padook / Junk Board / Re: ++++ !!!!!! โปรดอ่าน!!! กฏของ ตร. คุณสมบัติในการสอบ ตร. !!!!!! ++++

Re: ++++ !!!!!! โปรดอ่าน!!! กฏของ ตร. คุณสมบัติในการสอบ ตร. !!!!!! ++++

1.ชื่อเล่น  เอส   2.อายุ  14   3.ชื่อในเกม  Achilley_S   4.อยากเป็นตรเพราะ รักษากฎระเบียบของประเทศ พดุงไว้ซึ่งความป็นประชาธิปไตยของปวงราษฎร์    5.ตร มีหน้าที่อะไร   รักษากฎระเบียบ พยุงความยุติธรรมและความมั่นคงของประเทศ   6.เวล  9    7.ความแข็งแรง  7000+(พยายามเก็บ)

โปรดพิจราณาด้วยครับ!AchilleyWed May 04 2011 11:45:43 GMT+0700 (ICT)