physicskb / บอร์ดเพื่อการศึกษา(รวมข่าวการศึกษา) / หมอ บูรพา รับตรง 32 คน ถึง 30 ธ.ค

หมอ บูรพา รับตรง 32 คน ถึง 30 ธ.ค

หมอ บูรพา รับตรง 32 คน ถึง 30 ธ.ค.


 

ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2553

1. ดาว์นโหลดใบสมัครหรือขอรับใบสมัครสอบได้ที่กองบริการการศึกษา ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 52 – 10 ม.ค. 53 ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยบูรพา http://www.buu.ac.th

http://service.buu.ac.th

2. การรับสมัคร

2.1 สมัครทางไปรษณีย์* ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 52 – 30 ธ.ค. 52 ถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

2.2 การสมัครด้วยตนเอง อาคาร ภปร. ชั้น 1 มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 9 – 10 ม.ค. 53   09.00 – 15.00 น. (โปรดแต่งกายชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพ)

3. ประกาศแผนผังที่นั่งสอบ อาคาร ภปร. ชั้น 1 มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่22 ม.ค. 53 12.00 น.

4. สอบข้อเขียน มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 30 ม.ค. 53 ตามประกาศ

5. ประกาศผลการสอบข้อเขียน (มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย)

อาคาร ภปร. ชั้น 1 มหาวิทยาลัยบูรพา และ เว็บไซต์ http://www.buu.ac.th

http://service.buu.ac.th  วันที่ 8 ก.พ.53 12.00 น.

6. สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย โรงพยาบาลพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา วันที่19 ก.พ. 53 ตามประกาศ อาคาร ภปร. ชั้น 1มหาวิทยาลัยบูรพา

7. ประกาศผลขั้นสุดท้าย วันที่ 26 ก.พ. 53

เว็บไซต์ http://www.buu.ac.th , http://service.buu.ac.th

8. การรายงานตัว งานทะเบียนและสถิตินิสิต อาคาร ภปร. ชั้น 1มหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ 2 มี.ค. 53 ตามประกาศ

หมายเหตุ * ส่งธนาณัติ โดยสั่งจ่าย ปท.ฝ.มหาวิทยาลัยบูรพา ในนาม

ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

 

 มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2553

 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยบูรพาจะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2553 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 ผู้สมัคร หรือบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ใน 9 จังหวัดดังต่อไปนี้ คือ สมุทรปราการ นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราดปราจีนบุรี และสระแก้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันสมัคร (ก่อนวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2550)

1.2 วุฒิการศึกษา

1.2.1 เป็นผู้สำ เร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าของ

กระทรวงศึกษาธิการ หรือ

1.2.2 กำลังศึกษาอยู่และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนเดือน

เมษายน พ.ศ. 2553 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่

4 – 6)

1.3 ไม่เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐในปีการศึกษา 2553 ตามโครงการพิเศษต่าง ๆ ที่ได้ยืนยันสิทธิกับสถาบันที่คัดเลือกไว้เรียบร้อยแล้ว

1.4 ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐที่เข้าร่วมระบบการคัดเลือกนักศึกษาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ยกเว้นได้ลาออกจากการศึกษาก่อนวันยื่นใบสมัคร (หากมีการลงทะเบียนในรายวิชาบังคับของชั้นปีที่สูงกว่าปีที่ 1 จะถือว่าศึกษาในชั้นปีที่เกินชั้นปีที่ 1)

1.5 จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย อันตรายต่อนิสิตแพทย์เอง อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้

1.5.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต(Psychotic Disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe NeuroticDisorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorders) โดยเฉพาะ Antisocial PersonalityDisorders หรือ Borderline Personality Disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

1.5.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือ

ส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

1.5.3 เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง

ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

1.5.4 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และ

การประกอบวิชาชีพเวชกรรม

1.5.5 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

1.5.5.1.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว

1.5.5.1.2 ระดับการมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40

1.5.6 มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500 –

2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคำพูด (speech discriminationscore) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (sensorineuralhearing loss)

1.5.7 โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่า

เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทั้งนี้ อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค หรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกรณี ตรวจเพิ่มเติมได้

1.6 เป็นผู้มีสัญชาติไทยและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะรับราชการได้เมื่อจบการศึกษา ตาม

คุณสมบัติที่กำหนดไว้สำหรับข้าราชการพลเรือน การรับราชการจะต้องเข้าระบบการใช้ทุนตามระเบียบของทางราชการ

1.7 ก่อนเข้าศึกษาต้องสามารถทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียวหรือสัญญาปลายเปิดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2543 คือ เป็นสัญญาที่กำหนดหน้าที่ของผู้รับทุนที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรฯ โดยต้องทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า

3 ปีติดต่อกันตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้ผูกพันให้ส่วนราชการต้องบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ หรือเป็นพนักงานในหน่วยงานของรัฐ

หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติ ตามข้อ 1.1 – 1.7 ข้อใดข้อหนึ่ง หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือ จงใจปกปิดข้อมูล ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และแม้ว่าจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพการเป็นนิสิต

2. ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ มีดังนี้

ค่าสมัครสอบคัดเลือก 500 บาท

ในการส่งใบสมัครสอบทางไปรษณีย์ ให้ส่งธนาณัติตามอัตราที่ระบุข้างต้น โดยสั่งจ่าย ปท.ฝ.มหาวิทยาลัยบูรพา ในนาม ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมืองจ.ชลบุรี 20131 ภายในไม่เกินวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2552 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ) ผู้สมัครจะต้องแจ้งชื่อ ที่อยู่ และรหัสไปรษณีย์ ที่จะให้มหาวิทยาลัยจัดส่งบัตรเลขที่นั่งสอบ (มบ.2) กลับไปยังผู้สมัครสอบได้สะดวก

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยบูรพาไม่คืนเงินค่าสมัครสอบและหลักฐานการสมัครสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

3. การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา

3.1 หลักฐานประกอบใบสมัครคัดเลือก

3.1.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ เป็นภาพสีหรือขาวดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป (ที่ถ่ายครั้งเดียวกัน) โดยติดในใบสมัครคัดเลือก 1 รูปและอีก 3 รูป แนบมาเพื่อติดในบัตรที่นั่งสอบ โดยเขียน ชื่อ – นามสกุล ด้านหลังให้ชัดเจนและถูกต้อง

3.1.2 ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่4 – 6 (ปพ.1:4) ที่แสดงผลคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคต้น รวม 5 ภาคเรียน หรือ 6 ภาคเรียนในกรณีที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 แล้ว หรือใบแสดงผลการเรียนอื่นที่เทียบเท่า

3.1.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่รับรองสำเนาถูกต้อง

3.1.4 สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมัคร และบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ที่

รับรองสำเนาถูกต้อง

3.1.5 สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1.4 ต้องมีหลักฐานการลาออกจากสถาบันที่เรียนอยู่ก่อนวันสมัคร

3.1.6 สำเนาการเปลี่ยนชื่อหรือสกุล ที่รับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

3.1.7 เอกสารรับรองการเป็นผู้ปกครอง (ถ้ามี)

3.2 การกรอกใบสมัคร

3.2.1 ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ในกรอบสี่เหลี่ยม มุมบนด้านขวามือของใบสมัครคัดเลือก

3.2.2 ทำเครื่องหมาย

physicskbMon Nov 30 2009 20:15:02 GMT+0700 (ICT)