muslimchaingmai / แนวคิด วิธีการ บริหาร ชุมชน วิถีแห่งคุณธรรม / มารู้จัก โครงการ กข.คจ.

มารู้จัก โครงการ กข.คจ.

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)


สรุปสาระสำคัญโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

1. ความเป็นมา
           ความยากจนของประชาชนชาวชนบทเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกรัฐบาลมุ่งแก้ไขให้หมดไป โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2536 เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินงานโครงการ กข.คจ. ระยะที่ 1  ระหว่าง ปี 2536 - 2539  และขยายถึงปี 2540 จำนวน 11,608 หมู่บ้าน  และมีมติอีกครั้ง  เมื่อวันที่  17 มิถุนายน 2540 เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินงานโครงการ กข.คจ. ระยะที่ 2  ระหว่าง   ปี 2541 - 2544 เพื่อขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศที่ยังมีคนจนตามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จำนวน 28,038 หมู่บ้าน

2.  หลักการ     
               สนับสนุนเงินทุนในระดับหมู่บ้านสำหรับครัวเรือนเป้าหมายยืมไปประกอบอาชีพ โดยไม่มีดอกเบี้ย และมอบอำนาจให้คณะกรรมการกองทุน กข.คจ.ประจำหมู่บ้าน รับผิดชอบบริหารจัดการเงินทุนของหมู่บ้าน

3.  วัตถุประสงค์
                3.1  ระยะที่ 1  
                เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือนยากจนในชนบททั่วประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1 ในปี 2536 - 2539 (ขยายการดำเนินงานต่อถึงปี 2540)  เพื่อให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
      (1) เพื่อให้ครัวเรือนยากจนในหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1 จำนวน 11,608 หมู่บ้าน ได้รับความช่วยเหลือเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพที่เหมาะสม  มีรายได้สูงขึ้นพ้นเส้นความยากจน
      (2) เพื่อให้หมู่บ้านในชนบท จำนวน 11,608 หมู่บ้าน ได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรม สาธารณสุข  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านต้นแบบให้สูงขึ้น
      (3) เพื่อให้หมู่บ้านในชนบท จำนวน 11,608 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองตลอดไป ประชาชนเกิดความร่มเย็นเป็นสุข มีความอุดมสมบูรณ์ มั่งคั่งยิ่ง ๆ ขึ้น
                3.2  ระยะที่ 2 
      เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือนยากจนในชนบททั่วประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมาย โดย 
      (1)  ครัวเรือนยากจนในหมู่บ้านเป้าหมายทั่วประเทศ  จำนวนมากกว่า 3,460,000 ครัวเรือน ได้รับความช่วยเหลือเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพที่เหมาะสม  มีรายได้เพิ่มขึ้นพ้นเส้นความยากจน
      (2)  หมู่บ้านในชนบทจำนวน 28,038 หมู่บ้าน ได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และส่งผลในด้านสังคม โครงสร้างพื้นฐาน การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรม  สาธารณสุข  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในหมู่บ้าน ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านดีขึ้น
      (3)  เพื่อให้หมู่บ้านในชนบทจำนวน 28,038 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง

4.  เป้าหมาย 
        ดำเนินการใน 75 จังหวัด  กำหนดเป้าหมาย จำนวนทั้งสิ้น 39,646 หมู่บ้าน ดังนี้
   1.  หมู่บ้านเป้าหมายโครงการ กข.คจ.  ได้แก่
              1.1 หมู่บ้านเป้าหมายโครงการ กข.คจ.  ระยะที่ 1 คือ  หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1  ตามข้อมูล
กชช.2 ค  ปี 2533  จำนวน 11,608  หมู่บ้าน
              1.2 หมู่บ้านเป้าหมายโครงการ กข.คจ.  ระยะที่ 2 คือ หมู่บ้านที่มีครัวเรือนมีรายได้ตามข้อมูล จปฐ. 
ปี 2539 ต่ำกว่า 15,000 บาท/คน/ปี  ตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป  จำนวน 28,038 หมู่บ้าน
   2.  ครัวเรือนเป้าหมาย คือ ครัวเรือนในหมู่บ้านตามข้อ 1 ที่มีรายได้ตามข้อมูล จปฐ. ต่ำกว่า 15,000  บาท/คน/ปี ในปีที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ  และครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ในปีต่อ ๆ ไป

5. วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน
        ดำเนินการภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. 2536 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2539  และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชน
                1.  กำหนดหมู่บ้านเป้าหมาย โดยใช้ข้อมูล กชช.2 ค ปี 2533 และข้อมูล จปฐ. ปี 2539 
                2.  กำหนดครัวเรือนเป้าหมาย  โดยใช้ข้อมูล จปฐ.  โดยคณะกรรมการกองทุน กข.คจ.ประจำหมู่บ้าน
คัดเลือกและจัดลำดับครัวเรือนของหมู่บ้านเป้าหมาย จัดทำบัญชีทะเบียนครัวเรือนยากจนเป้าหมาย
                3.  จัดตั้ง “คณะกรรมการกองทุน กข.คจ. ประจำหมู่บ้าน”  ที่มาจากผู้นำ และตัวแทนองค์กรประชาชนในหมู่บ้าน จำนวน 7 - 9  คน   โดยกระบวนการประชาคม   เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการเงินทุนของหมู่บ้าน
                4.  จัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์กรประชาชนผู้รับผิดชอบบริหารจัดการและครัวเรือนเป้าหมายในระดับหมู่บ้าน ระยะเวลา 3 วัน
                5.  สนับสนุนเงินทุนหมู่บ้านละ 280,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากของคณะกรรมการกองทุน กข.คจ. ประจำหมู่บ้าน 
                6.  ครัวเรือนเป้าหมายเสนอโครงการขอยืมเงินตามประเภทอาชีพที่กำหนดในโครงการต่อคณะกรรมการ
กองทุน กข.คจ.ประจำหมู่บ้าน 
                7.  คณะกรรมการกองทุนฯ อนุมัติเงินยืม โดยผ่านการตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการ และความเห็นชอบจาก คปต.(ปัจจุบันมีเฉพาะพัฒนากร)  แล้วจึงทำสัญญายืมเงินตามแบบแนบท้ายระเบียบและ รายงานผลให้อำเภอทราบ  แล้วโอนเงินเข้าบัญชีให้ครัวเรือนเบิกไปลงทุนประกอบอาชีพ   
                8.  ใช้คืนเงินยืมตามกำหนดในสัญญา (ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี)
                9.  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับเป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามช่วยเหลือ 

6.  การบริหารเงินทุนตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
                ขั้นตอนที่ 1  กรมการพัฒนาชุมชน ขออนุมัติเงินงวดตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรต่อสำนักงบประมาณ
                ขั้นตอนที่ 2  สำนักงบประมาณจัดสรรโอนเงินงบประมาณตามโครงการ กข.คจ. โดยจัดสรรให้    คลังจังหวัดตามเป้าหมายที่ได้รับจัดสรรของแต่ละจังหวัด
                ขั้นตอนที่ 3  พัฒนาการจังหวัดเบิกจ่ายเงินจากคลังจังหวัดตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรเพื่อสั่งจ่ายเป็นเช็คให้กับพัฒนาการอำเภอ โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่าย เงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ.2536 และ 2539  ข้อ 5 และข้อ 6
                ขั้นตอนที่ 4  พัฒนาการอำเภอนำเงินทุนที่ได้รับตาม ขั้นตอนที่ 3  ฝากเข้าบัญชีสำนักงานพัฒนา
ชุมชนอำเภอภายใน 3 วันทำการ  และโอนเข้าบัญชีเงินฝากของคณะกรรมการกองทุน กข.คจ.ประจำหมู่บ้าน ตามโครงการ กข.คจ. ทันที   (ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 6 วรรค 2)
   ในระหว่างนี้กำหนดให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ จัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมองค์กรประชาชนผู้รับผิดชอบบริหารจัดการเงินทุน  และครัวเรือนยากจนเป้าหมายตามโครงการ กข.คจ   ตามหลักสูตรที่กำหนด จำนวน 3 วัน โดยใช้งบประมาณ หมู่บ้านละ 10,000  บาท  พร้อมกับให้คณะกรรมการกองทุน กข.คจ.ประจำหมู่บ้านเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ไว้ที่ธนาคาร เพื่อรอรับเงินทุนหมู่บ้านละ 280,000 บาท ที่พัฒนาการอำเภอจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากเมื่อได้รับจัดสรร  แล้วจึงบริหารจัดการต่อไป 
                ขั้นตอนที่  5  คณะกรรมการกองทุน กข.คจ. ประจำหมู่บ้าน  พิจารณาอนุมัติโครงการ และอนุมัติเงินยืมให้ครัวเรือน โดยผ่านความเห็นชอบจาก คปต. (ปัจจุบันมีเฉพาะพัฒนากร)  จากนั้นให้ครัวเรือนที่ได้รับอนุมัติให้ยืมเงินทำสัญญาตามแบบที่กำหนดในระเบียบฯ
                ขั้นตอนที่  6  คณะกรรมการกองทุน กข.คจ.ประจำหมู่บ้าน แจ้งครัวเรือนที่ได้รับอนุมัติให้ยืมเงินเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่ธนาคารเดียวกับบัญชีเงินฝากของคณะกรรมการกองทุน กข.คจ.ประจำหมู่บ้าน เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติ   และลงบัญชีคุม (บัญชี 4 เล่ม (โครงการปี 2536-2541)  หรือบัญชี 2 เล่ม (โครงการ ปี 2542-2544) )
                ขั้นตอนที่  7  ครัวเรือนเบิก/ถอนเงินทุนไปประกอบอาชีพตามโครงการที่ขอยืม
                ขั้นตอนที่  8  ครัวเรือนคืนเงินยืมให้คณะกรรมการกองทุน กข.คจ.ประจำหมู่บ้านเป็นเงินสด ตามสัญญาที่กำหนด โดยให้ใช้คืนภายในระยะเวลา 5 ปี  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะอาชีพที่ดำเนินการ
                ขั้นตอนที่  9  คณะกรรมการกองทุน กข.คจ.ประจำหมู่บ้าน นำเงินที่ครัวเรือนคืนเงินยืมฝากเข้าบัญชีเงินฝากตามโครงการ กข.คจ. ของหมู่บ้าน ภายใน 3 วันทำการ
                ขั้นตอนที่ 10 คณะกรรมการกองทุน กข.คจ. ประจำหมู่บ้าน แจ้งครัวเรือนยากจนเป้าหมายในบัญชีลำดับต่อไป ให้เสนอโครงการและคำขอยืมเงิน เพื่อยืมเงินในรอบและ/หรือครั้งต่อไป โดยดำเนินการเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 5 - 9

7.  การยืมเงินและการคืนเงินยืมโครงการ กข.คจ.    
     7.1 ผู้มีสิทธิยืมเงิน คือ ครัวเรือนยากจน หมายถึง ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. (ระเบียบฯ ข้อ  4)
     7.2 การยืมเงิน
      ขั้นตอนการยืมเงินและวิธีปฏิบัติตามระเบียบฯ 
      ขั้นที่ 1  การเสนอโครงการและคำขอยืมเงิน    
                  ให้หัวหน้าครอบครัวหรือผู้แทนซึ่งมีสิทธิขอยืมเงินตามโครงการ ยื่นเอกสารต่อ กม. ดังนี้ 
                  (1) คำร้องตามแบบท้ายระเบียบ(คำขอยืม)
                  (2) โครงการหรือกิจกรรมที่ครัวเรือนยากจนจะดำเนินการ   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. 2536 ข้อ 16
       ขั้นที่ 2 การอนุมัติโครงการและคำขอยืมเงิน   
                  ให้ กม. ปรึกษา คปต. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารและพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ เพื่อประกอบในการพิจารณาอนุมัติโครงการและให้เลขานุการ กม. แจ้งผลการพิจารณาโครงการให้อำเภอทราบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ.2536 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539  ข้อ 17
       ขั้นที่ 3  การทำสัญญายืมเงิน   
                   ในการทำสัญญายืมเงิน ให้ทำตามที่กำหนดท้ายระเบียบฯ จำนวนอย่างน้อย 3 ชุด โดยให้ดำเนินการ ดังนี้
                    (1) มอบให้ครัวเรือนยากจนผู้ยืม  1  ชุด
                    (2) กม. เก็บไว้                        1  ชุด
                    (3) ส่งให้อำเภอ                     1  ชุด   
                    (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ.2536 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539  ข้อ 21)
       ขั้นที่ 4 การจ่ายเงินให้แก่ครัวเรือนยากจนผู้ยืมเงิน   
                    การเบิกจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากคณะกรรมการฯ หมู่บ้านตามโครงการ กข.คจ. ให้ กม. เบิกจ่ายเงินในบัญชีดังกล่าวเพื่อจ่ายให้ครัวเรือนยากจนเป็นราย ๆ ตามหลักฐานการอนุมัติโครงการของ กม.
                    - การจ่ายเงินให้แก่ครัวเรือนยากจน ให้จ่ายเป็นเช็ค หรือโอนเข้าบัญชีครัวเรือนยากจน
                    - การออกเช็คสั่งจ่ายเงิน ให้กรรมการหมู่บ้าน จำนวน 2 คน เป็นผู้ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายร่วมกันตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ.2536 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539  ข้อ 22

8.  การคืนเงินยืม   
         ขั้นตอนการคืนเงินยืม   วิธีปฏิบัติตามระเบียบฯ ที่อ้างอิง
         ขั้นที่ 1 การใช้คืนเงินยืมของครัวเรือนยากจน   
         การใช้คืนเงินยืมให้เป็นไปตามแผนการใช้คืนของ กม. โดยในปีแรกให้ใช้คืนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ส่วนปีต่อไปให้ใช้คืนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีกำหนดระยะเวลาใช้คืนไม่เกิน 5 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. 2536 ข้อ 23
         ขั้นที่ 2  การนำเงินที่ครัวเรือนยากจนส่งคืนเข้าบัญชีเงินฝากของหมู่บ้าน   
         การเก็บรักษาเงิน ให้กรรมการหมู่บ้าน นำเงินที่ครัวเรือนยากจนส่งใช้คืนเข้าบัญชีเงินฝากคณะกรรมการฯ ตามโครงการ กข.คจ. ที่เปิดไว้ที่ธนาคารฯ  ภายในสามวันทำการ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. 2536 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539  ข้อ 25


   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ.2536 และ 2539,ประกาศกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับโครงการ กข.คจ.,แนวทางปฏิบัติงานโครงการ กข.คจ.

http://cddweb.cdd.go.th/phetchaburi/webboard/1/poor.rar
               

binmusaThu Sep 16 2010 10:09:25 GMT+0700 (ICT)