muslimchaingmai / ประวัติและผลงานบุคคลมุสลิมในภาคเหนือ / ประวัตินายชาญชัย ศรีสมบัติ

ประวัตินายชาญชัย ศรีสมบัติ


 
 
 
ชื่อ   นายชาญชัย    ศรีสมบัติ ชื่ออาหรับ ยะฟัร บิน มุซา
ที่อยู่  80/7 ซ.1(ถนนหน้าวัดเกต) ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่  เบอร์โทร   089-4346672
การศึกษา      ประถมศึกษา    โรงเรียน ไชยโรจน์วิทยา 
มัธยมตอนต้น  โรงเรียนจิตต์ภักดี เชียงใหม่
มัธยมปลาย   สาธิตมัธยมมหาวิทยาลัย อิสลาม ณ.มาดีนะฮ์ ประเทศ ซาอุดิอาราเบีย
มหาวิทยาลัย อิสลาม ณ. มาดีนะฮ์ สาขา ฮะดีษและอิสลามศึกษา
 
 
 
ประวัติการทำงานปัจจุบัน 
 
- ผ.อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตตัรบียะฮ์ อัลอิสลามียะฮ์
-วิทยากรศาสนาประจำศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิดอัตตักวา เชียงใหม่
- ผู้รับผิดชอบโครงการฝ่ายการศึกษาผู้ใหญ่และเยาวชนของมัสยิดอัตตักวา เชียงใหม่
- อดีตประธานชมรมศิษย์เก่าจิตต์ภักดี ณ.มาดีนะฮ์
- อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจิตต์ภักดี
- หัวหน้าฝ่ายปฏิคมชมรมนักศึกษาไทยมหาวิทยาลัยอิสลาม ณ. มาดีนะฮ์  ประเทศ ซาอุดิอาราเบีย
-  กรรมการที่ปรึกษากลุ่มออมทรัพย์มุสลิมเชียงใหม่
-  ที่ปรึกษากลุ่มสตรีผู้สูงอายุมุสลิม มัสยิด อัตตักวา
-  อาจารย์พิเศษสอนภาษาอาหรับให้กับพนักงานบริษัท เจมส์แกลลอรี่ย์ เชียงใหม่
- นายสถานีวิทยุชุมชนมัสยิดอัตตักวาเชียงใหม่ 90.50 MHz

binmusaWed Aug 25 2010 10:42:20 GMT+0700 (ICT)