sakondaily / ศาสนา / เรามาดูกันดีกว่าวัดพุทธในจังหวัดสกลนครมีทั้งหมดกี่วัด

เรามาดูกันดีกว่าวัดพุทธในจังหวัดสกลนครมีทั้งหมดกี่วัด

1 วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร (พระธาตุเชิงชุม) (พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
2 วัดแจ้งแสงอรุณ (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
3 วัดด่านม่วงคำ ตำบลด่านม่วงคำ
4 วัดพรหมหัวบึง ตำบลด่านม่วงคำ
5 วัดโพธิ์ศรี ตำบลด่านม่วงคำ
6 วัดลาดดู่ ตำบลด่านม่วงคำ
7 วัดศรีชมชื่น ตำบลด่านม่วงคำ
8 วัดศรีบุญเรือง ตำบลด่านม่วงคำ
9 วัดศีรษะตะพาน ตำบลด่านม่วงคำ
10 วัดศรีสว่าง ตำบลด่านม่วงคำ
11 วัดถ้ำแก่นจันทน์ ตำบลตองโขบ
12 วัดโพธิ์ศรีจันทร์ ตำบลตองโขบ
13 วัดศรีคูณไชย ตำบลตองโขบ
14 วัดศรีจันทร์ ตำบลตองโขบ
15 วัดศรีสุพรรณ ตำบลตองโขบ
16 วัดสัมพันธวงค์ ตำบลตองโขบ
17 วัดหนองแข้ ตำบลตองโขบ
18 วัดโคกนาดี ตำบลแมดนาท่ม
19 วัดธาตุศรีมงคล ตำบลแมดนาท่ม
20 วัดนารถพรหมวาสี ตำบลแมดนาท่ม
21 วัดโพธิ์ชัย ตำบลแมดนาท่ม
22 วัดศรีบุญเรืองเหนือ ตำบลแมดนาท่ม
23 วัดสว่างโพนทอง ตำบลแมดนาท่ม
24 วัดนวกะภูมิ ตำบลเหล่าโพนค้อ
25 วัดป่าพุทธนิมิตรสถิตสีมาราม ตำบลเหล่าโพนค้อ
26 วัดโพธิ์ชัย ตำบลเหล่าโพนค้อ
27 วัดโพนค้อ ตำบลเหล่าโพนค้อ
28 วัดโพนไฮสามัคคีอุดม ตำบลเหล่าโพนค้อ
29 วัดศรีแก้ว ตำบลเหล่าโพนค้อ
30 วัดศรีบุญเรืองใต้ ตำบลเหล่าโพนค้อ
31 วัดอัมพวัน (ป่าอัมพวัน) ตำบลเหล่าโพนค้อ
32 วัดดอยธรรมเจดีย์ ตำบลตองโขบ
33 วัดป่านาคนิมิตต์ ตำบลตองโขบ
34 วัดป่าห้วยหีบ ตำบลตองโขบ
35 วัดวิสุทธิธรรม ตำบลตองโขบ
36 วัดพรหมศรีธาตุ ตำบลแมดนาท่ม
37 วัดบุพเพนิมิต ตำบลเชียงลือ
38 วัดโพธิ์ชัย ตำบลเชียงลือ
39 วัดศรีรัตนโนนกุง ตำบลเชียงลือ
40 วัดเทพารักษ์ ตำบลนาแก้ว
41 วัดนาเดื่อ ตำบลนาแก้ว
42 วัดยอดลำธาร ตำบลนาแก้ว
43 วัดศรีชมชื่น ตำบลนาแก้ว
44 วัดศรีสมบูรณ์ ตำบลนาแก้ว
45 วัดอินทรังสฤษฏิ์ ตำบลนาแก้ว
46 วัดทุ่งป่าผาง ตำบลนาตงวัฒนา
47 วัดเทพนิมิตร ตำบลนาตงวัฒนา
48 วัดบางธรรมนิมิตร ตำบลนาตงวัฒนา
49 วัดประดิษฐ์ฐาราม ตำบลนาตงวัฒนา
50 วัดป่าโนนขุมเงิน ตำบลนาตงวัฒนา
51 วัดโพนสว่างอุดมพร ตำบลนาตงวัฒนา
52 วัดศรีบุญเรือง ตำบลนาตงวัฒนา
53 วัดศรีมงคล ตำบลนาตงวัฒนา
54 วัดสมสนุก ตำบลนาตงวัฒนา
55 วัดอินทาราม ตำบลนาตงวัฒนา
56 วัดบูรพาราม ตำบลบ้านแป้น
57 วัดโพนบก (โพธิ์ชัย) ตำบลบ้านแป้น
58 วัดศรีบุญเรือง ตำบลบ้านแป้น
59 วัดศรีสะอาด ตำบลบ้านแป้น
60 วัดสุทธานิวาส (ศุทธานิวาส) ตำบลบ้านแป้น
61 วัดอรุณแสงทอง ตำบลบ้านแป้น
62 วัดธรรมบูรพาราม ตำบลบ้านโพน
63 วัดบึงสะพานดำ ตำบลบ้านโพน
64 วัดโพธิ์ชัย ตำบลบ้านโพน
65 วัดศรีจันทร์ ตำบลบ้านโพน
66 วัดศรีชมชื่น ตำบลบ้านโพน
67 วัดป่าอ้อมแก้ว ตำบลบ้านโพน
68 วัดกุดบาก ตำบลกุดบาก
69 วัดกุดแฮด ตำบลกุดบาก
70 วัดบ้านบัว ตำบลกุดบาก
71 วัดมงคลวีระพันธ์ ตำบลกุดบาก
72 วัดกลางภู ตำบลกุดไห
73 วัดกุดไห ตำบลกุดไห
74 วัดค้อน้อย ตำบลกุดไห
75 วัดค้อน้อย ตำบลกุดไห
76 วัดค้อใหญ่ ตำบลกุดไห
77 วัดเทพวิสุทธาราม ตำบลกุดไห
78 วัดบ้านงิ้ว ตำบลกุดไห
79 วัดป่าคูณคำวิปัสสนา ตำบลกุดไห
80 วัดป่าคูณคำวิปัสสนา ตำบลกุดไห
81 วัดโคกภูเก่า ตำบลโคกภู
82 วัดโคกภูใหม่ ตำบลโคกภู
83 วัดนางเติ่ง ตำบลโคกภู
84 วัดยางโล้น ตำบลโคกภู
85 วัดหนองส่าน (บ้านหนองส่าน) ตำบลโคกภู
86 วัดเชิงดอย ตำบลนาม่อง
87 วัดนาขาม ตำบลนาม่อง
88 วัดนาม่อง ตำบลนาม่อง
89 วัดนาม่องดงนิมิตร ตำบลนาม่อง
90 วัดโนนสวรรค์ ตำบลนาม่อง
91 วัดโพธิสมพร ตำบลนาม่อง
92 วัดโพนงาม ตำบลนาม่อง
93 วัดหนองค้า ตำบลนาม่อง
94 วัดหนองสะไน ตำบลนาม่อง
95 วัดบ้านสร้างค้อ ตำบลสร้างค้อ
96 วัดพวงชมพู (บ้านต้อน) ตำบลสร้างค้อ
97 วัดสร้างแก้วน้อย ตำบลสร้างค้อ
98 วัดหลุบเลา ตำบลสร้างค้อ
99 วัดหลุบเลาน้อย ตำบลสร้างค้อ
100 วัดป่าญาณสัมมานุสรณ์ ตำบลกุดไห

hacksmithSat Jun 16 2012 01:39:06 GMT+0700 (ICT)