rtkoawz / HomeWork / ประวัติวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย

ประวัติวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย

วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย ( พ.ศ. ๒๒๗๕ - พ.ศ. ๒๓๑๐ )กวีและวรรณคดีสำคัญสมัยอยุธยาตอนปลาย


. พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ งานที่ทรงพระราชนิพนธ์ คือ
โคลงชะลอพระพุทธไสยาสน์
. เจ้าฟ้าอภัย งานที่ทรงนิพนธ์ คือโคลงนิราศ
. เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร งานที่ทรงนิพนธ์ คือ
      ๓.๑ นันโทปนันทสูตรคำหลวง
      ๓.๒ พระมาลัยคำหลวง
      ๓.๓ กาพย์เห่เรือ
      ๓.๔ กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง

      ๓.๕ กาพย์ห่อโคลงนิราศ
      ๓.๖ บทเห่เรื่องกากี เห่สังวาส เห่ครวญ และเพลงยาว
. เจ้าฟ้ากุณฑล งานที่ทรงนิพนธ์ คือดาหลัง ( อิเหนาใหญ่ )
. เจ้าฟ้ามงกุฎ งานที่ทรงนิพนธ์ คืออิเหนา ( อิเหนาเล็ก )
. พระมหานาควัดท่าทราย งานที่แต่ง คือ
      ๖.๑ ปุณโณวาทคำฉันท์
      ๖.๒ โคลงนิราศพระบาท

. หลวงศรีปรีชา ( เซ่ง ) งานที่แต่ง คือ กลบทสิริวิบุลกิติ

KoNgEzWed Nov 11 2009 20:04:43 GMT+0700 (ICT)