nootnoot1111 / ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของสถานที่ต่างๆ / ประวัติและความเป็นมา

ประวัติและความเป็นมา

ประวัติพ่อขุนเม็งรายมหาราช ( พญามังรายมหาราช )
ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์มังราย ผู้สถาปนาเมืองเชียงรายเป็นราชธานี

พ่อขุนเม็งราย เป็นราชโอรสของพระเจ้าลาวเมงแห่งราชวงศ์ ลั๊วจังกราชผู้ครองหิรัญนครเงินยาง กับพระนางอั้วมิ่งจอมเมืองหรือพระนางเทพคำขยาย ราชธิดาของท้าวรุ่งแก่นชายเจ้าเมืองเชียงรุ้ง พระองค์ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ แรม 9 ค่ำ เดือนอ้าย ปีกุนเอกศกจุลศักราช 601 ตรงกับพุทธศักราช 1781 เมื่อมีพระชนม์ได้ 16 พรรษา พระบิดาได้สู่ขอ ธิดาเจ้าเมืองเชียงเรืองมาเป็นคู่อภิเษกแล้วโปรดให้เมงรายเป็นมหาอุปราช เมื่อพระเจ้าลาวเมงสวรรคตในปี พ.ศ. 1802 เมงรายราชโอรสจึงได้ครองเมืองหิรัญนครเงินยางสืบแทน ในขณะที่มีพระชนม์ 21 พรรษา

ครั้งนั้น เมืองเล็กเมืองน้อยต่าง ๆ ในแคว้นลานนาเกิดแตกความสามัคคี ต่างตั้งตนเป็นอิสระไม่ขึ้นแก่กัน ทั้ง ๆ ที่เจ้าเมืองส่วนใหญ่ก็เป็นพระญาติของพระองค์ คือสืบเชื้อสายมาจาก ลั๊วจักราชด้วยกัน พ่อขุนเม็งรายจึงมีพระดำริที่จะรวบรวมเมืองใหญ่น้อยทั้งหลายเข้าเป็นอาณาจักรเดียวกัน เพื่อความสงบสุขของอาณาประชาราษฎร์ซึ่งต่างก็เป็นคนไทยดังนั้นจึงมีใบบอกไปยังเมืองต่าง ๆ ที่ตั้งตัวเป็นอิสระให้มาอ่อนน้อม เมืองใดแข็งข้อก็ส่งกองทัพไปปราบ ตีได้เมืองมอบเป็นเมืองแรก ต่อมาได้เมืองไร เมืองเชียงคำ ให้ถอดเจ้าผู้ตรองนครออกแล้วแต่งตั้งขุนนางอยู่รั้งเมืองแทน แต่นั้นมาหัวเมืองใหญ่น้อยทั้งหลายต่างพากันมาสวามิภักดิ์โดยสิ้นเชิง 

เมื่อรวบรวมหัวเมืองฝ่ายเหนือได้แล้ว ก็คิดจะยกทัพไปปราบหัวเมืองฝ่ายใต้ต่อไป ในปี พ.ศ. 1805 ขณะยกทัพไปถึงเมืองลาวกู่เต้าและประทับบอยู่ที่นั่น เผอิญช้างทรงของพระองค์ซึ่งทอดไว้ที่ป่าหัวดอยทางทิศตะวันออก หลุดพลัดไป พระองค์จึงเสด็จตามรอยช้างไปจนถึงดอยจอมทอง ริมฝั่งแม่น้ำกก ทอดพระเนตรเห็นภูมิประเทศเป็นชัยภูมิที่ดี จึงได้โปรดให้สร้างพระนครขึ้น โดยก่อกำแพงโอบรอบ เอาดอยจอมทองไว้ภายในขนานนามว่า เมืองเชียงราย แล้วให้ย้ายราชธานีจากเมืองหิรัญนครเงินยาง มาตั้งอยู่ที่เชียงรายนับแต่นั้นมา

ในปี พ.ศ. 1819 พ่อขุนเมงรายได้ยกกองทัพไปประชิดเมืองพะเยา พ่อขุนงำเมือง ผู้ครองเมืองพะเยาออกมารับเสด็จด้วยไมตรีและยกตำบลบ้านปากน้ำให้แก่พ่อขุนเมงรายแล้วปฏิญาณเป็นมิตรกัน ต่อมาอีกราว 4 ปี พ่อขุนรามคำแหงมหาราช แห่งอาณาจักรสุโขทัย พ่อขุนงำเมือง และพ่อขุนเมงราย ได้กระทำสัตย์ปฏิญาณเป็นพระสหายกัน โดยทรงเอาโลหิตที่นิ้วพระหัตถ์ผสมกับน้ำสัตย์เสวยทั้งสามพระองค์สัญญาว่าจะไม่เบียดเบียนกันตลอดชีวิต
และในปี พ.ศ. 1834 พ่อขุนเม็งรายเสด็จไปสร้างเมืองใหม่ที่เชิงดอยสุเทพ ใช้เวลาสร้างนาน 5 ปี พ.ศ. 1839 จึงเสด็จและสถาปนานครแห่งนี้ว่า เชียงใหม่


คำขวัญของจังหวัดเชียงราย

              “เหนือสุดในสยาม                              ชายแดนสามแผ่นดิน    
               ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา                            ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง

วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย  (
Vision)

เชียงราย   :  เมืองทองของวัฒนธรรมล้านนา   นำการค้าสู่สากล  ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

คำขวัญอำเภอแม่ลาว
น้ำแม่ลาวคู่บ้าน ห้วยส้านพลับพลาคู่เมือง พระธาตุจอมหมอกแก้วลือเลื่อง นามประเทืองแผ่นดินทอง

 สภาพภูมิศาสตร์
  ที่ตั้ง
จังหวัดเชียงรายตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทย  อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่  19  องศาเหนือ  ถึง 20
องศา  30  ลิปดาเหนือและเส้นแวงที่  99  องศา  15  ลิปดา  ถึง  100  องศา  45  ลิปดาตะวันออก  อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ  829  กิโลเมตร

  อาณาเขต
ทิศเหนือ        ติดต่อกับ ประเทศสหภาพพม่าและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้        ติดต่อกับ จังหวัดพะเยาและลำปาง
ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ ประเทศสหภาพพม่าและจังหวัดเชียงใหม่       
 แนวเขตชายแดนติดต่อกับประเทศพม่า    ด้านอำเภอแม่จัน  แม่สาย  แม่ฟ้าหลวง  และเชียงแสน  รวม 130  กิโลเมตร  แยกเป็นแนวภูเขา  100  กิโลเมตร  แนวแม่น้ำสาย  10  กิโลเมตร  และแนวแม่น้ำรวก  20  กิโลเมตร แนวเขตชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  มีระยะทาง  184  กิโลเมตร  โดยเป็นแนวแม่น้ำโขง  90  กิโลเมตร  และแนวภูเขา  97  กิโลเมตร
 สภาพภูมิประเทศ
จังหวัดเชียงรายมีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงในทวีปตอนเหนือ (North  Continental   Highland)  มีพื้นราบสูงเป็นหย่อมๆ  ในเขตอำเภอแม่สรวย  เวียงป่าเป้า  และเชียงของ  บริเวณเทือกเขาจะมีความสูงประมาณ1,500 – 2,000   เมตร   จากระดับน้ำทะเล   บริเวณส่วนที่ราบตามลุ่มแม่น้ำสำคัญในตอนกลางของพื้นที่    ได้แก่อำเภอพาน  เมือง  แม่จัน  แม่สาย   เชียงแสน  และเชียงของ  มีความสูงประมาณ  410 –  580  เมตร  จากระดับน้ำทะเล  มีพื้นที่จังหวัดเชียงรายทั้งสิ้น  11,678.369  ตารางกิโลเมตร หรือ  7,298,981  ไร่

nootnootWed May 16 2012 20:39:35 GMT+0700 (ICT)