samutprakarnphotoclub / Animals / ภาพวาดนก จาก Gumsaku

ภาพวาดนก จาก Gumsaku

ไม่ได้ออกไปถ่ายภาพนก มือยังเจ็บ เลยเขียนสีน้ำภาพนกมาฝากเพื่อนๆ ครับ  (ใช้วิชาที่เรียนมาบ้าง อิอิ)

[url=http://image.ohozaa.com/show.php?id=e78cb86a1f1f12773dbf4e42af60348e][img]http://image.ohozaa.com/i4/bird1.jpg[/img][/url] [url=http://image.ohozaa.com/show.php?id=9de6bafeabf1e7df25118e1bd092f8e8][img]http://image.ohozaa.com/io/bird2.jpg[/img][/url]

gumsakuWed Jun 30 2010 12:58:16 GMT+0700 (ICT)