muslimchaingmai / ประวัติและผลงานบุคคลมุสลิมในภาคเหนือ / ประวัติอาจารย์ซอและห์(วินัย) แสวงศิริผล

ประวัติอาจารย์ซอและห์(วินัย) แสวงศิริผล

ประวัติอาจารย์ซอและห์(วินัย)  แสวงศิริผล
  
ที่อยู่  220/52 หมูที่ 5 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
 การทำงาน
  - อดีตคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่
  - ประธานฝ่ายวิชาการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่
 
ปัจจุบัน
 - ประธานที่ปรึกษาสมาคมมุสลิมเชียงใหม่
  - รองประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่
  - คอเต็บประจำมัสยิดอัล-ญาเมี๊ยะอ์ (ช้างคลาน)
  - ครูใหญ่ โรงเรียนฟัรฎูอีน มัสยิดช้างคลาน
  - ครูอิสลามศึกษาโรงเรียนสันติศึกษา
- วิทยากรบรรยาย "อิสลาม"
 

hatiriFri Apr 09 2010 23:05:28 GMT+0700 (ICT)