nasanhealth / งานวิจัยด้านสาธารณสุข / การคำนวณจากสูตรของยามาเน่ (Yamane)

การคำนวณจากสูตรของยามาเน่ (Yamane)

การหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจึงใช้วิธีการคำนวณจากสูตรของยามาเน่ (Yamane) (สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์, 2546, หน้า 445) โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 หรือยอมให้มีความคลาดเคลื่อนได้ร้อยละ 5 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่มีจำนวนไม่น้อยกว่า 367 คนโดยแบ่งแบบหลายขั้นตอน

          การคำนวณขนาดตัวอย่าง (สุวรีย์  ศิริโภคาภิรมย์, 2546, หน้า 445)

                            n  =       N
                                    1+ Ne2 

              เมื่อ n      แทน    ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

                   N    แทน  จำนวนประชากร

                    e      แทน    ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้  แทน  0.05

http://www.mpa1tru.com

oldmanTue Feb 08 2011 10:22:47 GMT+0700 (ICT)