physicskb / บอร์ดเพื่อการศึกษา(รวมข่าวการศึกษา) / นักเรียน อุตุนิยมวิทยา รับตรง ถึง 6 ธ.ค.

นักเรียน อุตุนิยมวิทยา รับตรง ถึง 6 ธ.ค.

นักเรียน อุตุนิยมวิทยา รับตรง ถึง 6 ธ.ค.

วิทยา ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยาปี 2553-2554

     ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคล (ชาย-หญิง) จำนวน 30 คนซึ่งได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ เข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา สังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน

โดยกำหนดรายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ

- ผู้สมัครสอบต้องเป็นชายหรือหญิง อายุระหว่าง 17-25 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2552 ซึ่งเป็นวันปิดรับสมัครสอบ) มีร่างกายสมบูรณ์ มีคุณสมบัติตามมาตรา 36 ยกเว้นเรื่องอายุ ตาม (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551* โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ไม่ต่ำกว่า 2.50

- สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2538

2. การรับสมัครสอบ

2.1 ผู้ประสงค์สมัครสอบ ดูรายละเอียดได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพมหานคร ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค(เชียงใหม่ อุบลราชธานี สงขลา

และ ภูเก็ต) สถานีอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดต่าง ๆ และเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาที่  www.tmd.go.th (หน้า

ประกาศข่าวอุตุนิยมวิทยา) พร้อมทั้งสามารถสั่งพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบที่ใช้ในการสมัครสอบได้จากเว็บไซต์ดังกล่าว

2.2 กำหนดวันรับสมัครสอบ และวิธีการยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์

กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 – 6 ธันวาคม 2552

การยื่นใบสมัครสอบ ให้ยื่นใบสมัครสอบทางไปรษณีย์เท่านั้น โดยผู้สมัครสอบจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครสอบให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยตนเอง แล้วส่งเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ สำหรับการสมัครสอบพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมสอบ ไปยัง สถาบันอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา เลขที่ 4353 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 พร้อมทั้งวงเล็บมุมซองว่า “สมัครสอบแข่งขันเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา” ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2552

ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัครเป็นสำคัญ ใบสมัคร เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมสอบที่ส่งหลังวันที่ 4 ธันวาคม 2552 จะไม่รับสมัคร

2.3 เอกสารหลักฐาน และค่าธรรมเนียมสอบที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ

- ใบสมัคร และบัตรประจำตัวสอบ พร้อมติดรูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1½ x 2 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน รวมจำนวน 3 รูป

- ซองเปล่าขนาด 11 ซม. x 22 ซม. พร้อมติดแสตมป์ราคา 3 บาท และจ่าหน้าซองถึงตนเอง จำนวน 1 ซอง (สำหรับส่งบัตรประจำตัวสอบ)

- สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ชุด

- สำเนาแจ้งผลการเรียน (แบบ ร.บ.1) จากสถานศึกษาที่สำเร็จการศึกษาซึ่งมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ไม่ต่ำกว่า 2.50 จำนวน 1 ฉบับ

สำเนาเอกสารและหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองความถูกต้อง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและวันที่กำกับไว้ด้วย

2.4 ค่าธรรมเนียมสอบคนละ 100 บาท (เงินจำนวนนี้ไม่มีการคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)

โดยให้ผู้สมัครสอบซื้อไปรษณีย์ธนาณัติเป็นค่าธรรมเนียมสอบ 100 บาท สั่งจ่ายปลายทาง ณ ที่ทำการไปรษณีย์คลองบางนา กทม.10260 ชื่อผู้รับเงิน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

3. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ

3.1 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้

3.2 เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบที่จะต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ของกรมอุตุนิยมวิทยา และประกาศของคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน

4. การประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ

กรมอุตุนิยมวิทยา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2552 ณ ชั้น 1 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพมหานคร และเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา ที่

www.tmd.go.th  (หน้าประกาศข่าวอุตุนิยมวิทยา)

5. วิชาที่สอบ

ก. สอบข้อเขียน มีดังนี้

5.1 คณิตศาสตร์และสถิติ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

5.2 ฟิสิกส์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

5.3 ภาษาอังกฤษ ความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

5.4 ความสามากรถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

5.4.1 ความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ

5.4.2 ความสามารถทางภาษา ทดสอบความสามารถในการคิด สรุปหาเหตุผล ซึ่งเนื้อหาจะประกอบด้วยการอ่านจับใจความของบทความทางสังคมศาสตร์ อุปมาอุปไมย การสรุปเหตุผลและ หาความสัมพันธ์ของคำ ข้อความและหรือรูปภาพ

ข. สัมภาษณ์ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บุคลิกวาจาเชาวน์ และความรู้รอบตัว (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

6. เกณฑ์การตัดสิน

6.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องสอบข้อเขียนได้คะแนนในแต่ละวิชา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และผู้สอบแข่งขันได้จะต้องสอบสัมภาษณ์ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และได้คะแนนรวม (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) สูงสุดลงมาตามลำดับไม่เกิน 40 ลำดับ ในกรณีที่ผู้สอบแข่งขันได้มีคะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่มีคะแนนรวมวิชาข้อเขียนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนรวมวิชาข้อเขียนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่มีเลขประจำตัวสอบน้อยกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

6.2 ผู้สอบแข่งขันได้ในข้อ 6.1 ซึ่งมีคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ จำนวน 30 คนแรก จะได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา

6.3 กรณีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยาในข้อ 6.2 สละสิทธิ์หรือไม่สามารถเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยาได้ กรมอุตุนิยมวิทยาอาจจะคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับถัดไปเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยาแทน

7. การประกอบผลสอบและการมารายงานตัวเพื่อทำสัญญา

7.1 การประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ จะประกาศในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2552 ณ ชั้น 1 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพมหานคร และเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา ที่

www.tmd.go.th  (หน้าประกาศข่าวอุตุนิยมวิทยา)

7.2 ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยาตามข้อ 6.2 จะต้องมารายงานตัวพร้อมกับทำสัญญากับกรมอุตุนิยมวิทยา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กรมอุตุนิยมวิทยากำหนดผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามกำหนดจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์

8. ความผูกพันกับทางราชการ

ผู้สอบแข่งขันได้มอบตัวเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยาแล้ว ต้องมีความผูกพันกับกรมอุตุนิยมวิทยา ดังนี้

8.1 ในระหว่างเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา หากประพฤติผิดร้ายแรงขัดต่อระเบียบแบบแผนและวินัย ซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือหรือระเบียบข้อบังคับของกรมอุตุนิยมวิทยา ถึงขั้นถูกคัดชื่อออกให้พ้นจากสภาพการเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยาแล้ว ผู้นั้นจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

8.2 ในระหว่างเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา หากมีความจำเป็นขอลาออก (ยกเว้นตายหรือไปรับราชการทหารตามกฎหมาย) นักเรียนผู้นั้นต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

8.3 ในระหว่างเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา หากปรากฏว่าไม่ตั้งใจศึกษา และมีผลการเรียนตกต่ำจนถึงขั้นไม่สมควรให้ศึกษาต่อไป (ยกเว้นแต่มีสุขภาพกายหรือสุขภาพจิตไม่อยู่ในภาวะที่จะสามารถศึกษาได้โดยมีใบรับรองแพทย์มาแสดง) และกรมอุตุนิยมวิทยาได้สั่งให้พ้นจากสภาพการเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา ผู้นั้นต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

8.4 เมื่อศึกษาจบหลักสูตร และทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกใบประกาศนียบัตรให้แล้วจะต้องยินยอมรับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญระดับปฏิบัติการ ตามที่ทางราชการบรรจุ (ยกเว้นกรณีตาย หรือไปรับราชการทหารตามกฎหมาย) หากไม่ยินยอมรับการบรรจุต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ในกรณีที่ทางราชการไม่สามารถบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาเข้าเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญได้ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ได้รับประกาศนียบัตร ให้ถือว่านักเรียนอุตุนิยมวิทยาผู้นั้นพ้นภาระผูกพันกับทางราชการ

8.5 เมื่อได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญระดับปฏิบัติการ ต้องปฏิบัติราชการในสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ถ้าออกจากราชการก่อนครบกำหนด 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุ (ยกเว้นกรณีตายหรือไปรับราชการทหารตามกฎหมายหรือลาออกไปรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร หรือโอไปรับราชการหน่วยอื่น) ผู้นั้นต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาตามส่วนของระยะเวลาที่ได้รับราชการอยู่ในกรมอุตุนิยมวิทยา โดยคิดคำนวณจากจำนวนเงิน 20,000 บาท(สองหมื่นบาทถ้วน)

9. เงื่อนไขการบรรจุ

9.1 เมื่อศึกษาจบหลักสูตร และกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศนียบัตรให้แล้ว ถ้าหากกรมอุตุนิยมวิทยามีตำแหน่งเจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ ว่างทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค กรมอุตุนิยมวิทยาจะพิจารณาดำเนินการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งเจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ปฏิบัติการ ตามอัตราที่ ก.พ.กำหนด (เงินเดือน 5,760 บาท ค่าครองชีพจำนวน 2,440 บาท รวม 8,200 บาท)

โดยเรียงตามลำดับคะแนนผู้สำเร็จการศึกษาจากคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ทั้งนี้ผู้ที่ไม่ได้รับการบรรจุจะโต้แย้งหรือเรียกร้องหรือฟ้องร้องใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

กิจกรรม วัน เดือน ปี สถานที่

1. รับสมัครสอบ 18 พ.ย. - 6 ธ.ค. 52 -รับสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ไปที่ สถาบันอุตุนิยมวิทยา   กรมอุตุนิยมวิทยา เลขที่ 4353  ถนนสุขุมวิท บางนา กทม. 10260

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบแข่งขัน 14 ธ.ค. 52 -ชั้น 1 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา  พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพมหานคร

ข้อเขียน - www.tmd.go.th

3. สอบข้อเขียน 20 ธ.ค. 52 -จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์ 30 ธ.ค. 52 -ชั้น 1 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยาพร้อมกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพมหานคร

สัมภาษณ์ - www.tmd.go.th

5. สอบสัมภาษณ์ 5 - 7 ม.ค. 53 -จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

6. ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ 15 ม.ค. 53 -ชั้น 1 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยากรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพมหานคร

- www.tmd.go.th

7. รายงานตัวและทำสัญญา 20 - 22 ม.ค. 53 - สถาบันอุตุนิยมวิทยากรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ 1. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

2. ในวันสอบข้อเขียนให้นำบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงด้วย และควรไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบประมาณ 30 นาที ผู้ที่ไปถึงห้องสอบภายหลังที่การสอบได้ดำเนินการสอบไปแล้ว 30 นาที จะไม่มีสิทธ์ิเข้าสอบ

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา 4353 ถนนสุขุมวิท บางนา กรุงเทพฯ 10260

โทร.02-366-9308 โทรสาร 02-398-5136

Email : Institute@metnet.tmd.go.th

ที่มา : www.tmd.go.th (หน้าประกาศข่าวอุตุนิยมวิทยา)

physicskbMon Nov 30 2009 20:12:51 GMT+0700 (ICT)