otdphuket / ธุรกิจนำเที่ยว / จดทะเบียนใหม่ธุรกิจนำเที่ยว

จดทะเบียนใหม่ธุรกิจนำเที่ยวเอกสารประกอบการยื่นคำขอใบอนุญาต นิติบุคคล

1.เอกสารคำขอจดทะเบียนนิติบุคคล ดาวน์โหลดได้ด้านล่าง

2. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ 2 ชุด

3.สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรในนามนิติบุคคล 2 ชุด

4.สำเนาใบทะเบียนการค้า 2 ชุด

5. หนังสือรับรองนิติบุคคล ชุดใหญ่ ฉบับจริง 1 ชุด พร้อม สำเนา 1 ชุด  (ไม่เกิน 1 เดือน)

6. ตราประทับของนิติบุคคล

7. ภาพถ่าย  
7.1 เห็นตัวอาคารในภาพรวมของสำนักงาน
 
7.2 เห็นป้ายสำนักงานซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อสำนักงานทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

7.3ภาพถ่ายในสำนักงาน

8.แผนที่ตั้ง

9. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่  ให้บุคคลที่มีสถานภาพเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านหลังที่ใช้เป็นสำนักงานยินยอม               กรณีที่เป็นทะเบียนบ้านเปล่า หรือ ไม่มีบุคคลที่มีสถานภาพเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านนั้นๆ ให้บุคคลที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ที่แท้จริง เป็นบุคคลที่ยินยอม พร้อมทั้งแนบหลักฐานดังต่อไปนี้                                                                    
9.1 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ให้การยินยอม                                                                                        
9.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่ให้การยินยอม(ทะเบียนบ้านหลังที่ตั้งเป็นสำนักงาน) พร้อมระบุข้อความว่า
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบ้านเลขที่...เป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้าจริง                                                                                                      
9.3 สัญญาเช่า(ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ ในอัตราคำนวณคือ ให้นำค่าเช่ารายเดือนคูณด้วยจำนวนเดือนที่เช่า                    (สูงสุด 36 เดือน) ผลลัพธ์ที่ได้มาให้คิดอัตรา 1
,000 ต่อ 1 เช่น สัญญาเช่า 1 ปี เดือนละ 1,000บาท                               คือ 1,000 x 12 = 12,000 เท่ากับ อากรแสตมป์จำนวน 12 บาท

10. กรณีที่มีการนำเที่ยวเอง ต้องแนบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุให้กับนักท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ ในอัตราวงเงินเอาประกันต่อไปนี้
กรณีบาดเจ็บ จำนวนเงินเอาประกันภัย ไม่ต่ำกว่า 500
,000 บาทต่อคน
กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ จำนวนเงินเอาประกันภัยไม่ต่ำกว่า 1
,000,000 บาท ต่อคน

11. กรณีมีการนำเที่ยวทางเรือ ต้องแนบเอกสารดังต่อไปนี้
11.1 สำเนาใบทะเบียนเรือ
11.2 สำเนาใบอนุญาตใช้เรือ
,ใบสำคัญการตรวจเรือ
11.3 ใบอนุญาตใช้วิทยุสื่อสาร (หากไม่ใช้ ให้ทำหนังสือชี้แจง)
11.4 ใบอนุญาตเข้าอุทยาน (หากไม่มี ให้ทำหนังสือชี้แจง)

 

12. กรณีประกอบการนำเที่ยวดำน้ำลึก(Scuba) ให้แนบเอกสารเพิ่มเติม คือ
12.1 เอกสารตรวจอุปกรณ์ดำน้ำ
           
12.2 สำเนาบัตรประจำตัวครูสอนดำน้ำ

12.3เอกสารเพิ่มเติมการดำน้ำ

13.บันทึกการประชุมกรรมการเพื่อเปิดบัญชีเพื่อนำส่งหลักประกัน(รายงานการประชุม)ดาวน์โหลดได้ด้านล่าง

14. เอกสารนำส่งหลักประกัน ให้กรรมการผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อ

 

หมายเหตุ

*สำเนาเอกสารทุกฉบับ รับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน

*กรุณามาติดต่อที่สำนักงานก่อนเวลา 13.00 น เนื่องจากต้องใช้เวลาในการดำเนินการ

 OTD PHUKETTue Jul 06 2010 16:46:08 GMT+0700 (ICT)