rbroom5 / เตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย / คณะการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

เด็กดีดอทคอม :: คณะนี้เรียนอะไร ?  (การโรงแรมและการท่องเที่ยว)คณะนี้เรียนอะไร ? (การโรงแรมและการท่องเที่ยว)

                     ศึกษาทักษะวิชาชีพให้ตรงกับสายงานอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและการบริการ เรียนรู้การใช้ภาษา การกล้าแสดงออก ตลอดจนสาระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มี ความรู้ความสามารถทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว และการโรงแรมในทุกระดับ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมที่กำลังขยาย ตัวอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ต้องมีความรู้ทางจิตวิทยาการบริการ มีหัวใจการบริการ มีคุณธรรม เป็นผู้มีความรู้ ในเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถแข่งขันกับผู้อื่นในโลกแห่งข้อมูลข่าวสารได้ มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย รักและหวงแหนในมรดกของชาติทั้งทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม

คณะการโรงแรมและการท่องเที่ยว

เด็กดีดอทคอม :: จบไปแล้วทำงานอะไรได้บ้าง ? (การโรงแรมและการท่องเที่ยว)จบไปแล้วทำงานอะไรได้บ้าง ? (การโรงแรมและการท่องเที่ยว)

   สามารถประกอบอาชีพได้มากมาย แบ่งเป็น

- ด้านการท่องเที่ยว เช่น ไกด์ พนักงานออกบัตรโดยสาร พนักงานในบริษัทท่องเที่ยว ผู้ประกอบการทัวร์
- ด้านการโรงแรม เช่น เชฟ พนักงานต้อนรับ ผู้จัดการห้องอาหาร
- ด้านภาษา เช่น ล่าม ครูสอนภาษา


คณะการโรงแรมและการท่องเที่ยว

เด็กดีดอทคอม :: รวมสถาบันที่เปิดสอนการโรงแรมและการท่องเที่ยวรวมสถาบันที่เปิดสอนการโรงแรมและการท่องเที่ยว

สถาบันรัฐที่เปิดสอนในคณะหรือสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้แก่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการโรงแรม
-คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการเดินทางและท่องเที่ยว
-คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการโรงแรม
-คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ)
-คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
-โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
-วิทยาเขตหนองคาย (การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

มหาวิทยาลัยมหิดล
- วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยบูรพา
-คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
-คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
-โครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
-โครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
-สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยศิลปากร
-คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
-คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พัก

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
-สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร
-คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
-วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
-มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา สาขาวิชาการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-คณะการบริการและการท่องเที่ยว ภูเก็ต (หลักสูตรนานาชาติ)
-คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ตรัง สาขาการบริการการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม (มจพ.ปราจีนบุรี)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
-คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยนครพนม
-วิทยาลัยการทองเทยวและอตสาหกรรมบริการ

ที่มา : http://www.dek-d.com

rbroom5Sat Oct 30 2010 21:17:17 GMT+0700 (ICT)