padook / Junk Board / Re: ++++ !!!!!! โปรดอ่าน!!! กฏของ ตร. คุณสมบัติในการสอบ ตร. !!!!!! ++++

Re: ++++ !!!!!! โปรดอ่าน!!! กฏของ ตร. คุณสมบัติในการสอบ ตร. !!!!!! ++++

  1.ชื่อเล่น มาย  2.อายุ 14  3.ชื่อในเกม love_my  4.อยากเป็นตรเพราะ อยากปกป้องประเทศ  5.ตร มีหน้าที่อะไร ช่วยเหลือผู้อื่น และ จับกุมผู้กระทำ ผิด  6.เวล 7  7.ความแข็งแรง 10000+

bbnicefbiWed May 04 2011 11:23:46 GMT+0700 (ICT)