padook / Junk Board / Re: มารายงานตัวทหารเก่ากันเต๊อะ (เฉพาะรัสเซียเท่านั้น!)

Re: มารายงานตัวทหารเก่ากันเต๊อะ (เฉพาะรัสเซียเท่านั้น!)

ชื่อแถม ครับ ชื่อในเกม  tamza8462   อายุ 16 ยศ จ่า

tamza8462Wed Apr 20 2011 16:39:48 GMT+0700 (ICT)