padook / Questions and answers. / เมือ่ไหร่เซิฟจะเปิดครับ

เมือ่ไหร่เซิฟจะเปิดครับ

คือผมเข้าไม่ได้ และก็ไม่รู้ว่ามีการแจ้งเตือนที่ไหน จึงอยากสอบถามความคืบหน้าของเซฟเว่อดูครับ

jadtaske1203Tue Jun 28 2011 19:30:27 GMT+0700 (ICT)