padook / Junk Board / Re: ++++ !!!!!! โปรดอ่าน!!! กฏของ ตร. คุณสมบัติในการสอบ ตร. !!!!!! ++++

Re: ++++ !!!!!! โปรดอ่าน!!! กฏของ ตร. คุณสมบัติในการสอบ ตร. !!!!!! ++++

  1.ชื่อเล่น =เบ็นซ์  2.อายุ =17  3.ชื่อในเกม = benzakub  4.อยากเป็นตรเพราะ =อยากจับผู้ที่กระทำผิดมาลงโทษคับ  5.ตร มีหน้าที่อะไร =จับผู้ร้าย ผดุงความถูกต้อง  6.เวล =3  7.ความแข็งแรง  =16540   

benzakubSun Apr 17 2011 17:25:23 GMT+0700 (ICT)