padook / Junk Board / Re: +++ กฏกองกำลังทหารรัสเซีย +++ พร้อมใบสมัครทหารรัสเซีย

Re: +++ กฏกองกำลังทหารรัสเซีย +++ พร้อมใบสมัครทหารรัสเซีย

ทหาร Russia เก่าทุกท่าน รวมถึงหลีด กรุณามารายงานตัวด้วยน่ะชื่อ______ชื่อในเกมส์_______อายุ_______ยศ______

dodizaloveSat Apr 16 2011 01:55:54 GMT+0700 (ICT)