ 6/3
2515                       รับยศเป็นเรืออากาศตรี
2528                       โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่น 53
2532                       รับยศเป็นนาวาอากาศตรี
2537                       รับยศเป็นนาวาอากาศโท
 
การศึกษาทั่วไปขณะรับราชการ
2515                       เจ้าหน้าที่ศูนย์ยุทธการต่อสู้อากาศยาน ระดับนายทหารสัญญาบัตร
2516                       หลักสูตรรวมเหล่าอากาศโยธิน – สารวัตรทหาร
                                หลักสูตรการรบพิเศษ ทอ.
2517                       หลักสูตรปฏิบัติการจิตวิทยา
2525                       หลักสูตรนายทหารการเกษตร กรป.กลาง
2526                       หลักสูตรถนอมอาหาร   กรป.กลาง
2530                       หลักสูตรครูทหารชั้นสัญญาบัตร  ยศ ทอ.
2532                       หลักสูตรนายทหารส่งกำลังบำรุง  กบ.ทอ.
2536                       หลักสูตรชั้นนายนาวานาวิกโยธิน กองทัพเรือ
2539                       หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุธโส สถาบัน ทอ.ชั้นสูง
2540                       หลักสูตรวิทยากรความมั่นคงแห่งชาติ  กอ.รมน.
2543                       หลักสูตรวิทยากรค่ายอบรมยุวชนเพื่อนรักเพื่อน
2544 - ปัจจุบัน     เกษียณอายุราชการ  (ข้าราชการบำนาญกองทัพอากาศ)
ตำแหน่งหน้าที่หลัก
 
2505 – 2508         ประจำฝ่ายวิชาทหารโรงเรียนจ่าอากาศ ยศ.ทอ. หน้าที่ครูฝึกและปกครองนักเรียนจ่าอากาศ
2508 -  2512         ผู้บังคับหมู่ปืนเล็ก กองร้อย 2  กองพันทหารอากาศโยธิน  โรงเรียนการบิน
2512 -  2513         รองผู้บังคับหมวดต่อสู้อากาศยานกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 4 (ตาคลี)
2514 – 2517         ผู้บังคับหมวดต่อสู้อากาศยาน กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 4
2517 – 2520         รองผู้บังคับกองร้อย 1  กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 4
2520 – 2524         รองผู้บังคับกองร้อย 3ฯ ทำหน้าที่ผู้บังคับกองร้อยกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 41 (เชียงใหม่)
2524 – 2529         ผู้บังคับกองร้อย 3 กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 41
2529 – 2532         รองหัวหน้าฝ่ายส่งกำลังบำรุง แผนกอำนวยการ กองบิน 41
2532 – 2535         หัวหน้าฝ่ายส่งกำลังบำรุง แผนกอำนวยการ 41
2538 – 2539         นายทหารควบคุมสถานภาพศูนย์ส่งกำลังบำรุงกองพลบิน 3
2539 – 2544         ประจำหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ช่วยปฏิบัติราชการ กองบิน 41 ตำแหน่งฝ่ายอำนวยการกิจการพลเรือน กองบิน 41
2544                       ลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุราชการ 1 ปี รับบำนาญสังกัดประจำกองบัญชาการกองทัพอากาศ
 
 
ตำแหน่งหรือราชการพิเศษราชการสนามป้องกันประเทศ
 
2511                       ผู้บังคับหมู่รักษาการณ์ ศูนย์ควบคุมและรายงานเขาเขียว
2516                       ผู้บังคับหมวดอาวุธกองร้อยรักษาความปลอดภัย ฐานบินน่าน
2517                       รองผู้บังคับกองร้อยรักษาความปลอดภัย ฐานบินเชียงราย
2519                       รักษาการหัวหน้าฝ่ายการฐานบินเชียงราย
2521,2530,2535  ผู้บังคับกองร้อยทหารอากาศโยธินศูนย์ควบคุมรายงานดอยอินทนนท์
2524                       ผู้ช่วยทหารยุทธการ กองพันป้องกันฝูงบิน ฐานบินน่าน
2529                       ผู้บังคับกองพันป้องกันฝูงบินน่าน
2530                       นายทหารกิจการพลเรือน แผนกอำนวยการ กองบิน 41
 
หน้าที่พิเศษ
 
-          เลขานุการคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน กองบิน 41
-          ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการกีฬามวย  กองบิน 41
-          กรรมการประชาสัมพันธ์ สโมสรสัญญาบัตร  กองบิน 41
-          นายทหารการเกษตร กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 41
-          ประชาสัมพันธ์หารายได้มูลนิธิคุ้มเกล้า  (ภาคเหนือ)
-          กรรมการประชาสัมพันธ์ชมรมชาวแพร่ – เชียงใหม่
-          วิทยากร กอ.รมน. ส่วนกองทัพอากาศ
-          ผู้อำนวยการอบรมต้านภัยยาเสพติด โครงการค่ายยุวชนต้านภัยยาเสพติด “เพื่อนรักเพื่อน” ของศูนย์ปฏิบัติการยาเสพติดแห่งชาติ และหน่วยงานร่วมบูรณาการ 9 หน่วย ณ กองบิน 41 เชียงใหม่ จำนวน 4 รุ่น
-          อุนายกสมาคมมุสลิมเชียงใหม่ 4 สมัย
 
 

ปัจจุบัน
 
-          ที่ปรึกษาและผู้ประสานงานโครงการเยาวชนไทยใต้ฟ้าเดียวกันของกองทัพอากาศ
-          กรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ 2 สมัย (ปัจจุบัน)
-          ที่ปรึกษาชมรมข้าราชการบำนาญทหารอากาศเชียงใหม่
-          รองประธานชมรมกอล์ฟอาวุโสเชียงใหม่กล้วยไม้
-          กรรมการชมรมกอล์ฟอาวุโสนิรันดร
-          ผู้ประสานงานแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย  ศูนย์ประสานงานภาคเหนือ
 

binmusaWed Aug 25 2010 10:26:20 GMT+0700 (ICT)