programthai / บทความ / คำสั่ง if...else

คำสั่ง if...else

คำสั่ง if...else

เป็นคำสั่งในการตรวสอบเงื่อนไข แต่จะเพิ่มการทำงานขึ้นมาในกรณีที่เป็นเท็จ กล่าวคือ ถ้าคำสั่งเป็นจริง
ก็จะทำงานปกติ แต่ในกรณีที่มีเท็จเกิดขึ้น จะไปทำงานในอีกคำสั่งหนึ่งก่อน ค่อยไปทำงานคำสั่งถัดไป

ตัวอย่าง

<?php
 $a = 5;
 if($a > 20)
 {
  echo "$a more than 20";
 }else                                 //เพิ่มคำสั่ง else เข้ามาเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขที่เป็นเท็จ
 {
  echo "$a less than 20";                 //แสดงผลเงื่อนไขที่เป็นเท็จ  }
?>

แสดงผล
5 less than 2

cartoonzeroThu Jul 29 2010 02:30:42 GMT+0700 (ICT)