physicskb / บอร์ดเพื่อการศึกษา(รวมข่าวการศึกษา) / ข่าว...Admission ปี53...

ข่าว...Admission ปี53...

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะจัดการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ
O-NET ระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 ประจำปีการศึกษา 2552 โดยมีกำหนดการดังนี้
รายละเอียด วัน เดือน ปี หมายเหตุ

สมัครสอบ O-NET ม.6
(เฉพาะนักเรียนเทียบเท่าชั้น ม.6 เท่านั้น) วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2552 สมัครผ่านทางเว็บไซต์
www.niets.or.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และเลขที่นั่งสอบ
O-NET ป.6 ม.3 ม.6

วันที่ 1 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไป www.niets.or.th
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ O-NET
(เฉพาะ O-NET ม.6 เท่านั้น)

วันที่ 1 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไป www.niets.or.th
O-NET ป.6 วันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2553 ณ สนามสอบทั่วประเทศ
O-NET ม.3 วัวันสอบ นที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2553 ณ สนามสอบทั่วประเทศ
O-NET ม.6 วันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2553 ณ สนามสอบทั่วประเทศ
O-NET ป.6 โรงเรียนดูผลสอบได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป
ประกาศผลสอบ O-NET ม.3 โรงเรียนดูผลสอบได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป
O-NET ม.6 วันที่ 10 เมษายน www.niets.or.th
สทศ.ขอย้ำว่า นักเรียนเทียบเท่าชั้น ม.6 ได้แก่ นักเรียนที่กำลังศึกษาในสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กศน. โรงเรียนพณิชยการ และวิทยาลัยนาฎศิลป์ หากต้องการสอบ O-NET ขอให้
สมัครสอบด้วยตนเองทางเว็บไซต์ www.niets.or.th ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2552 และตรวจสอบรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ / เลขที่นั่งสอบ / พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ (เฉพาะ O-NET ม.6) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไป

physicskbSun Nov 08 2009 11:53:53 GMT+0700 (ICT)