padook / Junk Board / Re: ++++ !!!!!! โปรดอ่าน!!! กฏของ ตร. คุณสมบัติในการสอบ ตร. !!!!!! ++++

Re: ++++ !!!!!! โปรดอ่าน!!! กฏของ ตร. คุณสมบัติในการสอบ ตร. !!!!!! ++++

1 .ชื่อเล่น เปเปอร์   2. อายุ 12  3.ชื่อในเกม paperza904  4.อย่างเป็นตร.เพราะ ช่วยประชาชน  5.ตร.มีหน้าที่ ช่วยประชาชน จับ โจร  6.เวล 8  7.ความแข็งแรง 16234  จะทำให้ ดีที่สุด  

paperza904Mon May 16 2011 18:32:44 GMT+0700 (ICT)