playingclub / ประกาศจากทีมงาน / กลุ่มของ Thailand Facebook Club

กลุ่มของ Thailand Facebook Club

      +  กลุ่มของ     Thailand FacebookClub+

 

1.  Administrator              ผู้ดูแลระบบ

2.  Moderator                          แต่งตั้งจาก Admin

 

1.  +uักlล่uทั่วไป+                             ต้องการ 0 โพส จร้า...!

2. +uักlล่uมีฝีมืo+                            ต้องการ 50 โพส จร้า...!

3.  +uักlล่uฝีมืoดี+                            ต้องการ 100 โพส จร้า...!

4.  +uักlล่uมีSะดับ+                          ต้องการ 150 โพส จร้า...!

5.   +uักlล่uSะดับ 1+                       ต้องการ 200 โพส จร้า...!

6.  +uักlล่uSะดับ 2+                        ต้องการ 250 โพส จร้า...!

7.  +uักlล่uSะดับ 3+                        ต้องการ 300 โพส จร้า...!

8. +uักlล่ullบบlซียu+                     ต้องการ 350 โพส จร้า...!

9. +สุดยolซียu+                              ต้องการ 400 โพส จร้า...!

10.  +Professional+                          ต้องการ 500 โพส จร้า...!

11. +S.Professional+             ต้องการ 700 โพส จร้า...!

        

    โดย : Administrator เครดิต รูป fistsmart

                 
fordfiatTue May 04 2010 20:07:12 GMT+0700 (ICT)