physicskb / บอร์ดเพื่อการศึกษา(รวมข่าวการศึกษา) / ม.นราธิวาสรับตรง ศิลปศาสตร์

ม.นราธิวาสรับตรง ศิลปศาสตร์

 


มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้กำหนดการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายอิสลาม และสาขาวิชาภาษาอาหรับ ประจำปีการศึกษา 2553 เป็น 2 วิธี คือ

วีธี Admission จำนวน 30  คน (สาขาวิชาละ 15 คน) และ

วิธีรับตรง ซึ่งประกอบด้วย การรับนักศึกษาโดยวิธีรับตรง จำนวน 40 คน  (สาขาวิชาละ 20 คน)

การรับนักศึกษาโควตา จำนวน 30 คน (สาขาวิชาละ 15 คน)   

การรับโดยวีธี Admissionดำเนินการตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

          สำหรับวิธีรับตรง ดำเนินการคัดเลือกตามประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

ข้อ 1   คุณสมบัติทั่วไป

          1.1  สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

          1.2  ผ่านการสอบวัดความรู้ GAT  และ PAT 7.5 หรือผ่านการสอบข้อเขียน

          1.3  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

          1.4   มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาอื่น และไม่เคยต้องโทษในคดีอาญามาก่อน และไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำความผิด หรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ

 

ข้อ 2   คุณสมบัติเฉพาะ  จำนวนนักศึกษาโควตาสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาสู่สากล

2.1  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1

2.2  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (5 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.50

2.3  จบการศึกษาด้านอิสลามศึกษา ระดับซานาวีย์       

                    2.4  มีความรู้ด้านภาษาอาหรับและหรือภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

 

ข้อ 3   กำหนดการรับสมัคร

                  ระหว่างวันที่ 1-20 พฤศจิกายน 2552 (วันเวลาราชการ) ค่าสมัครคนละ 100 บาท             (เป็นค่าสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก www.pnu.ac.th สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา

 

ข้อ 4  หลักฐานประกอบการรับสมัคร

4.1 ใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ ติดรูปเรียบร้อย พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัคร

4.2  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ต้องเป็นรูปถ่ายไม่เกิน  6 เดือน และในใบสมัครต้องเป็นรูปถ่ายชุดเดียว

4.3  สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX)  2 ชุด พร้อม        ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4.4  หนังสือรับรองกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากสถานศึกษา

4.5  สำเนาทะเบียนบ้าน นักศึกษา บิดา มารดา พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง 2 ฉบับ

4.6  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 2 ฉบับ

4.7  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง ให้อยู่ในหน้าเดียวกัน) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 2 ฉบับ

4.8  สำเนาผลการสอบ GAT,PAT 7.5  ครั้งที่ดีที่สุด 2 ชุด (พร้อมนำเอกสารจริงมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์)

4.9  เอกสารอื่นๆ ที่ต้องแสดงดังระบุในคุณสมบัติเฉพาะ

 

ข้อ 5  สถานที่รับสมัคร

          สมัครด้วยตนเอง    สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  (เขตโคกเขือ)  หรือกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (เขตบางนาค)

          สมัครทางไปรษณีย์   49  ถนนระแงะมรรคา  ตำบลบางนาค  อำเภอเมือง                         จังหวัดนราธิวาส   96000  เลขที่บัญชีการจ่ายค่าสมัคร   655-3-00720-6  ธนาคารไทยพาณิชย์                      สาขานราธิวาส

 

6.   องค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือก

 

    การรับนักศึกษาโดยวิธีรับตรง

GPAX

GAT

PAT 7.5

ทดสอบภาษาอาหรับ

และภาษาอังกฤษ

 สอบสัมภาษณ์

จบซานาวีย์

ประเภททั่วไป

20%

50%

30%

ผ่าน (กรณีไม่มี PAT7.5)

ผ่าน

-

ประเภทโควตาสถาบันอิสลามและ

อาหรับศึกษาสู่สากล

20%

50%

30%

 

ผ่าน

 

ผ่าน

 

จบ

   

ข้อ 7  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ในวันพฤหัสบดีที่  27  พฤศจิกายน 2552              สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (เขตโคกเขือ) และทาง  www.pnu.ac.th 

 

ข้อ 8  กำหนดการสอบสัมภาษณ์

          สอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 3  ธันวาคม  2552  ห้องชส. 024   อาคารเฉลิมพระเกียรติครบ  6  รอบพระชนมพรรษา  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (เขตโคกเขือ)  

 

ข้อ 9  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา  ในวันพฤหัสบดีที่  17  ธันวาคม  2552  ณ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (เขตโคกเขือ)   และทาง  www.pnu.ac.th 

 

ข้อ 10  กำหนดวันรายงานตัว

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต้องมารายงานตัว  พร้อมทั้งยืนยันสิทธิ์  ณ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (เขตโคกเขือ)  ในวันศุกร์ที่  22   มกราคม  2553

 

ข้อ 11  กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

          ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในวันที่   24 28   พฤษภาคม   2553

 

ข้อ 12  กำหนดเปิดภาคการศึกษา

          เปิดภาคการศึกษาในวันที่   31  พฤษภาคม  2553

inaswirFri Nov 13 2009 20:31:26 GMT+0700 (ICT)