muslimchaingmai / ศาลาพักใจ / รถไฟใต้ดิน อายุ 140 ปี New York City Subway

รถไฟใต้ดิน อายุ 140 ปี New York City Subway

N.Y.C 
Subway 

รถไฟใต้ดิน 
มหานครนิวยอร์กซิตี้ สหรัฐอเมริกา


เป็นระบบขนส่งมวลชนของมหานครนิวยอร์ก


ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1869
ปัจจุบัน รถไฟใต้ดินนิวยอร์ก มีอายุเกินกว่า 140 ปี 

 

 


มาชมภาพ รถไฟใต้ดินนิวยอร์ก 
ในยุคแรก

New York City Subway 1869
รถไฟใต้ดิน เมื่อ 140 ปี ที่แล้ว

ผ่านมา 140 ปี 

มาดูรถไฟใต้ดินในนิวยอร์ก ยุคปัจจุบัน
จะให้ได้ว่า สถานีรถไฟใต้ดิน ตัวรถไฟใต้ดิน ยังคงสภาพเดิม 
คงเอกลักษณ์เดิม เหมือนเมื่อ 140 ปี ที่แล้วไม่เปลี่ยน 


ทางลงไปยังสถานีใต้ดินค่ะ

http://board.postjung.com/507348.html

abuamenThu Sep 30 2010 23:15:22 GMT+0700 (ICT)